KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİNDEN BAZILARI

Kıyametin küçük alametlerinden bazıları:

 • Muhammed -sav-‘in peygamber olarak gönderilmesi.
 • Muhammed -sav-‘in vefat etmesi.
 • Namaz, Oruç, hac, bilinmez olur. insanlar eskilerimiz lailaheillellah derlerdi
 • Kuran bir gecede kaldırılır, yeryüzünde bir tek ayet kalmaz.
 • Dirilerin mezarda yatanlara özenmesi
 • Teknolojik aletlerin yaygınlaşması
 • Kabe’ye saldırmak için ilerleyen ordunun yere batırılması
 • Kudüs’ün imarı ve Kudüs’ün fethedilmesi.
 • Koyunların salgın hastalıktan ölmesi.
 • Taun (veba) hastalığının yaygınlaşması.
 • Malın çoğalıp artması ve zekatın verilmemesi.
 • Fitnelerin ortaya çıkması. İslam’ın ilk yıllarında ortaya çıkan fitnelerden bazıları şunlardır:Osman b. Affan’ın -Allah ondan razı olsun- öldürülmesi, Cemel ve Sıffîn savaşları, Haricilerin ortaya çıkması, Harra savaşı ve Kuran’ın mahluk olduğunu söyleme fitnesidir.
 • Peygamberlik iddiasında bulunanların ortaya çıkması. Peygamberlik iddiasında bulunanlardan bazıları şunlardır: Yalancı Müseyleme ve el-Esvedu’l-Ansî’dir.
 • Hicaz bölgesinde ateşin ortaya çıkması. Nitekim bu ateş, hicri yedinci yüzyılın ortalarında 654 yılında ortaya çıktı.Ortaya çıktığında, gerçekten çok büyük bir ateş idi. Bu ateşin ortaya çıktığı asırda yaşayan alimler ile onlardan sonra gelen alimler, bu ateşi anlatmaya devam etmişlerdir.Nitekim İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:”Bizim zamanımızda hicri 654 yılında Medine’de bir ateş ortaya çıktı. Bu ateş, gerçekten çok büyük bir ateş idi ve Medine’nin doğu tarafında Harra denilen yerin arka taraflarında ortaya çıktı.Bu ateşin çıktığına dair bilgi, Şam ve diğer İslam beldelerinin her tarafında yayıldı. Bunu da bana, Medine halkından ateşi gören kimseler haber verdi.”
 • Emanete riayetin ortadan kalkması. Emanete riayetsizliğin şekillerinden birisi de, insanların işlerini, onları yürütecek ve idare edecek güce sahip olmayan, ehliyetsiz (ehil olmayan) kimselere tevdi edilmesidir (verilmesidir).
 • İlmin insanlar arasından alınması ve cehaletin ortaya çıkması. İlmin insanlar arasından alınması, alimlerin ölmesiyle olur. Nitekim Buharî ve Müslim’de gelen hadiste Peygamber -sav- böyle buyurmuştur.
 • Zinanın yaygınlaşması.
 • Faizin yaygınlaşması.
 • Çalgılı aletlerin yaygınlaşması.
 • İçkinin çokça içilmesi.
 • Koyun çobanlarının binaları yükseltmekte birbirleriyle yarışmaları.
 • Cariyenin efendisini doğurması.
 • Öldürme olaylarının çoğalması.
 • Depremlerin çoğalması.
 • İnsanların yerin dibine geçirilmesi, suretlerinin değiştirilmesi ve yukarıdan başlarına taş yağdırılması gibi olayların ortaya çıkması.
 • Giyinmiş oldukları halde çıplak sayılan kadınların ortaya çıkması.
 • Müminin rüyasının doğru/gerçek çıkması.
 • Yalancı şahitliğin çoğalması ve hak/gerçek şahitliğin gizlenmesi.
 • Kadınların erkeklerden daha çok olması.
 • Arap yarımadasına yeşil otlakların ve ırmakların geri dönmesi.
 • Fırat nehrinde, altından bir dağın ortaya çıkması.
 • Yırtıcı vahşi hayvanların ve cansızların insanlarla konuşması.
 • Rumların çoğalıp Müslümanlarla savaşmak için on iki sancakla saldırması.
 • İstanbul’un fethedilmesi.

Hadislerde bahsedilen olaylardan bazıları vuku bulmuştur  ve kıyamet ansızın vuku bulacaktır. insanlar alışveriş için pazarlık yaparken devenin sütünü sağıp ikram yapamadan kıyamet kopacaktır.

Kaynak:  Buhari, İbni Mace, Ebu Davud, Müslim, Tirmizi rivayet ettikleri Hadisler

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın