Kıyamet Alametlerinin Ortaya Çıkması

Kıyamet Alametlerinin Ortaya Çıkması

Kıyametin öncesinde meydana gelecek olan bazı hadiseler için Hadis şerhleriyle “fiten” ve “melâhim” türü kitaplarda kıyamet alametleri hakkında çeşitli rivayetler Hz. Resulullah(as) atfedilir. Bu rivayetlerde ahlaki bozuluşa, dini-içtimai hadiselere ve tabiat olaylarına ilişkin oldukça ayrıntılı bilgilere yer verilir. Nakledilen metinlere göre kıyamet alametleri kısa olarak şöyle gelişecektir:

Kuranın önemi insanlar tarafından unutulacak, namaz kılınmayacak, emanete riayet edilmeyecek, faiz helal sayılacak, seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak, ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek, toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak, akşam mümin olarak yatan kişi sabah kafir olarak kalkacak, yöneticiler insanlara zulmedecek, şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek, ticareti dürüst olmayan gruplar ele geçirecek, mescidler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek, erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek, kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık yayılacak, hayasızlık çoğalacak, cihad ve irşad faaliyetleri terkedilecek, sadece din dışı ilimler öğrenilecek, kader inkar edilecek ve yıldız falına inanılacak, liderliğe elverişli kimseler azalacak, âni ölümler çoğalacak, cahiller, aynı zamanda dürüst olmayan zâhid ve sûfîler türeyecek, akrabalık bağları kesilecek, yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek, kitapların sayısı artacak, yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak, madenler yok olacak.

Çoğu zayıf veya uydurma olan, toplumdaki dini, içtimai ve siyasi gelişmeleri yansıtan bu rivayetlerde belirtilen alametlerin sayısı yetmişi aşkındır.

Buhari ve Müslim, Ebu Hüreyre (r.a)’den şöyle rivayet etmişlerdir:
“Resulullah (as) şöyle buyurdu: Hicaz’dan bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş, Busra’daki develerin boyunlarını aydınlatır.”

Müslim, Cabir (r.a)in şöyle söylediğini rivayet etmiştir:
“Olur ki, Irak halkına dirhem ve kafiz toplanamaz.” Ebu Nadra dedi ki: “Biz; “Bu engelleme ne taraftan olur?” diye sorduk. o da: “Acemlerin (farisilerin) taraflarından bunu engellerler” cevabını verdi.
Sonra şöyle söyledi: “Olur ki, Şam halkına dirhem ve mudy toplanamaz.” Biz: “Bu engelleme ne taraftan olur?” diye sorduk. O da: “Rum taraflarından bunu engellerler” cevabını verdi. Daha sonra bir süre sustu ve ardından şöyle söyledi: Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Ümmetimin son zamanlarında bir halife olur. Bu halife, malları sürekli toplar. Hiç sayımını yapmaz.”

Müslim, Abdullah bin Ömer (r a)’den şu şekilde rivayet etmiştir:
“Resulullah (as) şöyle buyurdu: “İslam garib olarak başladı ve başladığı gibi garib dönecektir. Bu din, yılanın deliğine çekilmesi gibi,iki Mescid’in arasına çekilecektir.”

Ahmed, Huzeyfe (r.a)’den rivayet etmiştir:
“Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Ümmetimin içinde sayıları yirmi yediyi bulan yalancılar ve Deccal’lar ortaya çıkacaktır. Bunların dört tanesi kadın olacaktır. (Şunu bilin ki) ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yoktur.”

kiyamet-alameti ile ilgili görsel sonucuBuhari ve Müslim, Zeyneb bintu Cahs (r.a)’tan şu şekilde rivayet etmişlerdir:
“Resulullah (as) söyle buyurdu: “Allah’tan başka ilah yoktur. Yaklaşan bir fenalıktan dolayı Arapların vay haline! Bugün Yecüc ve Mecüc’ün duvarından şu kadar yer açıldı.” Resulullah (a.s) bunu söylerken orta parmağı ile onun yanındaki parmağıyla halka yaptı. Ben dedim ki: “Ey Allah’ın Resulu! İçimizde Salihler olduğu halde biz helak olur muyuz?” Resulullah (a.s) da şöyle buyurdu: “Evet. Eğer pislik çok olursa!”

Tirmizi, lmran bin Husayn (r.a)dan rivayet etmiştir:
“Resulullah (as) şöyle buyurdu: “Bu ümmette yerin dibine geçirilme (hasf), şeklin değiştirilmesi (mesh) ve üstten azap maddeleri yağdırılma (kazf) olayları yaşanacaktır.” Müslümanlardan birisi: “Ey Allah’ın Resulu Bu ne zaman olacaktır?” diye sordu. Resulullah (a.s)’da şöyle buyurdu: “Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri yaygınlaştığı ve şaraplar içildiği zaman.”

Tirmizi, Hz. Aişe (r.a)’den rivayet etmiştir:
“Resulullah (as) şöyle buyurdu: “Bu ümmetin son zamanlarında yerin dibine geçirilme (hasf), şeklin değiştirilmesi (mesh) ve üstten azap maddeleri yağdırılma (kazf) olayları yaşanacaktır.” Ben: Ey Allah’ın Resulu! İçimizde salihler olduğu halde helak edilir miyiz?” diye sordum. Resulullah (as) da şöyle buyurdu: “Evet. Eğer pislik baskın çıkarsa!”

“…Şunlar olmadıkça kıyamet kopmaz -yahut: “Şunlar kıyametin alametlerindendir” diye söyledi-: İlmin alınıp; cehaletin yaygınlık kazanması. Şarabın içilmesi. Zinanın yaygınlık kazanması, Erkeklerin gitmesi, kadınların kalması Hatta elli kadar kadınla ilgilenmek üzere ancak bir erkeğin bulunması.” Buhari- Müslim

Ebu Davud’un rivayetinde de şöyle denilmektedir:
“Resulullah (a.s) şöyle buyurdu:”Zaman yakınlaşması(kısalır), ilim azalır, fitneler ortaya çıkar. cimrilik etkinlik kazanır ve herc (öldürme) olayları artar.” Resulullah (a.s)’a: “Ey Allah’ın Resulu! O (yani herc) nedir?” diye soruldu. O da: “Öldürmedir, öldürme” diye buyurdu.”

Taberani, Ebu Umeyye Cumehi (ra)’nin merfu olarak şöyle söylediğini rivayet etmiştir: ” İlmin küçük yaştaki insanlarda aranması kıyamet alametlerindendir.”

İbni Mes’ud (ra) Resulullah (a.s)’ın şöyle buyurduğunu bildirdi: “Kıyamet öncesinde özel kişilere selam vermeler, bir kadının kendi kocasını görevlendirmesine varacak derecede ticarette azgınlaşma, akraba ile ilişkiyi kesme, yalan yere şahitlik etme, doğru şehadeti gizleme ve ilmin açığa çıkması olayları olur.” Ahmed (1/407)

Bezzar, Amr bin Avf (r.a)’tan şu şekilde rivayet etmiştir:
“Resulullah (a.s) şöyle buyurdu:”Kıyametin öncesinde aldatıcı yıllar bulunmaktadır. Bu yıllarda yalancılar doğrulanır, doğru sözlüler ise yalanlanır. Bu yıllarda hıyanetçilere güvenilir, güvenilir kişiler ise hain olarak gösterilir. O zamanda Ruvaybida konuşur.” Resulullah (a.s)’a: “Ey Allah’ın Resulu! Ruvaybida nedir?” diye soruldu: O da şöyle buyurdu: “Umumun işleri üzerinde konuşan basit bir kimsedir.

Bezzar, Enes bin Malik (r.a)’ten rivayet etmiştir:
Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Yeryüzünde “Allah, Allah denildiği, insanlara yağmur yağdırıldığı ve yer bitki bitirdiği sürece kıyamet kopmaz. Yine elli kadar kadınla ilgilenmek üzere bir tek erkeğin kalacağı zaman gelmedikçe kıyamet kopmaz. Yine bir kadının bir ayakkabıya bakıp da: “Bir zamanlar buna basan bir erkek varmış” diyeceği zaman gelmedikçe kıyamet kopmaz.”

Müslim, Ebu Hüreyre (r.a)’den şu şekilde rivayet etmiştir:
“Resulullah (as) §öyle buyurdu: “Karanlık bir gecenin parçaları gibi olan fitneleri, amellerle karşılayın. O fitnelerin ortaya çıktığı zamanda bir adam mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. Ve mümin olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar. Herhangi bir dünyalık karşılığında dinini satar.”

Ahmed, Ebu Umame Bahili (r.a)’den şu şekilde rivayet etmiştir
Resulullah (a.s) söyle buyurdu: “İslam’ın kulpları teker teker çözülecektir. Bu kulplar dan biri çözülünce insanlar onu izleyen kulpa sarılacaklar. İslam’ın kulplarının ilk çözülecek olanı hüküm (yargı, Allah’ın hükümleri ile hükmedilmesi), sonuncusu ise namazdır.”

Ahmed, Seleme bin Nufeyl Sekuni (r.a)nin şöyle söylediğini rivayet etmiştir: Resulullah (a.s)’ın yanında oturuyorduk. Bir ara birisi “Ey Allah’ın Resulu! Sana gökten yiyecek indirildi mi?” diye sordu. Resulullah (as) da şöyle buyurdu: “Evet bana tava içerisinde yiyecek indirildi.” Adam “Onun içinde senin yediğinden bir şey arttı mı?” diye sordu. Resulullah (a.s) da “Evet” buyurdu:
Adam bu kez: “Peki o ne oldu?” diye sordu. Resulullah (a.s) da şöyle buyurdu: Göğe yükseltildi ve bu arada bana vahyedildi ki, benim canım alınacak: sizin içinizde artık kalmayacağım. Siz de benden sonra çok beklemeden “ne-
rede?” demeye başlayacaksınız. Bana birbirlerini öldüren guruplar halinde geleceksiniz. Kıyamet öncesinde toplu ölüm olayları yaşanacaktır. Bu olayların ardından da sarsıntı yılları gelecektir.”

Taberani, Meymune (ha)’nin şöyle söylediğini rivayet etmiştir:
Resulullah (a.s) bize bir gün şöyle buyurdu:”Din bozulduğu, kanlar akıtıldığı, süsler meydana çıktığı, binalar yükseldiği. kardeşler ayrılığa düştüğü ve Eski Eve (Beyti Atik, yani Kabe) yakıldığı zaman siz ne yapacaksınız?”

İbni Mace, Ebu Hüreyre (r a)’den şu şekilde rivayet etmiştir:
Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Savaşlar olduğunda, yüce Allah bazı yardımcılar gönderir. Bunlar ata binmede Araplardan daha üstün ve silah kullanmada onlardan daha beceriklidirler. Yüce Allah bunlarla dine güç kazandırır.”

100% LikesVS
0% Dislikes