Nişanlanılacak Kızda Bulunması Gereken Özellikler

Nişanlanılacak Kızda Bulunması Gereken Özellikler

İslâm, evliliğin uzun ömürlü olması için iyi bir eş seçimi yapılmasını esas alır Yuvanın huzur, uyum, mutluluk ve karşılıklı güveni sağlayacak sağlam bir temel üzerine bina edilmesi gerekmektedir. Bu temel, din ve ahlâktır. Dindarlık yaşlandıkça daha da artar. Ahlak zaman ve tecrübelerle birlikte daha olgunlaşır. Oysa zenginlik, güzellik ve soy-sop gibi insanların çoğunun peşinde koştuğu şeyler geçici olup evlilik bağının devamını sağlamaz. Üstelik bu özellikler peşi sıra kibri, övünmeyi ve ilgi çekmeyi getirmektedir.

İşte bu yüzden Hz. Peygamber (ﷺ), “Kadın dört şeyi için nikah edilir, malı, Soyu, güzelliği ve dini, sen dindar olanını seç ki elin bereket bulsun” ( İmam Ahmed, Kütübi Sittebuyurmuştur. Zira erkekler evlenirken genellikle bu dört hususu göz önünde bulundururlar.

Dindarlık ise en sonda gelir. Bunun için Hz. Peygamber (ﷺ)erkeklere dindar bir kız bulduklarında, ondan vazgeçmemelerini, aksi takdirde yoksulluğa ve iflasa maruz kalacaklarını bildirmiştir.

Bir başka hadis-i şerifte de Peygamberimiz (ﷺ), malın ve güzelliğin getirebileceği problemlere dikkati çekerek evlilikte dindarlık dışındaki bir tercihi açıkça yasaklamıştır:

“Kadınları güzellikleri için nikâhlamayınız, olur ki güzellikleri ahlâkça düşmelerine sebep olur. Onları malları için de nikâhlamayın, zira malları azgınlıklarına yol açabilir. Kadınları dindarlıklarından dolayı nikâhlayın. Şüphesiz dindar olan yırtık elbiseli siyah bir cariye (böyle olmayanlardan) daha üstündür (İbni Mace, el-Bezzàr, el Beyhaki, Abdullah b. Ömer’in merfu hadisinden tahric etmişlerdir.)

Peygamber Efendimizin (ﷺ), kadınların hangisinin daha hayırlı olduğuna dair bir diğer hadisi ise şöyledir:

“Hz. Peygambere (ﷺ);”Hangi kadın daha hayırlıdır?” diye sordular. Şöyle buyurdu: “Kocasının kendisine baktığında hoş görünen, emrettiğinde itaat eden, malında ve özel yaşantısında onun sevmediği şeyleri yapmayan” (Nesei ve İmam Ahmed, Ebu Hureyreden tahric etmişlerdir.)

Çevrenin insan üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu yüzden evlenecek genç, güzelliğe kanıp kötü bir çevreden evlilik yapmamalıdır. Darakutnî ve Deylemi’nin Ebu Said’den rivayet etmiş oldukları hadiste;“Hz. Peygamber (ﷺ): “Hadrâ-i dimen’den sakının!” dediğinde, sahabeler: “Hadra-i dimen, nedir ya Resûlallah?” diye sordular. Bunun üzerine Hz. Peygamber (ﷺ), “Bataklıkta (kötü çevrede) yetişen güzel kadın” cevabını verdi.”

Evlenmek için iyi bir kadını seçmenin iki amacı vardır, ilki erkeğin mesut olması, ikincisi çocukların iyi bir ahlâk verilerek ve doğruluk üstüne yetiştirilmesi. Bu yüzden Hz. Peygamber (ﷺ), “Nutfeleriniz için (çocuklarınızın istikbali için) seçiminizi yapın ve size denk olanlarla evlenin…” buyurmuştur. (Hakim, İbni Mace, Beyhaki ve Darekutni rivayet etmişler, Hakim bu hadisin Hz. Aişe’den sahih olarak geldiğini söylemişti. Ebu Hatim er Razi ise hadisin aslı olmadığını ileri sürmüştür.)

Evlenilecek kadında bulunması gereken başlıca özellikleri Şafiiler, Hanbeliler ve diğer mezheplerin görüşlerine göre şöyle özetlemek mümkündür.

1- “Dindar olanını seç” hadisi uyarınca kadının dindar olması.

2- “Kocasını sevebilecek doğurgan kadınlarla evlenin. Ben diğer ümmetlere karşı kıyamet günü çokluğunuzla iftihar edeceğim.” (hadisi gereğince kadının doğurgan olması tercih edilir. Bakire kızın doğurgan olup olmayacağı, ailesindeki kadınların çoğunluğunun doğurgan olup olmadığından anlaşılır.

3- Cabir’in rivayet ettiği: “Bakire ile evlenseydin ya. Sen onunla o seninle oynaşırdınız.” (Müttefakunaleyh) hadis-i şerifi gereğince bakire olması.

4- Dindarlık ve kanaatkârlıkla tanınan bir ailede yetişmiş olması. Zira bu onun dindarlık ve kanaatkârlığına bir işarettir.

5- Soyunun köklü ve iyi bir aileye dayanması: Çocuğun asaleti olması için bu hususa da dikkat edilmelidir. Zira çocuk kız tarafından birine çekebilir. Peygamberimiz (ﷺ)’in: “Soyu için” sözü buna delalet etmektedir.

Babası bilinmeyen kızlarla, zinadan doğmuş ve düşmüş kadınlarla evlenmek mekruhtur.

6- Güzel olması. Çünkü güzel bir kız kocasının gönlünü daha hoş eder, gözünü haramdan daha iyi korur ve sevgiyi kolaylaşır. Bu yüzden evlenmeden önce, evlenilmek istenen kimseye bakmak caizdir. Ebu Hureyre’nin Hz. Peygamber(ﷺ)’den naklettiği “Denildi ki, ey Allah’ın Resulü! Kadınların hangisi daha hayırlıdır…” hadisi bu hususa işaret etmektedir. Ancak Şafiier çok güzel kadınla evlenmeyi mekruh görmüşlerdir.

7- Yakın akrabadan olmayıp yabancı olması. Çünkü bu takdirde çocukları daha sağlıklı ve necip olur. “Yabancılar daha necip, amca kızları daha sabırlı olur.” denmiştir.

Uzaktan evlenmenin bir sebebi de, boşanma durumunda, vacip olan sıla-i rahimin, yani akrabalık ilişkilerinin kesintiye uğramamasıdır. Rafii bu konuda orta bir yol izleyerek şu hadisi esas almıştır: “Yakın akrabayla evlenmeyin, zira çocuk zayıf doğar.” Bazları bu zayıflığı, şehvetin azlığına yormuşlardır.

8- Biriyle iffetini koruyabilecek durumdaysa, birden fazla evlilik yapmaması Çünkü böyle bir evlilikte harama düşme tehlikesi vardır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Kadınlar(ınız) arasında adalet ve eşitlik yapmaya gayret gösterseniz bile, asla buna gücünüz yetmez.” (Nisa, 129)

Hz. Peygamber ise (ﷺ): “İki hanımı olup da birine meyleden kimse, kıyamet günü vücudunun yarısı eğik olarak gelir.” (İmam Ahmed ve diğer dört Sünen sahibi rivayet etmiştir.) buyurmuştur.

Yakalanmamış olsa da fuhuş yapağı bilinen bir kadınla evlenmek mekruhtur.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın