La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim

La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim Fazileti ve Sırları

Ebû Hüreyre ra. Resûlullah sav’in şöyle buyurduğunu söyledi: “Bir kimse her gün yüz defa, lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, derse, on köle âzâd etmiş kadar sevap kazanır; ona yüz iyilik sevabı yazılır; yüz günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar.

Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur”. Resûl-i Ekrem sözüne şöyle devam etti: “Bir kimse günde yüz defa sübhânallâhi ve bihamdihî derse, onun günahları denizköpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır. Buhârî, Bed’ü’l-halk 11; Daavât 64, 65; Müslim, Zikir 28. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 59, 62; İbni Mâce, Duâ 14

Ebû Eyyûb el-Ensârî ra‘den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem  Sav şöyle buyurdu: “Bir kimse on defa, lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, derse, İsmâil aleyhisselâm’ın soyundan dört kimseyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır.” Buhârî, Daavât 64; Müslim, Zikir 30.

Muğîre İbni Şu‘be ra’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sav selâm verip namazdan çıkınca şu duayı okurdu: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Allâhümme lâ mâni‘a li-mâ a‘tayte ve lâ mu‘tıye li-mâ mena‘te velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü: Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter. Allah’ım! Senin verdiğine engel olacak, vermediğini de verecek bir kimse yoktur. Senin lutfun olmadan hiçbir zengine serveti fayda vermez.” Buhârî, Ezân 155, İ‘tisâm 3, Kader 12, Daavât 18; Müslim, Mesâcid 137, 138. Ayrıca bk. Müslim, Salât 194, 205, 206; Ebû Dâvûd, Salât 140, Vitir 25; Tirmizî, Salât 108; Nesâî, Tatbîk 25, Sehv 85, 89

Ebû Hüreyre ra’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sav şöyle buyurdu: “Her namazdan sonra kim otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa Allahu ekber der, yüze tamamlamak için de lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr: Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter” derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.” Müslim, Mesâcid

Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Ali (r.a.)’a hitaben şöyle demiştir: “Ya Ali! Bir sıkıntıya düştüğün zaman : “‘Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billâhi-l-aliyyi-l-azîm’ duasını oku; muhakkak Allah onunla  dilediği kadar her türlü belayı uzaklaştırır.” (Deylemi)

La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim

Sırları Nelerdir

Bir insan ne kadar hiddetli olursa olsun bu zikri yapmaya başlayınca hiddet ve siniri yatışmaya başlar.

Her sabah namazından sonra yedi defa okunması halinde din ve dünyasına zarar verecek bir işe teşebbüs edemez. Her işi hayırla olur Allah’ın izniyle.

Sabahleyin bu zikri devam edenler Cenab-ı Hakkın gazabından emin olurlar. Cenab-ı hakkın rızasına ermeye  namzed ve hak kazanırlar.

Düşmanların ve hased edenlerin şerlerinden, şeytan ve cinlerin tasallutundan emin ve mahfuz olur.

Yatarken söylemelerinde dünya belaları ve musibetleri kendisinden uzaklaşır.

Haksızlığa uğrayıp hapis atılmış veya tutuklu olan kimse yedi gece yatsı namazından sonra 333 defa “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” okur ve her okumasın sonunda bulunduğu bu sıkıntılı halinden kurtulması için dua ederse Allah’ın izni inşallah o kimse bulunduğu bu halden kurtulur veya kurtarılır. 

Temiz bir kap içine yedi defa yazılıp zemzem veya yağmur suyuyla bozulur ve hastaya içirilir ise ruhi hastalıklara iyi gelir.

Bir müşkül ve sıkıntıya içerisine giren kimse Cuma gecesi sabaha karşı kalkarak abdest alır ve Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup 1807 defa “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” okunur. Sonra “Ya Rabbe’l Aziym, havl ü kuvvet, kudret, azamet yalnız senindir, beni bu içinde bulunduğum müşkül durumdan ancak ve ancak sen kurtarırsın, inayet ve yardım ancak sendendir. Kemal-i lütfü keremin ile bu kulunu halas buyur” diye dua ettikten sonra üç ihlas ve bir Fatiha ve 7 kere salatü selam okuyarak Allah’a Teala’ya iltica ederse bi iznillah sıkıntısından kurtulur.

“Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyilazim” okumak, sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi geldiğini Enes bin Malik haber verdi. (Tefsir-i Mazheri)

Bir kimse, huzuruna girmeye mecbur olduğu bir amirin veya bir hâkimin veya herhangi bir devlet adamının yanına girmeden önce bir defa “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” okur ve ondan sonra girerek hafifçe ve hissettirmeden huzuruna girdiği zatın üzerine doğru üfler ise, o kimseden hiçbir kötü muamele ve hiçbir hakaret görmez, aksine hürmet ve yardıma nail olur.

Bu dua (99) derde devadır. Bunlardan en küçüğü kalpteki sıkıntıdır.

“Lâ havle ve lâ kuvvete” zikrini vird edinen ve lisanını alıştırarak onu okumaya devam eden kimse her bir isteğinde ve arzusunda bilhassa rızık hususunda zarurete ve sıkıntıya düşmez, düşmanlarının ve hasetlerin şerrinden, şeytan ve cinlerin tasallutlarından emin olur ve korunur.

 

80% LikesVS
20% Dislikes

Bir Cevap Yazın