Kur’anın Anlamı Ve İsimleri

Kur’an kelimesinin anlamı:

Kur’an kelimesinin kökü ve manası hakkında çeşitli görüşler vardır. İslam alimleri arasında en kuvvetli ve tercih edilen (قرأ)”Okumak” manasına gelen görüş tercih edilmektedir: “Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et.” Kıyamet 17-18. buradaki okumak manası daha ziyade ezberden okumak anlamındadır.

Bu görüşe göre Kur’an kelimesi قرأ  kökünden gelmekte, masdar (Masdar, bir iş veya oluşu (gitmek, konuşmak, okumak, gelmek gibi), zamana bağlı olmaksızın anlatan isim cinsinden kelimelerdir.) anlamından nakledilip,  masdarın İsmi meful (ismi Meful: Fiilden türeyip, işten etkilenen kişi veya nesneyi gösterir.) anlamını taşıyan ve Hz. Peygambere indirilen muciz kelamın ismi olmaktadır.

Kuranı Kerim’in tarifi:

Kuranı Kerim’in çeşitli yönleri ve vasıfları ele alınarak çeşitli tarifler yapılmıştır:
1- Hz. Peygambere vahiy yoluyla indirilmiş mushaflarda yazılmış, tevatürle nakledilmiş, tilavetiyle ibadet olunan muciz kelâmdır.
2- el- Fatiha suresinden en- Nas suresinin sonuna kadar Hz. Muhammed (sav)’e indirilmiş kendisine has özellikleri ihtiva eden mümtaz lafızlardır.
3- Hz. Peygamber (sav)’e gelen vahiyleri ihtiva eden mukaddes bir kitaptır.

Bütün Müslümanların şüphe etmedikleri bir durum olan Kur’anın Allah’ın kelamı olmasıdır. Yirmi üç senelik peygamberlik müddeti içinde Hz. Peygamber’e çeşitli vesilelerle, vahiy yoluyla zaman zaman Allah tarafından indirilen Sözlerin bir mecmuası şeklinde tarif edebiliriz.

Kuranı Kerim’in diğer isimleri:

Kitabımız Kuranın çeşitli isimleri mevcuttur. En çok kullanılan ismi Kuran’dır. Kuranı Kerimin ayetleri içerisinde çeşitli isimleri bol bol zikredilmektedir. Bazı alimler doksan küsur ismi olduğunu söylemişlerse de, Zerkeşi “Allah teala kuranı elli beş isimle tesmiye etmiştir” demektedir.

El- kitap, Kur’an’da 230 yerde geçmektedir. Ümmül kitap, el-Furkan; hak ve batılı tefrik etmek, ayırmak, felah ve selamet manasında kullanılmıştır. Kuran’da altı yerde geçmektedir. Kuran’ı Kerim’i ruhunu ve esasını ihtiva eden El- Fatiha suresi ismi olarak da verilmiştir. El-Mesani: Kuran’daki hikmetler, kıssalar ve mevizeler tekrar edildiği için el-mesani lafzıyla tesmiye edilmiştir. Kuran’da iki defa geçmektedir.

Verilen isimlerden başka şunlarda mevcuttur: Kelam, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mevize, Zikr, Hikmet, Müheyymin, Hablullah, Ahsenel-Hadis, Fasl, Tenzil, Kayyim, Ruh, vahy, Beyan, Hak, Urvetül vuska, Tezkire, Adl, Sıddık,Büşra, Kasas, Belağ, Mecid, Aziz, Beşir….

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir