KIRAAT MESELESİ

Kıraat Ne demektir:

Kelime üzerinde med, kasr, hareke, sükun, nokta ve irab bakımından olan değişikliğine kıraat denir. İslam’da en çok itilaf ve münakaşa konusu olan meselelerden biri şüphesiz kıraat olmuştur. Bu itilaflar müsteşrikler için bulunmaz bir nimet olmuştur. Arap harfleri ilk başlarda noktalama ve harekelemeden uzaktı. Sonra ilerleyen zamanlarda itilaflar ortaya çıkmaya başlayınca noktalama işareti yapılmıştır. Bu da zamanla ihtilafların artmasında rol oynamıştır. Hareke ve irab meselesi ise daha ziyade nahvi ve daha sonra da fıkhı ihtilaflara vesile teşkil etmiştir.

Kur’an ve kıraat birbirinden ayrı iki hakikattır. Kuran, beyan ve icaz için Hz. Peygambere nazil olmuş bir vahiydir. Kıraat ise, zikredilen şu vahiy lafızlarının, tahfif ve ağırlaştırma ve diğer yönlerden, yazılması keyfiyetidir. Ez- Zerkeşi bilinmektedir ki Kuranı Kerim’den bir ayetin inkarı küfür icab ettirirken kıraatın inkarı küfrü icab ettirmez.

Kıraat müslümanlar için bir nimet olmuş onunla Kuranı Kerim’in hıfzında kolaylık, manalarının açıklanması ve bazen hükümlerin tahfifi gibi faydalar temin etmişlerdi. Tevatüre dayanmayıp,gramere dayanan kıraatlere el-Kıraatü’ş- Şazze denir. Bunların gerek namazlarda ve gerekse sair yerlerde okunmasını caiz gören rivayetler varsa da, ekseri alimler bunu caiz görmemektedirler.

Hem sahabenin icmaına ve hem de tevatür derecesine ulaşan kıraatlerin adeti ondur. “el-kıraatü’l aşr” Ebu Bekr b. Mücahid bunlardan daha çok revaç bulan yedi tanesini “el-kıraatu’s seb’a” seçmiştir.

Kıraat İmamları:

1- Ebu Abdurrahman Nafi bin ebi Nuaym

2- Abdullah B. Kesir el-Mekki

3- Ebu Amr b. el-Ala el Basri.

4- Abdullah b. Amir ed-Dımeşki.

5- Ebu Bekr Asım b. Ebi’n Necud el-Kufi

6- Ebu Ammar Hamza b. Habib ez-Zeyyat el-Kufi.

7- Ali b. Hamza Ebu’l-Hasan el kısai

8- Halef b. Hişam el-Bezzar

9- Ebu Cafer yezid b. el-Kaka el-Mahsuni el Medeni

10- Ebu Muhammed Ya’kup b. İshak el-Hadrami el-Basri

yukarıda bahsetmiş olduğumuz on Mütevatır kıraatın üç tanesi bugün fiilen kullanılmakta, diğerleri ise bir ilim olarak tetkik edilmektedir.

Müslümanlar tarafından pratik olarak kullanılan üç kıraat şunlardır:

1- Ebu Amir kıraatı: Bugün en az kullanılan bu kıraat Sudan’ın bir kısmında tutulmuş bulunmaktadır.

2- Nafi kıraatı: verş rivayetile olan Nafi kıraatı, bugün, Mısır hariç Kuzey Afrika’da tutunmuş bulunmaktadır. Mısırlılar verşin rivayetini kabul etmekle beraber, daha kolay ve daha pratik olduğu için Hafs’ın rivayetini kullanmaktadırlar. Kuzey Afrika’da verşin rivayetiyle, Nafi kıraati üzerine basılmış mushaflar mevcuttur.

3- Asım kıraati: Bugün yer yüzündeki Müslümanların büyük bir çoğunluğu, Asım kıraatının hafs rivayeti kullanmaktadırlar. Bu kıraata göre mushaflar basılmaktadır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın