Muta Nikahı

MUTA NİKAHI NEDİR:
Muvakkat nikah da denilen mut’a nikahı, erkeğin bir kadın üzerine belli süre  gibi bir müddetle nikah akdi yapmasıdır.Bu nikaha mut’a denmesi, kocanın, belirlenmiş olan süreye kadar kadından faydalanması ve istifade etmesi sebebiyledir. (Mut’a fayda anlamına gelmektedir.)

Mut’a nikahı, bütün mezhep imamlarının ittifakı ile haram olmaktadır. Ancak şia imamiyyesi bu nikahın caiz olduğu görüşündedir.
“Nikah akdinde herhangi bir süre konmaması konusunda M.Tahir b. Aşur şöyle der: “Nikah akdine herhangi bir süre konması, vakit biçilmesi bu akdi kira akitlerine benzetir ve her iki eşin iç dünyalarından mümkün olduğu sürece birbirleriyle beraber yaşamaları şeklinde beliren mukaddes manayı soyar atar da çiftler, ancak belirlenen vakte kadar sürdürülmesine yardım edecek şeyleri isterler.

Çünkü geçici olup, bir süre tespit edilen şey, insana belirlenen vaktin girmesini beklenilmesini telkin eder ve bu vaktin bitiminde onun yerini alacak şeyin hazırlanması için tedbir almaya sevkeder. Bu durumda karılar, başka erkeklere vaadde bulunup, onlarla halihazır evliliğin bitiminde evleneceklerine dair umut verirler ve el altından araştırmada bulunurlar veya nasıl olsa beraberlikleri biteceğinden kocalarının mallarını tırtıklamaya çalışırlar. (Kocalar da, kadınlardan istifadelerini azami hadde çıkarma ya çalışırlar.) Tabii bunda da karşılıklı sömürme, sarsılmalar ve fikri
rahatsızlıklar olacak, eşlerden her biri diğerine karşı samimi bir sevgi ortaya koymaktan uzak olacaktır. Şüphesiz bu da evlilikten gözetilen asil amacın ortadan kalkmasına sebep olacaktır”

İbn Mace’nin sahih bir isnadla rivayet ettiği hadiste ibn Ömer (r.a.) şöyle anlatır:
(Babam) Ömer b. el-Hattab (r.a.) halife olunca halka bir hitabede bulunarak söyle dedi.
“Rasulullah (s.a.) müt’a konusunda bize üç kere (veya üç gün) izin verdi, sonra onu haram kıldı. Allah’a yemin ederim ki, muhsan (evli) olup müt’a nikahı yapan birini öğrendiğim zaman, mutlaka onu taşla-
yarak recmederim. Ancak Rasulullah’ın (s.a.) haram kıldıktan sonra tekrar helal kıldığına dair dört şahit getirmesi hali müstesna.” İbn Mace, Nikah, 44

Seleme b. el-Ekva’ (r.a.) anlatır
“Rasulullah (s.a.) Evtas gününde mut’a nikahına üç gün için izin verdi, sonra onu yasakladı.” Buhari, Nikah, 31 : Müslim. Nikah, 18 : Tirmizi, Nikah. 28: Nesat, Nikah, 71: Darimi, Nikah, 16: Muvatta, Nikah, 41 : Ahmed, 1/142, 4/55.

Hazret-i Ali şöyle buyurmuştur:

“Resulullah Hayber Gazvesi’nde kadınlarla mutayı ve ehli eşek etlerinin yenmesini haram kıldı.” (Buhari, Meğazi 38, Nikah 31, Zebaih 28, Hiyel 3; Müslim, Nikah 29-32; Muvatta, Nikah 41; Nesaî, Nikah 71)

Rabi b. Sebüre babasından (r.a.) rivayet eder:
Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:
“Ben size kadınlardan mut’a yoluyla istifade konusunda izin vermiştim. Şüphesiz Allah Teala, onu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Artık kimin yanında mut’a yoluyla evlendiği kadınlardan varsa
onu hemen serbest bıraksın ve verdiğinden de bir şey geri almasın.” Müslim, Nikah, 21; İbn Mace, Nikah,44, Darimi, Nikah, 16; Ahmed, 3/406

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın