Muhammed Ali Es-Sâbûnî

Muhammed Ali Es-Sâbûnî Kimdir?

Muhammed Ali, Şeyh Muhammed Cemil’in oğlu olup 1 Ocak 1930 yılında Haleb’de dünyaya geldi. Sabuni, ilim ehli olarak tanınan bir ailedendir. Babası Şeyh Muhammed Cemil, fıkıh ve feraiz bilgini, dil ve dini ilimlerde söz sahibi idi.Dinî ilimleri babasından okudu. Diğer yandan Suriye’nin ileri gelen alimlerinden dersler aldı. Şeyh Muhammed Necip Sirac, Şeyh Ahmed eş-Şemma, Şeyh Muhammed Said el-İdlibî, Şeyh Rağıb et-Tabbah, Şeyh Muhammed Necip Hiyata hocalarından bazılarıdır.

Sabuni’nin ataları arasında da, seçkin ilim adamları vardır. Müellif, Osmanlılar döneminde de aynı adla anılan Hüsreviyye İlahiyat Lisesi’nde dini ve modern ilimleri okudu. Kendisi karma bir kültüre sahip olup dini ve pozitif ilimleri bu kültür içerisinde birleştirmiştir.

Yalova Merkez Cami- Muhammed li es-sabuniİlahiyat Lisesini başarı ile bitirince, Suriye Vakıflar Bakanlığı adına, bir ilim heyeti içinde Ezher Üniversitesi’ne gönderildi. Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tahsilini yapıp yüksek derece ile diploma alarak 1952 yılında buradan mezun oldu. Sonra, konu ihtisası ve hakimlik üzerine mastır yaptı ve 1954 yılında mezun oldu. Ardından Suriye’ye döndü ve genel liseler, devlet okulları ve bazı dini okullarda, “Din Eğitimi” derslerine öğretmen tayin edildi. Daha sonra, Mekke-i Mükerreme’ deki İlahiyat ve Eğitim Fakültelerine öğretim üyesi olarak davet edildi.

Bunun üzerine, 1962 yılında, Kur’ an İlimleri, tefsir ve hadis dersleri profesörü olarak Hicaz’a gitti. Burada 25 sene öğretim üyeliğinde bulundu ve birçok eğitici ve öğretici yetiştirdi. Son olarak, Mekke-i Mükerreme Ümmü’l-Kura Üniversitesi’nde, “İlmi Araştırmalar ve İslam Kültürünü İhya” merkezinde yeni bir göreve atandı.

19 Mart 2021 yılında Türkiye’nin Yalova şehrinde ahirete irtihal etmiştir.

Eserleri;

Müellifin; Kur’ an ilimleri, tefsir ve hadis alanında 25′ den fazla eseri vardır.
Bazıları şunlardır: Revfüu’l-beyan fi tefsir-i ayatil-ahkam (2 cilt), Safvetu’t-tefasir (3 cilt), et-Tibyan fiulümi’l-Kur’an, en-Nubuvve ve’l-enbiya, Muhtasar-ı İbn Kesir (3 cilt), Muhtasaru’t-Taberi, el-Mevarisufi’ş-Şeriati’l-İslamiyye, Tenviru’l-ezhan min
tefsiri ruhi’l-beyan ve diğerleri.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir