Kur’anı Kerimde Tekrarlar

Kuranı Kerimde Tekrarlar Neden Yapılmıştır:

Kuranı Kerimde bazen bir kelimenin, bazen de, bütün bir ayetin tekrar ettiği görülür. Bunun sebebini vaziyet ve icabatta aramak lazımdır. Bundan sebebini vaziyet ve icabatta aramak lazımdır. Bundan başka arap dili ve üslubu bakımından da tekerrür lüzumlu bir keyfiyettir.

Müsteşrikler Kurandaki Tekrarlar İçin Ne Düşünmüşlerdir:

Arap dilinin ruhunu anlayamayan ve arap dilini kendi dillerine göre mukayese ve muhakeme eden bazı Avrupalı müsteşrikler, Kurandaki bu tekerrürleri lüzumsuz görmekte ve onların usandırıcı ve bıktırıcı olduğunu söylemektedirler. Onların bu tarzdaki düşünceleri, Kuranın hakiki manasını kavrayamadıklarını ve onun yüksek edebi kıymetini idrak edememiş olduklarını gösteririr.

Kuranda tekerrür eden bazı Ayetler üzerinde duralım:

1-“ki benim azabım ve tembihlerim nasılmış (düşünün)”. Bu ayet el-Kamer suresinde 4 defa -tekrarlanmaktadır.

2-“İbret için kuranı kolaylaştırdık, hiç ibret alan var mı?” Bu ayette yine el-Kamer suresinde 4 defa tekrarlanmaktadır.

3- “0 gün (hakkı) yalan sayanların vay haline” Bu ayet el-Mürselât suresinde on defa tekerrür etmiştir.

4- “Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz” Bu ayet er-Rahman suresinde 31 defa tekrarlanmıştır.

Kıssalardaki tekerrüre gelince:

Kurandaki muhtelif kıssalardan maksadın ne olduğunu söylemiştik. Bu kıssaların gayesi, eski peygamberlerle, milletlerin ve memleketlerin tarihçelerini çizmek ve hikaye etmek değildir. Eğer gaye bu olmuş olsaydı, aynı kıssaların tekerrürüne lüzum kalmazdı. Asıl gaye onlardan ibret dersi almamızdır: Mesela, Zalimlerin akibetleri, duçar oldukları feci durumlarını bu kıssalardan öğreniyoruz ki, bu hususları muhtelif vesilelerle tebarüz ettirebilmek için kıssaların tekrarlanmasından daha tabii bir şey olamaz.

Tekerrürleri ehemmiyetini şu misal ile daha iyi anlayabiliriz. Hazreti Ademin kıssası el-Bakara, Araf, el-Hicr, el-Isra, el-Kehf ve Taha sûrelerinde tekrarlanmıştır. Bu kıssa el-Bakara sûresinde, Allahın nimetlerini: el-Araf da, Allahın nimetlerine karşı, insanların şükürlerinin azlığı; el-Hicr’de, Allah insanı topraktan, Cinni ateşten halkedip, bu iki maddenin birbirinde üstün olmadığını ve İblisin kendini Ademden hayırlı telakki etmesinin de bir aldanma ve cehalet eseri sayılması lâzım geldiği; el-İsra da, İnsanların fitnelerini; el-Kehf’de insanın düşmanı olan iblis ve onu cinsinden olanlarla dostluk tesis etmenin ne kadar kötü bir şey olduğu; Taha’da, insanın zaaf hallerini ve bundan dolayı her zaman Allahın yardımına muhtaç bulunduğunu hatırlatmaktadır.

Kaynak : TDV Yayınları Tefsir usulü Eserinden alınmıştır.

50% LikesVS
50% Dislikes