MÜTEVATİR HADİSLER

Mütevatir hadisler.

Mütevatir haber, yalan üzerine ittifak etmeleri aklın mümkün olmayacak kadar çok sayıda Ravi tarafından rivayet edilen mahsusatla (beş duyu ile) ilgili haberlere denir.

Mütevatir haber kesin bilgi ifade eder çünkü tevatür yoluyla gelen haberlerin doğruluğundan hiç kimse şüphe edemez, aklen aksini düşünmek mümkün olmaz.

mütevatir hadisler bazı noktalarda diğer haberlerden ayrılır söz gelimi, mütevatir olmayan bir haberin ravisinde cerh ve ta’dil yönünden bazı şartlar aranır. Müslüman olacak, fasık olmayacak, zaptı sağlam olacak vesaire gibi. Mütevatir haberin ravilerinde bu şartlar aranmaz.

Bir hadisin Mütevatir sayılabilmesi için bazı şartlar gerekir.

1- Mütevatir hadis her devirde pek çok kimse tarafından rivayet edilmiş olmalıdır.

2- Ravilerin sayısında herhangi bir nesil de azalma olmamalıdır.Aksine sayının artışı haberin doğruluğunu teyit eder.

3- Olayı veya haberi ilk nakledenlerin görmüş veya duymuş olmaları gerekir. Aynı zamanda nakledilen husus mümkinattan olmalı, muhal olmamalıdır (Abdullah Sirâcuddîn, Şerhu’l-Manzûmeti’l-Beykûniyye, Halep 1372, s. 40)

Mütevatir hadis ve manevi olarak iki ayrı.

Eğer bir hadis aynı lafızlarla çok tarikten yoldan gelmiş ise Bunlar lafzen Mütevatir denir. örnek olarak. “Allah Sözümü işitip aynen ezberleyen sonra da başkasına ciddi şekilde rivayet eden kişinin kıyamet günü yüzünü taze kılsın” hadisi lafzı Mütevatire bir örnektir.

Aynı lafızlarla olmadığı ve hatta farklı hadislerle ilgili olduğu halde aynı mana ve hükme delalet eden rivayetler sayıca çoğalır ve tevatür derecesine ulaşırsa buna manevi tevatür denir. Resulullah aleyhissalatu sellemin ” Duası ile yiyeceklerin bereketlenmesi” hadisesi buna örnektir.

Resulullah (sav)’in sünneti içerisinde lafzı Mütevatir sayıca azdır. Ancak manevi Mütevatir’le sabit olan sünnet çoktur. Namazların vakitleri, beş vakit oluşur, rekat sayıları gibi dini emirlerin tatbikatıyla ile ilgili pek çok mesele için ayrı ayrı rivayetler sayıca az da olsa ümmetin tatbikatına mukarin ve müşarik oldukları için hepsi manevi Mütevatir cümlesindendir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın