Meleklerin Görevleri

Meleklerin Görevleri

Kuranı Kerim’de imanın rükünleri karışıklık oluşturmayacak şekilde çok iyi derecede açıklanmıştır. Kur’an’da ve hadislerde meleklerin görevleri hakkında Bilgileri mevcuttur. Kur’an’da meleklere imanın farz olduğunu bildirilmektedir.

Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, müminler de. Tümü, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. “Onun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sanadır” dediler. Bakara:285 

Allah CC. Melekleri hayrı işler, şeytanlar Şerri, insanlarsa hem Hayrı hem de Şerri işler. Bu kabiliyet insana verilmiştir. Melekler, Allah CC. nurani kanatlı kulları ve ordularından bir ordudur. Emirlerine harfiyen uyanlar.

Mülkün nasıl saltanatın sahibinin orduları vardır. “…Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez…” Müddessir 31 “…Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah’a aittir…” Fetih 4.

Allah’ın yeryüzündeki gök sema da katlarında iki üç dört kanatlı olmak üzere Melekleri vardır dünya ve ahiret hayatında Allah’ın emirleri doğrultusunda görev yapmaktadırlar. “… ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah’ındır…” Fatır:1 

Bu konuda ulema çokça eserler yazmıştır bizim burada size sunmaya çalışacağız Kur’an ve sünnette geçen naslarla bize meleklerden nasıl bahsedilmiş onu öğrenmek olacaktır.

Akıl mana boyutunda yetersiz kalır, gönül de sır çalışıyorsa Sırrın sırrına Vakıf olur. Baş gözüyle değil gönül gözüyle her şey ayan olur.

Kur’an’da Melekler Hakkında Ayetler:

1– Kur’an’da müminlere meleklere iman edilmesinin şartı ortaya konmuştur. “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır.” Nisa 136

2– Kuranda helak olan kavimlerin ve milletlerin melekler hakkında sapık düşünceleri ortaya konulmuştur. bazılarının melekleri dişilikle,  Allah’ın kızları gibi vasıflandırmaları gibi… Halbuki Kuran’da Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.” Necm: 27

“Onlar, ki Rahmanın kulları olan melekleri dişiler kıldılar. Kendileri yaratılışlarına şahit mi oldular?…”  Zuhruf: 19 

Bazıları cinlerin Meleklerle evlendiğini söylerler. Bireyler ve Kavimler içine düştükleri bu yanlış inanışların içinde sapık bir dönüştüler.

3– Meleklerin Allah CC. tanıdıkları ona itaat ettikleri, ona ibadet ettiklerini, ondan korktuklarını ve ona karşı çok edepli davrandıklarını Kur’an bize ifade eder. ” Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (bildiklerini de bilmediklerini de) bilir. Onlar Allah’ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler!” Enbiya:28 “Onlar, yüceler yücesi bildikleri rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler.” nahl:50 “Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan, gece gündüz O’nu tesbih etmektedirler.” Fussilet: 38  “…Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.” Tahrim: 6

4– Meleklerin insanlar gibi farklı meziyet ve üstünlükleri vardır kimin elçilik görevi yapar. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir.”Hac 75  Bunlardan vahiy ile ilgili elçilikte Onu, senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapça ile Ruhul emin indirmiştir.” Şuara:193   önemli işler için elçilik yapan melekler de vardır. “O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.” Enam:61

5–İman ehli olanlar meleklerin hepsini sever ” Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mîkâil’e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.”Bakara: 98 şekilden şekile girme imkanı sahiptir olan melekler. “Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, ona ruhumuzu gönderdik; ruh ona tam bir insan şeklinde göründü.”Meryem:17

6– Kur’an’da bazı meleklerin görevlerinden bahsedilmektedir.

 1. Arşı yüklenen Melekler ve etrafında bulunanlar: “Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler: “Ey rabbimiz! Sen, rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!” Gafir:7
 2. Cebrail ve Mikail As:” Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mîkâil’e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.”Bakara:98
 3. Sura üfleyecek olan İsrafil As: “(O gün) sûra üflenecek, ardından -Allah’ın diledikleri dışında- göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek; sonra sûra yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar.” Zümer: 68
 4. Ölüm Meleği Azrail as: De ki: “Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız.”Secde:11
 5. Cehennem zebanileri ve başları Malik: “Ey Mâlik, rabbin bizim işimizi bitirsin!” diyecekler; o da “Burada kalıcısınız” cevabını verecektir.” Zuhruf:77 ” Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, “Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin!” diye seslenirler.” Gafir:49
 6. Cennetin bekçileri ve oradaki işleri gören melekler ile ahirette iman ehline yardım eden melekler: Onları, o en büyük korku hüzne kaptırmaz ve: “İşte bu sizin gününüzdür, size va’dedilmişti” diye melekler onları karşılayacaklardır.”Enbiya:103 “Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevkedilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak; bekçileri onlara, “Selâm size! Hoş geldiniz! Ebedî olarak kalmak üzere buyurun girin cennete!” diyecek.” Zümer:71-75
 7. Arşı taşıyan ve kıyamet günü onun etrafını kuşatan melekler: Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır.” Hakka:17 
 8. İnsanları koruyan melekler: “Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah’tan başka yardımcıları da bulunmaz.” Rad:11
 9. Amelleri yazan melekler: “Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var.” İnfitar:10-11
 10. Müjdeleyici Melekler Bunlar ölüm sırasında  müminleri müjdelerler: “Rabbimiz Allah’tır” deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: “Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin!” Fussilet:30
 11. Müminlere destek veren melekler: “O zaman inananlara şöyle diyordun: “Rabbinizin, indirilen üç bin melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi?” Evet, eğer siz sabır gösterip disiplinli davranırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile rabbiniz size nişanlı beş bin melekle yardım edecektir.” Al-i İmran 124-125
 12. Şefaatçı melekler: Bunlar kıyamet günü bazı müminlere şefaat ederler: “Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (bildiklerini de bilmediklerini de) bilir. Onlar(Melekler) Allah’ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler!”Enbiya:28
 13. Hz. Peygamber (as) ve iman ehline dua ve istiğfar eden melekler: “Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun.” Ahzab:56

“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lutufta bulunuyor, melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir.” Ahzab:43

“Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler: “Ey rabbimiz! Sen, rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!” Gafir:7

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın