Mehdi Hakkında Hadisler

Mehdi Hakkında Hadisler

Mehdi a.s. Konusunda birçok kimse çeşitli hataların içerisine düşmüştür. Şia dan imamiye Fırkası Hz. Mehdi (as) ‘ın Samerra da bir mağarada gizlendiği ileri sürmüştür. Kimi Müslümanlar hilafetin ancak Mehdi (as) gelmesiyle ortaya çıkacağını düşünmektedirler. Mesih As indiğinde Müslümanların halifesi Mehdi As olacaktır. Müslümanlar Şam’da Gute şehrinde üs kuracaklardır.

Hz Mesih As’ın indiği zaman Filistin toprakları Yahudilerin hakimiyeti altında olmayacaktır. Hz Peygamber as. Hadisi şeriflerde belirtilen vasıflarıyla ortaya çıkacağına inandığımız Mehdi As. belirtilen görevleri yerine getireceğine inanıyoruz.  Bizim yapmamız gereken gelmesini beklemeden Hz Mehdi’nin çalışmalara ve mücadelesine destek vermeye devam etmek olmalıdır. Allah bizleri onun askerlerinden olmayı nasip eylesin niyazımız budur.

Mehdi a.s ile ilgili rivayetler:

Ebu Davud, Ebu Said el-Hudri (r.a)’den rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Mehdi (a.s) bendendir. Başının ön kısmındaki saçları dökülmüş olur. Burnu kamburlu olur. O, dünyanın zulüm ve haksızlık ile doldurulmasının ardından, dünyayı adalet ve eşitlik ile doldurur. Yönetimini yedi yıl sürdürür.” Ebu Davud (4/107)


Ebu Davud, Ümmü seleme (Ra.)’dan rivayet etmiştir: “Rasulullah şöyle buyurdu: “Mehdi benim soyumdan, Fatıma’nın çocuklarının soyundan gelir.” Ebu davud (4/107) Kitabu’l-Mehdi


Ebu Said el-Hudri (r.a) dedi ki: “Biz: “Bu rakamla kastedilen nedir?” diye sorduk. O da: “Yıl” diye buyurdu: Sonra şöyle buyurdu: “Ona bir adam gelerek “Ey Mehdi! Bana ver, ver!” diye söyler. O da, elbisesinin üzerine taşıya bileceği kadar mal döker.” Tirmizi (4/506) 34- Kitabul Fiten


Ebu Davud, İbni Mes’ud (ra)’un merfu olarak şöyle söylediğini rivayet etmiştir: “Şu dünyanın ömründen bir günden fazla zaman kalmamış olsaydı bile, yüce Allah, benden veya benin ehli beytimden (soyumdan, ailemden) olan, benin adımı taşıyan, babasının adı da aynen benim babamın adı olan, yeryüzünün zulüm ve haksızlık ile dolmasından sonra orayı adalet ve eşitlik ile dolduracak bir adam çıkarmak için dünyanın o kalan bir günlük ömrünü uzatırdı.”


imam mahdi ile ilgili görsel sonucuTaberani, Evsat’ta Ebu Hureyre (ra)’den rivayet etmiştir: Resulullah (a.s) şöyle buyurdu:
“Ümmetimin içinde Mehdi olacaktır. Bunun hakimiyeti kısa sürerse, yedi yıl),fazla sürerse, sekiz veya dokuz (yıl) sürecektir. Ümmetim onun yönetimi döneminde daha önce benzerine kavuşamamış oldukları nimetlere kavuşacaktır. Gökten bol bol bereket (yağmur) yağacaktır. Yer, bitkilerden ve mallardan içinde bir şey saklamaz.  O zamanda bir adam kalkar “Ey Mehdi (a.s) bana ver!” der. o da “Al” der.”


Hakim, Ebu Said el-Hudri (r.a)’den rivayet etmiştir:  “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Ümmetimin son zamanında Mehdi (a.s) ortaya çıkar. Yüce Allah ona bol bol yağmur verir. Yer de bitkilerini bitirir. O, insanlara eşit şekilde malı dağıtır. Hayvan sürüleri çoğalır. Ümmetimin mensupları artar. O (yönetime geldikten sonra) yedi ya da sekiz yıl yaşar (yönetimi yedi, ya da sekiz yıl sürer.)”


Hakim, Müminlerin emiri Hz. Ali (r.a)’den rivayet etmiştir: “Bir fitne ortaya çıkacaktır ki, bu fitnede, altının madeninden arındırılması gibi insanlar arındırılacaklardır. Şam (Suriye ve civarı) halkına sövmeyin, onların zalimlerine sövün. Onların içlerinde abdallar vardır. Yüce Allah onların üzerine gökten bolca yağmur gönderecektir. Bu yağmur onları suya boğacaktır. Öyle ki, o zamanda, onlara tilkiler saldırsa üstün gelir. O zamanda yüce Allah, onların başlarına Resulullah (a.s)’ın soyundan bir adam geçirecektir. Onunla birlikte en az on iki bin, en çok on beş bin kişi bulunur.

İşaretleri veya parolaları “öldür, öldür” dür. Bunların üç sancakları olur. Kendilerine karşı yedi sancak taşıyan topluluklar savaş eder. Her bir sancağın sahibi, hakimiyeti ele geçirme amacı taşımaktadır. Bunlar (yani yedi sancaklılar) savaşa girerler ve yenilirler. Sonra haşimi (haşimoğulları soyundan olan kişi) ortaya çıkar. Sonra yüce Allah insanlara yeniden ülfet (birbirlerine karşı sevgi) ve nimet verir. Deccal ortaya çıkıncaya kadar bu hal üzere devam ederler.”


Ebu Davud, Abdullah bin Zuğb İyadi (r.a)’nin şöyle söylediğini rivayet etmiştir: “Abdullah bin Havale Ezdi yanıma geldi ve bana şöyle söyledi: “Resulullah (a.s), yol boyunca (bazı hücumlarda bulunarak) ganimetler toplamamız için bizi gönderdi, biz ise herhangi bir ganimet elde edemeden geri döndük. Resulullah (a.s) bizim yüzlerimizden sıkıntımızı anladı ve şöyle buyurdu:
“Ey Allah’ım, onları benim başıma bırakma ki, kendilerine karşı zayıflık gösterebilirim (veya “göstermeyeyim”) Onları kendi nefislerine de bırakma ki, nefislerine karşı acizlik gösterebilirler. İnsanlara da bırakma ki, insanlar bunlardan intikam almak amacıyla destek toplamaya kalkarlar.” Sonra elini başımın -veya tepemin- üzerine koyup şöyle buyurdu: “Ey İbni Havale! Hilafet merkezinin kutsal topraklarda kurulduğunu görürsen, bil ki sarsıntılar (depremler), karışıklıklar, büyük olaylar yaklaşmış demektir. Kıyamet de o zaman insanlara, benim şu elimin senin başına yakınlığı kadar yakın olur.” Ebu Davud (3/19) Kİtabul-Cihad


Mehdi as ile ilgili nakledilen hadisler bir hayli çoktur. İlim adamlarının çoğunluğu bu konuda tevatür oluştuğunu söylemişlerdir. Ayrıca ” İsa (as)’dan başka Mehdi yoktur.” ifadesi olan rivayetler İbni Mace tarafından dikkat çekilmekte.


Nesai, ibni Abbas (ra)’tan rivayet etmiştir: Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Başında benim bulunduğum, sonunda İsa bin Meryem (a.s)’in, ortasında Mehdi (a.s)’nin bulunacağı bir ümmet helak olmaz.” Nesai, Ahbaru’l-Mehdi


Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah sav buyurdular ki: “Mehdi benim zürriyetimden, kızım Fatıma’nın evlatlarındandır.” Ebu Davud, Mehdi 1, (4284).


Ebu Amre Dani, Cabir bin Abdullah (r.a)’tan rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “İsa bin Meryem (as)’in, sabah şafağının attığı bir sırada Beyti Makdis’e (Mescidi Aksa’ya) ineceği vakte kadar, bu ümmetin içinde hak üzere çarpışan bir topluluk mutlaka bulunur. İsa bin Meryem (as), Mehdi (a.s)’in yanına iner. Kendisine : “Geç öne, ey Allah’ın peygamberi! Bize namaz kıldır” denilir. O “Bu ümmetin bazıları, diğerlerinin emirleridirler” diye söyler.”


Resûlullah (sav)’ın zevcelerinden Ümmü Seleme ra. anha anlatıyor: “Resûlullah sav buyurdular ki: “Bir halifenin ölümü anında (ehl-i hal ve akd arasında) ihtilaf olacak. (O zaman) Medine ahalisinden bir adam (Mehdi), kaçarak Mekke’ye gidecek. Mekke halkından bir kısmı ona gelecek ve (fitne çıkar korkusuyla) istemediği halde onu (evinden) çıkaracaklar. Rükn ile Makam arasında ona biat edecekler. Onları (ortadan kaldırmak için) Şam’dan bir ordu gönderilecek.

Ordu Mekke-Medine arasındaki el-Beyda’da yere batırılacak. İnsanlar bu (kerameti) görünce ona Şam’ın Ebdal’ı ve Irak ahalisinin velileri ona gelip biat ederler. Sonra Kureyş’ten, dayıları Kelb kabilesinden olan bir adam zuhur eder ve (Mehdi ve adamlarına) karşı bir ordu gönderir. Ama onlar bu orduya galebe çalarlar. Bu ordu, Kelbi’nin (ihtirasıyla çıkarılmış) bir ordudur.

Bu Kelbi’nin ganimetine iştirak edemeyen zarara uğramıştır. (Mehdi), malı taksim eder. Halk arasında peygamberlerinin sünnetini (ihya eder ve onun) ile amel eder. İslam yeryüzüne yerleşir. Yedi yıl hayatta kalır. -Bazı raviler dokuz yıl demiştir.- Sonra ölür ve Müslümanlar cenaze namazını kılarlar.” (Ebu Davud, Melahim 1, (4286, 4288, 4289)


Resulullah senin soyundan. Mehdi adında bir halifenin geleceği. onun bulunduğu dönem içerisinde Mesih (As)’ın ineceği rivayet edilmiştir. Baskıcı yönetimlerin Zulümleri sona erecek ve hilafet kurulacaktır. Filistin topraklarında Deccal ile birlikte aynı saflarda savaşan Yahudiler yok olacaklardır. Taşın ve ağaçların arkasına gizlenen Yahudiler Müslümanlar tarafından bulunarak öldürüleceklerdir.

Bu ne zaman olacak biz bilemeyiz bizim bilmemiz gereken şey tekrar reşit Halifeliğin kurulması için çalışma yapılması gerekmektedir. Ümmet başsızlıktan kurtarılmalıdır.

Mehdi As Kimdir? Yazısı için Resmi Tıklayınız..

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Mehdi-1.jpg

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın