KURAN VE SÜNNETE YAPIŞMAK

Kitap ve sünnet, İslam ve imanın bizatihi kendisidir. Her müslümanın bu iki ölçü hususunda saygılı ve hassas olması gerekir.

“Evet, bu böyledir. Kim Allah’a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır.”﴾Hac-32﴿

Kuran ve sünnete uymanın gerekliliği hakkında bazı nasları paylaşalım;

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de…”﴾Nisa:59﴿

“De ki: “Allah’a ve resule itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez.”﴾Ali İmran:32﴿

“… Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah’a karşı saygısızlık etmekten sakının…”﴾Haşr:7﴿

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın…”﴾Ali İmran:103﴿

“Şüphe yok ki size Allah’tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah, kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir yola iletir.”﴾Maide:15-16﴿

“Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz‘an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.”﴾Sad:29﴿

Başlangıcından sonuna kadar bu iki emanet üzere olmak gerekir. Yükümlülük altındaki insanın ihtiyaç duyacağı her şeyi içine almıştır.

” Sana her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet ve müjde  olarak Kuranı indirdik.”(Nahl:89)

“Ey iman edenler, Allah ve Peygamber sizi, hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin.” (Enfal:24)

Konu  ile ilgili Rivayetler:

-” Kim bizim bu işimizde (din konusunda) ondan olmayan bir yenilik çıkarırsa, o kabul edilmez.” (Buhari-Müslim)

-“Size bildirilene uyun, yeni bir şey (Bid’at) çıkarmayın. Size yetecek kadarı verilmiştir.”(Tebarani)

-“İnsanlar her yıl geçirdikçe mutlaka bir bid’at uydurur ve bir sünneti öldürürler. Sonuçta tamamıyla bid’atler hayatiyet kazanır ve sünnetler ölür.”(Taberani)

-“Allahu teala, bid’at sahibi her kişiye tevbenin önüne kapamıştır.”(Taberani)

Ahmed, İbni Mesud (Ra)’un şöyle söylediğini rivayet etmiştir:

-“Resulullah (as) bir gün bizim önümüzde bir çizgi çizdi ve sonra: “Bu Allah’ın yoludur” diye buyurdu. Sonra bu çizginin sağında ve solunda değişik çizgiler çizdi ve şöyle buyurdu:

“Bunlar da farklı yollardır. Bu yollardan her birinin başında, kendisine çağıran (insanları kendisine davet eden) bir şeytan bulunmaktadır.” Resulullah (a.s) böyle söyledikten sonra şu ayeti kerimeyi okudu: “Benim dosdoğru olan yolum budur. Siz bu yola uyun. Farklı yollara uyarsanız, Allah’u Teala sizi kendi yolundan uzaklaştırır.”

Ahmed, Mücahid (r.a)’in şöyle söylediğini rivayet etmiştir
“Bir yolculukta İbni Omer (r.a) ile birlikte bulunuyorduk. Bir yere uğradı ve oranın kenarından geçti. Kendisine: “Niçin böyle yaptın?” diye soruldu. O da şöyle cevap verdi
Ben Resulullah (a.s)’ın böyle yaptığını gördüm, onun için böyle yaptım.”

Bezzar, Mücahid (r.a)’den rivayet etmiştir:
“Ibni Ömer(ra) Mekke ile medine arasında bir ağacın altına geldiğin de kaylule uykusu uyurdu ve Resulullah (a.s)’ın da böyle yaptığını bildirirdi.”

Ahmed, Sevban (ra)’dan şu şekilde rivayet etmiştir:

-“Ben ümmeti için sapıklığa götürücü önderlerden korkuyorum.”

-“Taberani, Mu’cemu’s Sağir’inde Hz. Ömer (r.a)’den rivayet etmiştir:
“Resulullah (a.s) Hz. Aişe (r.a)’ye şöyle buyurdu:
“Ey Aişe! “Bölük bölük olup dinlerini parçalayanlarla senin hiçbir ilişiğin olamaz:”ayet-i kerimesinde kastedilenler, bid’atlerin peşinden gidenler (ashab-ı bid’at) ve arzuların pesine takılanlardır. Onlar için tevbe yoktur. Ben onlardan uzağım, onlar da benden uzaktırlar.”

-“Arzularının peşine takılanlarla oturmayın, onlarla, münakaşa etmeyin ve onların sözlerini dinlemeyin.” Darimi, (1/110) Mukaddime

Ebu muhammed şöyle buyurmuştur: ” İnsanların bid’atler arasında  dolaşmaları çoğaldı. Bir görüşten diğer görüşe geçip dururlar.”

-” Hz. Ali (ra) şöyle söyledi: ” İnsanların arasında, kuşların arasındaki arı gibi olun. Kuşlardan, bu arıyı küçümsemeyen yoktur. Ama eğer kuşlar, o arının içinde taşıdığı bereketi bilselerdi böyle yapmazlardı. Dillerinizle ve bedenlerinizle insanların arasına karışın. çalışmalarınızla ve kalplerinizle onlarla ilişkiler kurun. Kişi için ancak kazandığı vardır. Kıyamet gününde de sevdiği ile birlikte olacaktır.”Darimi, (1/92) Mukaddime

Buhari, İbni Mesud (ra) ‘un şöyle söylediğini rivayet etmiştir:
“Sözlerin en güzeli, Allah’in kitabıdır. Hidayetlerin (doğru yola eriştiren şeylerin) en güzeli Muhammed (as)’in hidayetidir. İşlerin en fenaları dine sonradan sokulan şeylerdir. Size bildirilen şeyler mutlaka gelecektir, siz buna engel olamazsınız.”
Tirmizi, Mukdam bin Ma’d Yekris (r.a)’in merfu olarak söyle söylediğini bildirmiştir: “Dikkat edin bir adama benden bir hadis ulaşır, o da koltuğuna dayanmış şekilde: “Sizinle bizim aramızda Allah’in kitabı vardır. Onda neyi helal kılındığını görürsek, onu helal sayarız” diye söyler mi? Şunu bilin ki, Allah Resulu’nun haram kıldığı da, Allah’ın haram kıldığı gibidir.”

ibni Mace, Ebu Derda (r.a) den merfu olarak rivayet etmiştir:
Allah’a yemin ederim ki, sizi gecesi ve gündüzü de bir olan beyaz gibi bir şey üzerinde bıraktım.”

İmam Malik, Enes (ra)’den rivayet etmiştir:
Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece sapıklığa düşmezsiniz:
Allah’in kitabı ve Resulünün sünneti.”

Ebu Davud, Abdurrahman bin Amr Sulemi ile Hucr bin Hucr (r.a)un şöyle söylediklerini rivayet etmiştir:
“Irbad bin Sariye (r.a)’nin yanına gittik. Bu kişi yüce Allah’in haklarında:
“Binek vermen için sana geldiklerinde, “size binek bulamıyorum” dediğin zaman, sarf edecek bir şey bulamadıkları için üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönenlere de sorumluluk yoktur” (Tevbe 92) ayet-i kerimesini indirdiği kimselerdir. Yanına girince selam verdik ve: “Biz seni ziyaret etmek ve senden ilim almak için geldik,” dedik.

Irbad (r.a) şöyle söyledi: “Bir gün Resulullah (a.s) bize namaz kıldırdı. Sonra bize yüzünü döndü ve açık beliğ (edebi) bir şekilde vaaz etti. Bu vaaz nedeniyle gözler, hep yaşlar akıttı, kalpler huşu doldu.

Bir adam: “Ey Allah’in Resulü, bu vaazın tehlikeli bir geleceğe karşı hazırlıklı olmayı öğütlediği anlaşılıyor. Peki bize ne tavsiye ediyorsun?” diye sordu.

Resulullah (a.s) da: Size Allah’tan korkmayı, hakkı dinlemeyi ve İtaat etmeyi tavsiye ediyorum. Başındaki Habeşli bir köle olsa itaat et. Sizden yaşayacak olanlar pek çok ihtilaf ile karşılaşacaklar. Size düşen benim sünnetime ve insanları doğru yola ileten raşid halifelerin sünnetine uymaktır. Buna sımsıkı bir şekilde, ısırırcasına yapışın. Dine sonradan sokulan şeylerden de kaçının. Sonradan sokulan her şey bidattır, her bidat da sapıklıktır.”

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir