Kıyamet Kötü İnsanların Üzerine Kopacaktır

Kıyamet Öncesi Esecek Rüzgarla Tüm Müminlerin Ruhları alınacak

Hz. Mesih (as)’in Ölümünden sonra Allahu Teala, yeryüzünde bulunan bütün mü’minlerin ruhlarını alacak bir rüzgar gönderir. Hz. Mesih (as)’in ölümünden belli bir zaman geçtikten sonra bu süre belli değildir. Bütün mü’minlerin ruhlarını almak üzere bir rüzgar eser ve böylece yeryüzünde, üzerlerine kıyametin kopacağı fena insanlardan başka kimse kalmaz. Bu, hakkında çok sayıda nas bulunan bir kaderdir. 

Abdullah bin Amr (ca) dan rivayet edilmiş olan hadis de bu konuyla ilgili naslardandır. Söz konusu hadisin bir yerinde şöyle denilmektedir: “ Sonra Allahu Teala bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar yeryüzünde kalbinde zerre miktarı iyilik yahut iman bulunan kimse bırakmadan hepsinin canını alır. Hatta sizden biri dağın içine girse bile rüzgar canını almak üzere oraya da girer. Böylece yeryüzünde kuşlar gibi hafif ama canavarların özelliklerine sahip fena insanlar kalır. Bunlar iyiliği tanımaz, fenalığa da karşı durmazlar. Şeytan bunlara insan şeklinde görünerek “Benin ardından gelmek istemez misiniz?” diye sorar. Onlar: “Sen bize neyi emrediyorsun?” diye sorarlar Şeytan da onlara putlara ibadet etmelerini emreder.”

Ahmed, Müslim ve daha başka hadisçilerin naklettikleri bir başka rivayette ise şu ifade geçmektedir:

“…Onlar bu halde iken Allahu Teala üzerlerine tatlı bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar onları koltuk altlarından alır. Böylece rüzgar bütün mü’minlerin ve müslümanların canlarını alır ve geriye insanların fenaları kalır. Bunlar yeryüzünde eşeklerin birbirleri ile kaynaşmaları gibi birbirleri ile kaynaşırlar. Kıyamet de işte bunların üzerine kopar.”

“Bunlar yeryüzünde eşeklerin birbirleri ile kaynaşmaları gibi kaynaşırlar” sözü ile ilgili olarak Şeyh Abdulfettah Ebu Gudde şöyle açıklamada bulunuyor: “Yani eşeklerin birbirlerine binmeleri gibi, birbirlerine binerler. Yani erkekler, eşeklerin yaptığı şekilde, açıkça insanların gözleri önünde kadınlarla cinsel ilişkide bulunurlar. Bu hareketlerinden dolayı herhangi bir rahatsızlık ve utanç duymazlar. Bu durum ise o zamanda fuhşiyatın ve fenalığın iyice yayılacağını göstermektedir.”

Konu İle İlgili Rivayetler:

1- Müslim, Ebu Hureyre (r.a)’den şu şekilde rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Allahu Teala, Yemen tarafından, ipekten daha hafif (ince) bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar, kalbinde bir tane miktarı iman bulunan bir tek kişi bırakmaksızın hepsinin canını alır.” Bir rivayette de: “zerre miktarı” ifadesi geçmektedir. (1)

2- Müslim, Abdurrahman bin Şimasa (r.a)’nin şöyle söylediğini rivayet etmiştir: “Mesleme bin Muhalled’in yanında bulunuyordum. O sırada Abdullah bin Amr bin el As da onun yanında bulunuyordu. Abdullah: “Kıyamet, ancak insanların fenaları üzerine kopar. Onlar cahiliye dönemi insanlarından daha fena olacaklardır. Her ne yapsalar Allahu Teala’nın emrine, rızasına aykırı olur” dedi. Onlar bu şekilde konuşurlarken Ukbe bin Amir içeri girdi. Mesleme kendisine: “Abdullah’ın ne dediğini dinle” dedi. Ukbe de şöyle söyledi: “O benden daha iyi bilir. Ama ben Resulullah (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum:

“Ümmetimden Allah’ın emri üzere çarpışan, düşmanlarına karşı üstünlük sağlayan bir topluluk sürekli bulunur. Onlara muhalefet edenlerin kendilerine bir zararı dokunmaz. Onlar bu hal üzereyken kıyamet kendilerine gelir.”

Bunun üzerine Abdullah da “Evet” diyerek sözüne şöyle devam etti: “Sonra Allahu Teala, misk kokusu gibi rüzgar gönderir. Bu rüzgarın dokunması, ipeğin dokunması gibidir. Bu rüzgar, kalbinde hardal tanesi ağırlığında iman bulunan bir tek kişi bile bırakmaksızın bütün iman sahiplerinin canlarını alır. Sonra geriye insanların fenaları kalır ve kıyamet bunların üzerlerine kopar.” (2)

3- Müslim, Hz. Aişe (r.a)’den rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Lat ve Uzza’ya yeniden ibadet edilmedikçe gece ve gündüz gitmez.”

Hz. Aişe (r.a) dedi ki: “Ben kendisine: “Ey Allah’ın Resulü! Allahu Teala “putperestler istemese de, dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini, doğruluk rehberi Kur’an ve gerçek dinle gönderen O’dur” (3) ayeti kerimesini indirince, artık dinin kesinlik kazandığını (artık putperestliğin ortaya çıkamayacağını) sanmıştım” dedim. Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Bundan sonra Allahu Teala’nın dilediği olur, sonra Allahu Teala tatlı bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar, kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca iman bulunan herkesin canını alır. Geriye, kendilerinde hayır bulunmayanlar kalır. Onlarda babalarının dinlerine dönerler.” (4)

(4)- Müslim, Abdullah bin Mes’ud (r.a)’dan rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Kıyamet, ancak insanların fenalarının üzerine kopar.” (5)


Dip Notlar

(1)- Müslim (1/109) 1-Kitabu’l İman. 50-Kıyametten önce esecek olan ve kalbinde iman bulunanların ruhların alacak olan rüzgarla ilgili bab.

(2)- Müslim (311524) 33-Kitabu’l imare. 53-Resulullah (a.s)’ın “Ümmetimden hak üzere devamlı bir taife sürekli bulunur…” sözü ile ilgili bab.

(3)- Saff Suresi / 9

(4)- Müslim (4/2230) S2-Kitabu’l Fiten ve Eşrati’s Sa’a. 17-Devs kabilesi Zu’l Halasa’ya ibadet etmedikçe kıyametin kopmayacağı babı.

(5)- Müslim (4/2248) 52-Kitabu’l Fiten ve Eşrati’s Sa’a. 27-Kıyametin yaklaşması babı

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın