Kuran Surelerinde Geçen Esmalar

Kuran Surelerinde Geçen Esmalar

Kendisinden başka ilah olmayan ve en güzel isimlerin sahibi olan Allah’a hamd ederiz. İslam akidesinin en açık konularından birisidir ‘Esmaül Hüsna’ Allah’ın güzel isimleri Araf suresi 180 ayetinde Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır:  “En güzel isimler (Esmaül Hüsna) Allah’ın dır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin.”  Bizlere düşen bu isimleri tanımak, bu isimlerin gerekli olduğunu ve bu isimlerle nasıl dua edilmesi gerektiğini öğrenmektir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Doğrusu Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa, cennete girer.” (Buhari Tevhid 12, Ayrıca; Müslim, Tirmizi ve Müsned de bu hadis zikredilmiştir.) Buyurmasından dolayı bu isimleri ezberleyen, uygulayan, bu isimleri uygun bir biçimde yerine getiren ve sınırlarını koruyan kimseyi Cennetle müjdelenmektir.

Sahih, sünen ve müsned türü kitaplarda yüce Allah’ın isimleri ve sıfatları ile ilgili geniş bilgiler bulunmaktadır. Bu isimler ile sıfatların bazı Kur’an’da bazı Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem den gelen hadislerde geçmektir.

Kulun yapması gereken bu isimlerle yakarışta bulunmasıdır. Bu isimler ve sıfatlar insan için ilahi sırları ve rahmani manaları ihtiva eden bir suret gibi bir görüntü ve bir aynadır. Zira Yüce Allah kullarına isimleri ile tecelli eder. Dolayısıyla bu da bu isimlerin etkilerini şekillerinde, renklerinde, hallerinde, mizaçlarında ve yaradılışlarında görürler. İsimler ile ilgili değişik tecelliler ve günler ile ömürler sona erse bile son bulmayan sırları vardır. 

Şüphesiz ki Yüce Allah’ı isimleri ile ve sıfatlarıyla tanımak en güzel ve en şerefli değerdir. Bu isimler Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin “Kim bu isimleri sayarsa cennete girer” buyurması sebebiyle cennete girmenin de yoludur.  

Allah’ın isimleri Kur’an’ın 33 suresinde geçmektedir.

Bu surelerden bazısı, bu isimlerden sadece birine yer vermiştir. Tevbe, Kehf, Meryem, Hac, Neml ve daha birçok sure gibi. Bazıları iki ismi bir araya getirmiştir: Enfal, Ra’d, Fatır sureleri gibi. Bazı sureler ise bu isimlerin çoğunu derlemiştir: Bakara, Al-i İmran, Nisa, Haşr ve daha birçok sure gibi.

Şimdi Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın isimlerinin geçtiği yerleri genişçe bir şekilde size aktaralım:

Fatiha Suresi: 

Bu surenin içerisinde Allah’ın şu isimleri yer almaktadır.  Allah ismi (Fâtiha: 1/1), er-Rab ismi Fâtiha: 1/1), er-Rahmân ve er-Rahim ismi Fatiha: 1/2), el-Mâlik ismi Fâtiha: 1/3). 

Bakara Suresi: 

Bu surenin içerisinde şu isimler yer almaktadır: el-Muhít ismi (Bakara: 2/19), el-Kadir ismi (Bakara: 2/20), el-Alim ismi (Bakara: 2/32), el-Hâkim ismi (Bakara: 2/33), et-Tevvab ismi (Bakara: 2/37), el-Báriu ismi (Bakara: 2/54), el-Basir ismi (Bakara: 2/96), el-Vâsi’ ismi (Bakara: 2/115), es-Semî’ ismi (Bakara: 2/127), el-Aziz ismi (Bakara: 2/129), er-Rauf ismi (Bakara: 2/143), eş-Şakir ismi (Bakara: 2/158), İlah ismi (Bakara:2/163), el-Vâhid ismi (Bakara: 2/162), el-Gafur ismi (Bakara: 2/173), el-Garib ismi (Bakara: 2/186), el-Hâkim ismi (Bakara: 2/225), el-Hayy ismi (Bakara: 2/255), el-Kayyûm ismi (Bakara: 2/255), el-Aliyy ismi (Bakara: 2/255), el-Azim ismi (Bakara: 2/255), el-Ganiyy ismi (Bakara: 2/263), el-Veliyy ismi (Bakara: 2/257), el-Hamid ismi (Bakara: 2/267), el-Habîr ismi (Bakara: 2/234), el-Bedîu (Bakara: 2/117) 

Âl-i İmran Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: el-Vehhâb ismi (Âl-i İmran: 3/8), en-Nasır ismi (Âl-i İmrân: 3/150), el-Câmi’ ismi (Âl-i İmran: 3/9).

Nisâ Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: er-Rakîb ismi (Nisâ:4/1), el-Hasib ismi (Nisâ: 4/6), eş-Şehîd ismi (Nisâ: 4/33), el-Kebîr ismi (Nisa: 4/34), en-Nasir ismi (Nisâ: 4/45), el-Vekil ismi (Nisâ: 4/81), el-Mukît ismi (Nisa: 4/85), el-Afuv ismi (Nisa: 4/43).

En'am Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: el-Káhir ismi (En’am: 6/18), el-Latif ismi (En’ám: 6/103), el-Hasib ismi (En’ám: 6/62), el-Kádir ismi (En’am: 6/65), el-Hákim ismi (En’ám: 6/73).

A'raf Süresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Fâtih ismi (A’ráf 7/89).

Enfal Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadir: el-Kaviyy ismi (Enfál:8/52), el-Mevla ismi (Enfal: 8/40).

Tevbe Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Ālim ismi (Tevbe:9/9)

Hud Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: el-Hafiz ismi (Hud:11/57), el-Mucib ismi (Hud: 11/61), el-Mecid ismi (Hûd: 11/73), el-Vedúd ismi (Hud: 11/90).

Yusuf Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: el-Müsteân ismi (Yusuf: 12/18), el-Kahhâr ismi (Yûsuf: 12/39), el-Gâlib ismi (Yûsuf: 12/21). 

Ra'd Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: el-Müteåli ismi (Ra’d: 13/9), el-Váli ismi (Ra’d: 13/11).

Hicr Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: el-Hâfiz ismi (Hicr 15/9), el-Varis (Hicr: 15/23), el-Hallák ismi (Hicr: 15/86).

Kehf Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Muktedir ismi (Kehf 18/45).

Meryem Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Hafiyy ismi (Meryem: 19/47).

Taha Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: el-Gaffâr ismi (Tâha: 20/82), el-Melik ismi (Táhâ: 20/114), el-Hakk (Tahâ: 20/114).

Hac Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Hâdi ismi (Hac: 22/54).

Nur Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: el-Mubin ismi (Nûr 24/25), en-Nar ismi (Nâr: 24/35)

Neml Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Kerim ismi (Neml:27/40).

Rûm Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Muhyî ismi (Rum:30/50).

Sebe Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Fettâh ismi (Sebe 34/26).

Fâtır Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: el-Fâtır ismi (Fâtır: 351), eş-Şukûr ismi (Fâtır: 35/30).

Zümer Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Kâfi ismi (Zümer: 39/36).

Mü'min Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Hâlık ismi Mü’min: 40/62).

Duhân Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Muntekim ismi Duhân: 44/16).

Zâriyât Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır. er-Rezzâk ismi Zâriyât: 51/58), el-Metîn ismi (Zâriyât: 51/58).

Tûr Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Berr ismi (Tûr: 52/28).

Kamer Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Melik ismi (Kamer: 5455).

Rahmân Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: Zu’l-Celâli ve’l-İkram ismi (Rahmân: 55/27).

Hadid Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: el-Evvel, el-Ahir, Ez-Zahir, el-Bâtın isimleri (Hadîd: 57/3).

Haşr Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır: el-Kuddûs, es-Selam, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Musavvir İsimleri (Haşr. 59/23).

A'lâ Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır. el-A’lâ ismi (A’lâ: 87/1).

Alak Suresi: 

Bu surede şu isim yer almaktadır: el-Ekrem ismi (Alak:

İhlâs Suresi: 

Bu surede şu isimler yer almaktadır; el-Ahad ismi (İhlâs: 112/1), es-Samed ismi (İhlâs: 112/1). 96/3).

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir