Kur’an Surelerinin Faziletleri

* FATIHA süresi, Kur’an’in üçte birine bedel ve Kur’an’in anasıdır. FATIHA her derde deva, zehire şifadir.

* BAKARA süresi, Kur’an’in evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler. Kur’an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Bakara süresinin okundugu evden şeytan mutlaka kaçar.

* Kur’ani Kerim’de en azim ayet AYETÜL KÜRSI’dir. Bakara süresinde bir ayet vardır ki, Kur’anin ayetlerinin seyyididir. O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar) Bu, Ayetül Kürsi’dir. Ayetül Kürsi’yi okuyan kimseye, Kürsi büyüklügünde ecir verilir. Melekler ona istigfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan kişiyi, onun komşusunu ve etrafinda bulunan bütün komşularini Allahü Teala emniyet altina alir. 

* Süre-i Bakara’nin sonundaki iki ayeti AMENERRASULÜ’yü… geceleyin kim okursa, o, ona yeter. (Beyzavi 2/274) Hz. Ömer R.A. “Akşam Amenerrasülü..’ yü okumadan yatan kişiyi biz akilli saymazdık.

* ALI IMRAN süresini Cuma günü okuyana Allah cc rahmet, melekler de güneş batincaya kadar Salatü Selam ederler. 

* NISA Süresini okuyan kişi sanki bütün mümin kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allah cc  günahlarından vazgeçtiği kullarından olur. 

* MAIDE Süresini okuyan kişiye Cenab-i Hak dünyada yaşayan Yahudi ve Hristiyan adedince hasene yazar. 

* EN ‘AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin harflerinin adedince istigfar ederler. 

* A’RAF süresini okuyan kimse için Cenab-i Hak kıyamet gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan korur) ve Adem A.S.’i ona şefaatçi kılar. 

* ENFAL ve BERAE sürelerini okuyan kişiye ben kıyamette şefaatçi olacağım. 

* YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayısız dereceler ihsan olunur. )

* YUSUF süresini herhangi bir mümin okur ve aile efradına öğretirse, Cenab-i Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve Müslümanlara haset etmek duygusundan onları kurtarır. 

* RAAD süresini okuyan kişiye Allah cc bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir. 

* NAHL Süresi’ni okuyan kişi, o gün ölürse. Allah cc onu dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez. 

* KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal’in fitnesinden emin olur. 

* ENBIYA Süresini okuyan kişinin hesabını Cenab-i Hak kolay kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler. 

* HAC Süresini okuyan, hac ve umre yapanların sevapları gibi sevap alır. (Beyzavi 4/62) 

* BAKARA, ALI IMRAN, TAHA Süreleri kendileriyle yalvarilip dua edildiginde, Cenab-i Hakk’in kabul buyuracağ “ism-i Azam`dirlar.(Darimi) 

* TAHA ve YASIN Sürelerini Allah cc Hz.Adem A.S.’i yaratmadan bin yıl evvel okumuştur. Melekler işitince BUNLARIN İNDİRİLECEĞİ ÜMMETE, BUNLARI OKUYACAK DİLLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir. (Darimi) 

* MÜ’MINÜN Süresinin evvel i ve ahiri Cennet hazinelerindendir. Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirindeki dört ayetin nasihatini dinleyen kişi kurtulur, felah bulur (Beyzavi 4/73) 

* FÜRKAN süresini okuyan, mümin olarak Allahü Teala’ya kavuşur. 

* NEML Süresini okuyan haşrolundugunda kabrinden (La ilahe illallah) diyerek kalkar. 

* AHZAB Suresini okuyup, ehline öğreten, kabir azabından emin olur. 

* MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü’l Kadir) 

* SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diger surelerin yetmiş ayetine bedeldir, (Tirmizi) 

* YASIN Suresini ölülerinize okuyunuz. Her gece okuyan, Şehid olarak ölür.YASIN’i okuyunuz. Onda on bereket vardır: 1- Aç, okursa doyar, 2- Çıplak, okursa giyinir, 3- Bekar, okursa evlenir, 4- Korkusu olan, okursa emin olur, : 5- Mahzun, okursa ferahlar, 6- Misafir okursa seferde yardim görür, 7- Kayıp (için okunursa) bulunur, 8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur, 9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler, 10- Susayan okursa suya kavuşur. (Tirmizi) 

* Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’in kalbi de YASIN’dir. Kim Yasin’i okursa, Cenab-i Hak ona on defa Kur’an okumuş kadar sevap ihsan eder.

VAKIA süresini gece okuyan, hiC fakirlik görmez. 

* ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü “Ey kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok” denilir. 

* DUHAN süresini okuyup yatan kişi mağfiret olunmuş olarak kalkar. (Beyzavi 5/6 

* DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin melek sabaha kadar istigfarda bulunur. DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için, Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder. 

* CASIYE süresini okuyanın Allah cc ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir. (Beyzavi) 

* FETIH SURESI.. Bu gece bana bir süre nazil oldu ki, o, bana üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. Bu, INNA FETEHNA LEKE… süresidir. 

* HAŞR süresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahlarindan bazilari aftolunur. 

Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE “EÜZÜ BILLAHISSEMIIL ALIMI MINEŞŞEYTANIRRACIM” der de HAŞR süresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki, onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eger o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur. (Ramüz 434/12) 

* Allah’in ayetleri içerisinde “ism-i Azam”, Süre-i Haşrin ahirindedir. (Hüvallahüllezi.. ilah) 

* Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kilar. (Beyhaki) 

* MÜNAFIKÜN süresini okuyan nifaktan beri olur. 

* TEGABÜN süresini okuyan kişiden Allah cc ani ölümü defeder. (Beyzavi 5/136) 

* TALAK süresini okuyan kişi, sünnet-i Resülüllah üzere ölür. (Beyzavi 5/136) 

* TAHRiM süresini okuyana, Allah cc tevbe-i nasuh nasib eder. (Beyzavi 5/140) 

* MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş gibidir. (Beyzavi 5/142) 

* TEBAREKE (Süre-i Mülk), kabir azabına manidir. 

* KIYAMET suresi Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kiyame…) okursa, kiyamet günü yüzü ayin on dördü gibi parlayarak Allah’a kavuşur. 

* INŞIKAK suresini okuyan kişiye, Allah cc  kitabını solundan ve arkasından vermez. 

* IZAZÜLZILE suresini dört defa okuyan kişi, sanki Kur’an’in tamamını okumuş gibidir. 

* TEKASÜR suresini okuyan, ani ölüme uğramaz. Sizden biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR’ü okuyamaz mi? Size bir sure okuyacağım ki, (o sirada) kim ağlarsa Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu, Elhakümüttekasür suresidir. 

* KAFIRÜN suresini okuyan kişi,sanki Kur’an’in dörtte birini okumuş gibidir.

Ey Cübeyr! Sefere çikdiginda arkadaşlarin içinde en iyi hal ve en fazla azik sahibi olmaktan hoşlanirsan şu beş sureyi oku: Kul ya eyyühel kafirun, -iza cae nasrullah, -Kul hüvallahü Ehad, – Kul euzü birabbil Felak, – Kul euzü birabbinnas.. Her sureye besmele ile başla ve besmeleyle bitir. 

* IHLAS suresini okuyan kişiye Cennet vacib olmuştur. 

IHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini (Felak ve Nas) akşam sabah üçer kere okumak sana her şey için kafidir.

* Yatagina geldiginde “Kul ya eyyühelkafirun” suresini oku, sonra uyu. Bu, şirkten beri olmaktir 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın