Melekler Hakkında Ayetler

MELEKLER
Melekler Kuran’da, varlıklarına inanılması gereken gaybi varlıklar olarak yer aldıkları için geleneksel Akaid kitaplarında bu konu bir iman ilkesi olarak işlenmiştir. Kuran’da meleklerin aynı zamanda bir varlık olarak karşımıza çıkmakta. Melekler Allah’ın varlığı yaratması ve kainattaki düzeni sürdürmesinde görev yapan görevli varlıklardır, Kuran’da sadece bazı meleklerin isimleri geçmektedir. Araplar cahiliyye döneminde melekler ve onların Allah ile ilişkisi hakkında bir sürü batıl itikat ve hurafe üretmişlerdi. Kur’an bunları temizleyerek onlar hakkında sağlam bir inanç oluşturmuştur.

Ä°lgili resim74 Müddessir/30. (Cehennemin) başında ondokuz (bekçi) vardır. 31. Cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarıyla, ancak inkar edenlerin denenmesini, kendilerine Kitab verilenlerin kesin bilgi edinmesini ve inananların da imanlarının artmasını sağladık. Kendilerine
Kitab verilenler ve inananlar şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar: “Allah bu misalle neyi murad etti?” desinler. İşte Allah, böylece,
dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu, insanoğluna bir öğütten ibarettir.

53 Necm/26. Allah, dilediğine ve hoşnut olduğuna izin vermedikçe, göklerde bulunan nice meleklerin aracılık etmeleri bir şeye yaramaz.

53 Necm/5-8. Onu (Kuran’ı) çok-güçlü ve sağlam kavrayışlı olan (Cebrail) öğretmiştir, en yüksek ufukta iken doğruluvermiş sonra yaklaşmış ve aşağı inmiştir. 9. (İkisinin arası) iki yay aralığı kadar, belki daha da az kalmıştı. 10. (Allah) o anda kuluna vahyedeceğini vahyetti. 11. Onun gör-
düğü, gönlünün uydurması değildi. 12. Ey inkarcılar! Gördüğü şey hakkında ondan kuşkulanıyor musunuz? 13-14. Andolsun
ki, (Muhammed) onu (Cebrail’i) en uzaktaki sedir ağacının yanında başka bir inişinde (bir kere daha) görmüştü.

97 Kadir/3. Ölçüm gecesi bin aydan daha  hayırlıdır. 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o  gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner dururlar. 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

7 Araf/206. Rabbinin katında olanlar, ona kulluk etmekte kibirlenmezler. Onu yüceltirler ve O’na secde ederler.
Fatır/1. Övgü, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah’dır. O yaratmada, dilediğini artırır. Allah’ın gücü her şeye yeter.

19 Meryem/64. Biz ancak Rabbinin buyruğuyla ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında ne varsa hepsi. O’na aittir. Rabbin asla unutmaz.

37 Saffat/164-166. (Melekler şöyle derler:) “Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz sıra sıra duranlarız, şüphesiz biz (Allah’ı) tespih edenleriz.”

39 Zümer/75. Melekleri, arşın etrafını çevirmiş oldukları halde, Rablerini överek yüceltirken görürsün. Artık insanların aralarında adaletle hükmolunmuştur. “Övgü, dünyaların Rabbi olan Allah’adır” denir.

40Mümin/7-9Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler: “Ey rabbimiz! Sen, rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!” “Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaad ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin.” “Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur.”

Fussilet/38  “Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan, gece gündüz O’nu tesbih etmektedirler.”

42 Şura/5.Gökler (haşyetten) neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan ancak Allah’tır.”

meleklerle ilgili ayetler ile ilgili görsel sonucu43 Zuhruf/80.”Yoksa onlar bizim, gizlediklerini ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi sanıyorlar! Hayır! Doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar.”

16 Nahl/49. “Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler.50.Onlar, yüceler yücesi bildikleri rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler.”

21 Enbiya/26.Böyle iken (bazıları) “Rahmân evlât edindi” dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. Bilâkis o evlât dedikleri lutuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.27. O’nun sözünün önüne geçmezler, sadece O’nun emriyle hareket ederler.28. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (bildiklerini de bilmediklerini de) bilir. Onlar Allah’ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler!”

69 Hakka/16.”Gök yarılır, o gün (bütün) bunların düzeni çökmüştür.17. Melekler göklerin etrafındadır. O gün rabbinin arşını bunların da üstünde olan sekiz (melek) yüklenir.”

70 Mearic/4.Melekler ve rûh O’na, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.”

82 İnfitar/ 12. Yaptıklarınızı bilen değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler.”

Bakara/102, Onlar Süleyman’ın hükümdarlığı aleyhine şeytanların söylediklerine -oysa Süleyman kâfir değildi, fakat insanlara büyücülüğü öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı ve Babil’deki iki meleğe, Harut ve Maruta indirilene uydular Bu ikisi “Biz ancak denemek içiniz; sakın inkar etme!” demedikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi. Ama insanlar bu ikisinden karı kocayı ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Ne var ki, Allah’ın izni olmadıkça onunla kimseye zarar veremezlerdi. İnsanlar kendilerine zararı dokunacak ve fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. onlar büyüyü satın alanların ahirette bir nasipleri olmadığını biliyorlardı. Keşke karşılığında kendilerini sattıkları şeyin ne kadar kötü olduğunu bilselerdi.

meleklerle ilgili ayetler ile ilgili görsel sonucu2 Bakara/32. Melekler: “Sen yücesin! Senin öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Bilen Sensin, bilge Sensin” dediler.

2 Bakara/97-98. De ki: “Kendinden öncekini doğrulayan, inananlara yol gösteren ve müjdeleyen Kuran’ı senin kalbine Allah’ın izni ile indiren Cebrail’e kim düşman olursa; kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa, bilsin ki, Allah inkar edenlere düşmandır”

13 Ra’d/11. (insanın) ardında ve önünde onu izleyenler vardır. Allah’ın buyruğundan ötürü onu gözetirler.” Bir toplum kendini değiştirmedikçe, Allah da onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluma kötülük dilediği zaman, artık o geri çevrilmez Ondan başka bir koruyanlarıda yoktur.”

22 Hac/75.”Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir.”

66 Tahrim/6.Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.”

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın