Rahman Suresi

Rahman Suresi Hakkında

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 55. suredir. Mufassal kısmı birinci sureler grubunun 5. suresidir. 78 ayettir. Mekke’de inmiştir. Beyhaki Hz. Ali (Kv.)’den merfu olarak rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bu sureye “Arus’ul Kur’an” adı verilmiştir. Ayrıca Musab b. Cafer’de bunu böyle rivayet etmiştir. Surenin ayet sayısı kufi ve Şami mushafta 78, Hicazide 76, Basri’de 76 ayettir.

Rahman Suresi Konusu

Rahman suresi, İslam inancının esaslarını ele alan Mekki surelerdendir. Bu sure, diğer mübarek sureler arasında bir gelin gibidir. Bunun içindir ki, hadiste şöyle buyurmuştur: “Her şeyin bir gelini (süsü) vardır. Kur’an’ın gelini de er-Rahman süresidir.”

Bu mübarek sure, Yüce Allah’ın, kullarına lütfettiği, sayılamayacak kadar çok ve açık nimetlerini sayarak başlar. Bu nimetlerin başında Kur’an’ı öğretme nimeti gelir. Zira Yüce Allah onu, insana verilmiş en büyük nimet olarak nitelemiştir. İnsanın yaratılması ve ona anlatmanın öğretil­mesinin zikrinden Önce Yüce Allah’ın zatı zikredilmiştir: “Rahman olan Allah, Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona (maksadını) anlatmayı öğretti.”

Sonra bu sure, Allah’ın (c.c.) sayılamayacak kadar çok, güzel nimet­lerini ve büyük alâmetlerini anlatan varlık sayfalarını açar. Bu nimet ve alâmetler güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, direksiz yükseltilmiş olan gök ve bunda bulunan kudretini gösteren enteresan ve sanatını gösteren fevkalade şeyler ve içinde, insanlara rızık olarak verdiği çeşitli meyve ve ekinlerin bulunduğu yer yüzüdür: “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder. Yıldız­lar ve bitkiler (Allah’a) secde ederler..”

Bu sure, Yüce Allah’ın felekleri yürütmesinde ve denizin dalgalarını yararak hareket eden büyük gemileri insanların emrine vermesinde Yüce Allah’ın açık kudretini gösteren delillerden bahseder. O gemiler, su üzerin­de giderlerken, sanki büyük ve yüksek dağlar gibidir: “Denizde uzun dağlar gibi  yükselen gemiler de O’nundur…”

Görünen bu kâinat sayfası hızla sunulduktan sonra, varlık sayfaları dürülür. Mahlukat, tümüyle yok olur. Ölümün korkunç gölgesi onları sarar, yokluk onları dürer ve sadece Hayy ve Kayyûm olan Allah (c.c.) kalır: “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı kalacak”

Yine bu sure, kıyametin korkunç hallerini ele alır, suçlu bedbahtların durumunu ve o zor günde karşılaşacakları korku ve sıkıntıları anlatır: “Suç­lular simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.”

Günahkârlara yapılacak azap sahnesini anlattıktan sonra, sure, takva sahiplerine verilen nimet sahnesini geniş bir şekilde ele alır. Şöyle ki takva sahipleri, cennetlerde huriler ve gençlerle beraber olurlar:  “Rabbinin makamından korkanlar için iki cennet vardır…”

Bu mübarek sure, kullarına verdiği çeşitli nimet ve ikramdan dolayı Yüce Allah’a ta’zîm ve övgü ile sona erer. Bu, Rahman suresi için en uygun sona eriştir: “Büyüklük ve İkram sahibi Rabbinin adı, yücelerden yücedir.” İşte böylece, başlangıçla bitiş, en parlak ifadede birbirlerine uygun düşmüş­tür.

Rahman Suresi Meali

Bismillâhirrahmânirrahînı

1, 2, 3, 4. Rahman olan Allah, Kur’an’ı öğretti. İn­sanı yarattı. Ona beyanı, öğretti.

 1. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.
 2. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler.
 3. Göğü Allah yükseltti ve mizanı O koydu ki,
 4. Sakın tartıda haksızlık etmeyesiniz.
 5. Tartıyı doğru yapın, terazide eksiklik yapma­yın.
 6. Allah, yeri mahlûkat için yaymıştır.
 7. Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12.Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

 1. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 2. Allah insanı, saksı gibi kum çamurdan yarattı.
 3. Cinleri de hâlis ateşten yarattı.
 4. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 5. O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
 6. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanla­yabilirsiniz?
 7. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıver­miştir.
 8. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.
 9. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 10. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 11. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini ya­lanlayabilirsiniz?
 12. Denizde uzun dağlar gibi yükselen gemiler de O’nundur.
 13. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 14. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak.
 15. Ancak, azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacak.
 16. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 17. Göklerde ve yerde kim varsa O’ndan ister. O, her an bir iştedir.
 18. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 19. Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alaca­ğız.
 20. Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisi­ni yalanlayabilirsiniz?
 21. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden çıkmaya gücünüz yetiyorsa çıkın. Ama bir güç olmadan çıkamazsınız.
 22. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 23. Üzerinize ateşten alev ve eritilmiş bakır gön­derilir de yardımlaşamazsıniz.
 24. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanla­yabilirsiniz?
 25. Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman,
 26. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 27. İşte o gün insana da cin’e de günahı sorulmaz.
 28. O halde Rabbînizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 29. Suçlular, üzerlerindeki alâmetlerden tanınır, alınlarından  (perçemlerinden)  ve ayaklarından yaka­lanırlar.
 30. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 31. İşte, bu suçluların yalanladıkları cehennem­dir.
 32. Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar.
 33. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini ya­lanlayabilirsiniz?
 34. Ey insan ve cin toplulukları! Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?! 
 35. Rabbinin makamında durmaktan korkan kim­selere iki cennet vardır.
 36. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 37. İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
 38. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 39. İkisinde de su fışkırtan iki kaynak vardır.
 40. Öyleyken Rabbinizin hangi nîmetlrini yalan­layabilirsiniz?
 41. İkisinde de her tür meyvadan çift çift vardır.
 42. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 43. Cennet ehli örtüleri atlastan döşemelere yas­lanırlar. İki cennetin de devşirilen meyvesi cennet eh­line yakındır.
 44. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 45. Oralarda gözlerini  yalnız eşlerine  çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
 46. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 47. Sanki onlar yakut ve mercandırlar.
 48. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 49. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?
 50. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 51. Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.
 52. öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 53. Bu cennetler koyu yeşildirler.
 54. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 55. İkisinde de sürekli fışkıran iki kaynak vardır.
 56. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 57. İkisinde de her türlü meyvalar, hurma ve nar var.
 58. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 59. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.
 60. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 61. Çadırlar içinde örtülü huriler vardır.
 62. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 63. Bunlara onlardan önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.
 64. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 65. Yeşil yastıklara ve harikulade güzel döşemele­re yaslanırlar.
 66. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalan­layabilirsiniz?
 67. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
Abdulkadir Geylani Rahman suresi Hakkında

Ey Hakk’ın azamet ve celâlinin hakikatine ulaşmış ve ve nefsini Hakk’ın vuslat pınarlarından sulamak için susuz bırakmış olan arif! Burada sana düşen vazife şudur: Hiçbir hâlinde Cenâb-ı Hakk’ı yalanlamaya ve onu inkâr etmeye asla yaklaşmamalısın. Cereyan eden bütün hadiseleri sadece ve sadece Melik, Cebbâr, Azîz ve Gaffâr olan Allâhü Teâlâ’dan başka birisine veyâ bir şeye nispet etmemelisin. O; azamet ve kemâl sâhibidir, her türlü nîmet ve ihsanı da, azap ve cezayı da verme gücüne maliktir.

Öbür taraftan, bütün hal ve davranışlarında, onun bahşetmiş olduğu nimetlerin şükrünü ve hakkını eda etmeye devam etmelisin. Sakın ha sakın, Allah’tan gafil olmayasın! Ondan başkasıyla meşgul olmayasın!

Bütün vaktinde ve hallerinin tamamında Allâhü Teâlâ’nın önünde havf u recâ (korku ve ümit) arasında ol. Allah’ın rahmetinden asla ümitsiz olma. Muhakkak ki, Allah’ın rahmetinden sâdece hüsrana uğramışlar ümit keser.

Allâhü Teâlâ, lutuf ve ihsanı ile, bizleri kendisinin yakalamasından korkanlardan ve affını umanlardan eylesin.

Rahman Suresi Nüzul Sebebi 

Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır. Atâ’dan rivayet olunmuştur. O der ki: Hz. Ebubekir (r. a.) bir gün Kıyamet’ten, hesaptan, Cennet ve Cehennem ateşinden söz ettikten sonra: Keşke, hayvanların gelip beni yiyecekleri otlardan bir ot olsaydım da dünyaya hiç gelmemiş olsaydım! dedi. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu.” ? İbni Şevzeb de bu âyet-i kerimenin Ebu Bekr (r.a.) hakkında nazil olduğunu söylemiştir.

Hafız ibn Kesir ise şöyle der: “Doğru olan, İbn Abbâs ve başkalarının da dedikleri gibi, ayetin umum ifade etmesidir.”

Rahman Suresinin Fazilet ve Yararları

Kim Rahman suresini okursa, Allahü Teâlâ’nın verdiği nimete şükretmiş olur. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Resulullah (Sav) buyurdu ki: “Hadid, Vakı’a ve Rahman surelerini okumaya devam eden kişi, göklerin ve yerin melekutunda, ‘Firdevs Cennetinin sakini’ diye isimlendirilir.”

Resulullah (Sav) buyurdu ki “Her şeyin bir gözdesi vardır. Kur’an’ın gözdesi de Rahman Suresi’dir.”

Resulullah (Sav) buyurdu ki “Her kim Rahman Suresi’ni okursa, Allah’u Teala’nın kendisine vermiş olduğu nimetlerin şükrünü yerien getirmiş olur.”

Abdullah ibni Ömer (Ra.) rivayet etti ki: Resulullah (Sav) Rahman suresinin tamamını Ashabına okudu. Ashab-ı Kiram (Ra. Anhüm), sessizce dinleyip sükut ettiler. Resulullah (Sav) Ashabına: “Niye ben, cinlerden güzel karşılıklar (cevaplar) işitiyorumda sizlerden işitmiyorum!” buyurdu. Ashabı Kiram (Radıyallahü Anhüm):

-“Onların verdiği karşılık (cevap nedir? Ey Allah’ın resulü!” dediler. Resulullah (Sav):

-“Cinlerin Kur’an dinlemeye geldikleri gece, Rahman Suresini onlara okuduğumda: «Febieyyi âlâi Rabbikümâ tükezzibân» (O halde (ey insanlar ve cinler!) Rabbinizin nimetlerinin hangisini inkar ile yalanlarsınız?) ayetini her tekrar ettiğimde onlar (cinler):

-Biz, Senin hiçbir nimetini yalanlamıyoruz, yalanlayamayız. Ey Rabbimiz, hamd ancak Sana’dır.” dediler. İşte bu incelikten dolayı, bu ayeti dinleyen bir müminin, bu şekilde söylemesi mendup (sevap) görülmüştür.

 • Bu sureyi okuyan kimseye bütün hayır kapıları açılır.
 • Bu sureyi 70 kere okuyan kimse, gönül ferahlığına kavuşur ve huzurlu olur. Kendisine hayır kapılarının açılmasını isteyen kimse, Rahman suresini okuyarak sebep vesile edinmelidir.
 • İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur: Ben bir Sure okurdum, fakir iken zengin oldum.
 • Korkuyordum korkularımdan emin oldum. Birçok mülke sahip oldum. Bu sure Zebur surelerinin eftalidir. Kim Bu sureyi okur ve hacetini Allah’tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir. İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur.
 • Dünyada ve ahirette Allah o kişiden razı olur.
 • Bu sureyi okuyan kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin olur. Hastaysa şifa bulur.
 • Borçlu ise borcundan kurtulur.
 • Günahkar ise Allah c.c. günahlarını affeder.
 • Her ne hacet dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir.
 • Her kim ceylan derisi üzerine Rahman Suresinin 3336 ayetlerini yazıp üzerinde taşırsa korkularından Emin olur. 
 • Bu sureyi yazıp içinde zemzem suyu bulunan bir kabın içine koyup bir miktar bekletildikten sonra kişi içerse dalak rahatsızlığına şifa olur. 
 • Büyük alim kelbi şöyle buyuruyor benim Kur’an okuyan iki çocuğun vardı Kur’an’dan her okuduğunu unuturdu Rüyamda biri şöyle söyledi temiz bir kaba Rahman suresi 1-6 ayetlerini Kıyamet suresinin 16-19 ayetlerini Buruç suresi 21-22 ayetlerini yaz sonra o kaba zemzem suyu koy sudan unutan kimseye içirilirse Kur’an’ı çok rahat ezberledi istemiştir
100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın