Rü’yetullah

Rü’yet’in Kelime Anlamı:

“Rü’yet” kelimesi, Arapça’da (re-a-ye)kökünden gelen bir mastardır. Bu kelimeye ise, sözlüklerde çeşitli anlamlar verilmektedir. Bunlar arasında görmek, bakmak, inanmak, bilmek, sanmak, sonunu düşünmek, tefekkür etmek, planlamak ve rüya görmek anlamları sayılabilir.

İslami literatürde:

Istılah bakımından rü’yet, Yüce Allah’ın müminler tarafından Cennet’te görülmesi anlamına gelmektedir.

Allah’ın Ahirette Görülmesi:

Ahiret hayatında, cennete giren Müminler Allah’ı göreceklerdir. Bu görmenin nasıl olacağı hakkında kesin bilgi yoktur.

Ayetler:

Kur’ân-ı Kerîm’de “Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır” (el-Kıyâme 75/22-23)

“Mûsâ, tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, “Rabbim! Bana görün; sana bakayım” dedi. Rabbi, “Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak; eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin” buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti; Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki: “Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim; ben inananların ilkiyim.”  Araf: 143

Hadisler:

Sahih hadislerde belirtildiğine göre müminler, bulutsuz bir günün öğle vaktinde güneşi ve bulutsuz bir gecede dolunayı gördükleri gibi Allah’ı ahirette görecektir (Müsned, III, 16; IV, 13-14; Buhârî, “Tevḥîd”, 24; Müslim, “Îmân”, 299, “Zühd”, 16).

Diğer bazı rivayetlere göre hiçbir mümin ölünceye kadar Allah’ı göremeyecektir (Müslim, “Fiten”, 95).

Ashap mi‘rac münasebetiyle Resul-i Ekrem’e, “Allah’ı gördün mü?” diye sormuş, o da, “Nurdur, nasıl göreyim?” veya, “Sadece bir nur gördüm” cevabını vermiş (Müslim, “iman”, 291-292),

Hz. Âişe ise, “Muhammed’in Allah’ı gördüğünü söyleyen kimse yalan konuşmuş olur” diyerek Resulullah dahil kimsenin dünyada Allah’ı görmediğini ve gözlerin Allah’ı idrak etmediğini bildiren ayetin bunu açıkladığını belirtmiştir (Buhârî, “Tevḥîd”, 4).

Bazı rivayetlerde Hz. Peygamber’in Allah’ı rüyada gördüğü ve rabbini rüyada gören kimsenin cennete gireceğini müjdelediği nakledilmiştir (Dârimî, “Rüʾyâ”, 12).

Ahirette Rü’yetullah:

Allah’ın ahirette görülmesi konusunda alimlerce benimsenen görüşler şöylece özetlenebilir:

1. Allah Teâlâ ahirette müminler tarafından görülecek, fakat kafirler bundan mahrum kalacaktır.
2. Allah dünyada görülemediği gibi Onun ahirette de görülmesi mümkün değildir.

Rü’yetullah konusunda ortaya çıkan farklı telakkilerden, ilgili ayetlerin ilmi tevil ölçülerine ve sahih hadislere göre anlaşılması halinde Allah’ın ahirette görüleceğini kabul eden Ehl-i sünnet’e ait görüşün daha isabetli olduğu ortaya çıkar.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın