Necm sûresi

Necm sûresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 53. suredir. Mufassal kısmının birinci sureler grubunun üçüncü suresidir. Mekke’de inmiştir. 62 ayettir.

Necm Suresi Konusu: 

Necm sûresi, Mekke’de inmiştir. Mekke’de inen diğer sureler gibi, umumi çerçeve içerisinde, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesaba inanma konularından bahseder.

Bu mübarek sûre insanlık Peygamberi Hz. Muhammed (a.s.)’in muci­zesi olan Miraç konusunu anlatarak başlar. Hz. Peygamber (a.s) Miraçta, Allah’ın geniş mülkünde, akılları dehşete ve hayrete düşüren enteresan ve acayip şeyler gördü. Sûre, insanlara iman etmek, gayb ve vahiy konularında mücadele etmemek gibi, onlara gerekli olan şeyleri anlattı.

Bunların ardından söz, müşriklerin Allah’tan başka tapmış oldukları putlara geldi. Sûre, ilâh oldukları iddia edilen putların ve Allah’tan başkası­na ibâdetin bâtıl olduğunu açıkladı. Bu hususta, putlara ibadetle meleklere ibadet arasında bir fark olmadığını bildirdi.

Daha sonra bu sûre, kıyamet günündeki âdil cezadan bahseder. Şöyle ki o gün herkese, yaptığının karşılığı verilir. İyi iş yapan yaptığı iyiliğin, kötü iş yapan da yaptığı kötülüğün karşılığını alır. İnsanlar, iyiler ve kötüler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Sûre, bu âdil cezaya şöyle delil getirir: İnsan için, ameli ve işinden başka bir şey yoktur. Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Çünkü ceza, suçludan başkasına verilmez. Bu, Allah’ın dosdoğru bir kanunu ve ge­rek Kur’an-ı Kerim’de ve gerekse önceki semavî kitaplarda açıkladığı âdil hükmüdür.

Bu mübarek sûre hayat verme, öldürme, Öldükten sonra diriltme, zen­ginleştirme, fakirleştirme ve erkek ve dişi çifti, atılan bir damla sudan ya­ratma hususunda Yüce Allah’ın kudretinin alâmetlerini anlatır.

Sûre Ad, Semûd, Nûh ve Lût kavmi gibi azgın milletlerin başına ge­len azap ve helaki anlatarak sona erer. Bunu, Rasulullah (s.a.v)’ı yalanla­malarından dolayı kendilerini bekleyen azabı Mekke kâfirlerine hatırlat­mak, azgın ve zalimleri isyan ve inatta devam etmekten alıkoymak için yapar. [M. Ali Sabuni, Tefsirlerin Özü]

Necm Suresi Meali:

Bismillâhirrahnıânirrahîm

1, 2, 3. Düştüğü zaman yıldıza andolsun arkadaşı­nız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzu­suna göre de konuşmaz.

4. O vahyedilenden başkası değildir.

5, 6, 7. Ona, üstün güce sahip olan melek öğretti ki o, aklında ve davranışında kâmildir. Hemen kendi aslî suretine girip doğruldu. İşte o zaman, kendisi en yüce ufukta idi.

8, 9, 10, 11. Sonra ona yaklaştı ve sarktı. İki yay ka­dar yahut daha yakın oldu. Allah, kuluna vahyettiği şeyi vahyetti.   (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı.

12. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışıyor musunuz?

13, 14. Andolsun onu, Sidretü’l-Müntehâ’nın ya­nında bir defa daha görmüştü.

15. Cennetü’l-Me’vâ da onun yanındadır.

16. Sidreyi kaplayan kaplamıştı.

17. Göz ne şaştı, ne aştı.

18. Andolsun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü.

19.Gördünüz mü o Lât ve Uzzâ’yı?

20. Ve üçüncüleri olan öteki Menâfi.

21. Demek erkek size, dişi O’na (öyle) mi?

22. O halde bu insafsızca bir taksim!

23. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar zanna ve nefislerinin isteklerine uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.

24. İnsanın her istediği olacak mı?

25. Ahiret de dünya da Allah’ındır.

26. Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah’ın izin ver­mesi dışında bir işe yaramaz.

27. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin ad­larını takıyorlar.

28. Halbuki bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sâde­ce zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakı­mından bir şey ifade etmez.

29. Onun için sen zikrimize iltifat etmeyen ve dün­ya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.

30. İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüp­hesiz ki senin Rabbin, (evet) O, yolundan sapanı daha iyi bilir; O, hidayette olanı da çok iyi bilir.

31. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır. Bu, Allah’ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandır­ması, güzel iş yapanları da daha güzeliyle mükâfatlandırması içindir.

32. Ufak tefek kusurları dışında, günahın büyükle­rinden ve çirkin işlerden kaçınanlara gelince, şüphesiz Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Öyleyse kendinizi te­mize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir

33. Gördün mü arkasını döneni?

34. Azıcık verip sonra vermemekte direneni?

35. Gayb ilmi yanında da artık görüyor mu?

36. Yoksa kendisine haber verilmedi mi Musa’nın sahifelerinde olanlar?

37. Ve sözünü yerine getiren İbrahim’in sahifelerindekiler?

38. Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yükle­nemez.

39. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.

40. Ve çalışması da ileride görülecektir.

41. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.

42. Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir.

43. Doğrusu güldüren de ağlatan da O’dur.

44. Öldüren de dirilten de O’dur.

45, 46. Şurası muhakkak ki, erkek ve dişiden iba­ret olan çifti, rahime atılan nutfeden O yarattı.

47. Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na aittir.

48. Zengin eden de varlıklı kılan da O’dur

49. Doğrusu Şi’ra yıldızının Rabbi de O’dur.

50. Durum şu ki eski Âd kavmini O helak etti.

51. Semûd’u da helak etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

52. Daha önce de Nuh kavmini helak etmişti. Kuş­kusuz onlar çok zalim ve pek azgın idiler.

53. Altı üstüne gelen kasabalarını da devirip yık­mıştı.

54. Onlara örttüğünü örttü.

55. Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüp­heye düşersin.

56. İşte bu, ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

57. Yaklaşan yaklaştı.

58. Onu Allah’tan başka açacak yoktur.

59. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz?

60. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz!

61. Ve siz habersiz oyalanmaktasınız.

62. Haydi Allah’a secde edip O’na kulluk edin!

Necm Suresi Nüzul Sebebi:

Rivayete göre, Velid b. Muğîre, Hz. Peygamber (a.s.)’in yanma oturup öğütlerini dinledi. Kalbi, işittiklerinden etkilendi. Neredeyse müslüman olacaktı. Bunun üzerine, müşriklerden bir adam onu ayıplayarak şöyle dedi: Atalarının dinini bırakıp onların sapık olduğunu mu söylüyorsun? Onların ce­hennemde olduklarını mı iddia ediyorsun? Velid dedi ki: “Kuşkusuz ben, Allah’ın azabından korktum” O adam, Velid kendisine bir miktar para verip şirke döndüğü takdirde, Allah’tan gelecek azabı onun yerine kendisinin çekeceğine dâir garanti verdi. Bunun üzerine Velid, adamın istediği malın bir miktarını verdi. Kalanı için, cimrilik ederek vermedi. Bundan dolayı Yüce Allah, “Gördün mü, arkasını döneni? Azıcık verip Sonra cimrilik göstereni?” mealindeki ayetleri indirdi

Necm suresi Geylani tefsiri

Ey Tevhid yolunda ilerlemek isteyen mürid! Allah seni Zan ve taksitten Türeyen afetlerden korusun Haktan tecerrüt edip  Tevekküle ulaşmam hususunda yardımcı olsun.  yapman gereken şudur:  mücadeleye tevazu ve uzlete devam edip kibirli kimselerden uzak durmaya devam etmelisin azim ve kararlılıkla izafi ve itibari tüm varlıkları gözünden düşürmeye çalışması Fani hayatın elbiselerinden arınmayı isteyerek ebedi bekayı Ezeli ve ebedi hayatı sağlayan fena yoluna bağlı kavgası kalmalısın ki delalet  vadilerinden kurtulup Vuslatın sonsuz cezasına vasıl olasın.

Necm Suresi Fazileti Ve Sırları

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Necm Suresini okursa, Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)‘i inanan ve inkar edenlerin sayısınca on hasene verilir.” (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

  • Her türlü meşru hacet için Necm suresi 21 kere okuyup ardından dua edilirse maksat hasıl olur.
  • Ruhsal yönden sıkıntıdan kurtulmak isteyen veya hafızasının daha kuvvetli olmasını isteyen kişi, misk ve gül suyunu karıştırıp Necm suresinin 1-18. ayetlerini cam bir kaba yazmalı, içine zemzem suyunu doldurup yedi gün aç karnına içmelidir.
  • Bir kimse arzu edipte ulaşılamayan şeyin elde edilmesi için, korkularınızın gitmesi, gam, sıkıntı, bunalım ve kederlerin giderilmesi, zulüm görmekten korunmak için, iftiradan kurtulmak için, düşmana karşısın yardım bulmak için, borcunun ödemesinin kolay olması için, hastanın şifa bulması ve benzeri hususların gerçekleşmesini şeriatın emrettiği ve uygun gördüğü ölçüde arzu ediyorsa, Necm suresi-58.ayeti 1153 defa Halis ve istediği şey doğrultusunda, gönlünü de Allah c.c vererek, peygamber efendimizden şefaat dileyerek, meşayıh kiramdan ervahından medet umarak gündüzleri ve geceleri (en müsait saat teheccüd saatidir) okuyarak, hiç şeksiz ve şüphesiz muradına kavuşur.
  • Hak eden zalimin helâkı veya ıslahı, zinadan, içkiden ve haramdan vazgeçirme gibi..bir çok isteğin ne ise yerine gelene kadar, (en azından üç gece devam edilmelidir.) kısa zamanda bi iznillahi Teala dileğin matlubun inşallah kabul olur. Her isteğine kavuşursun bi iznillahi Te’ala.

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın