Şeytanın Şekil Değiştirmesi

Bismillahirrahmanirrahim

Cinler, insan, hayvan, yılan, akrep, deve ve sığır kılığına bürünüp muhtelif şekiller alırlar. Hatta katır ve merkep şekline girdikleri, kuş kılığına bürünüp havada uçtukları da görülmüştür.

Darun Nedve’de Şeytanın Görünmesi:

Şeytan Darun – Nedve’de Resulullah (sav) hakkında (Onu öldürelim mi, habis edelim mi? Yoksa yurttan çıkaralım mı?) diyerek toplandıklarında, Necidli bir ihtiyar kılığına girmiştir. 

Allah şöyle buyurmuştur: 

«Hatırla ki, kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir.» (Enfâl: 30).

Bedir Savaşın’da Şeytanın Bulunması:

Şeytan insan kılığını girer. Şeytan, Bedir savaşı hazırlıkları esnasında Kureyşe, Suraka bin Malik b. Ca’şem kılığında gelmiştir.

Allah şöyle buyurmuştur:

“Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de: Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur, şüphesiz ben de sizin yardımcınızım, dedi. Fakat iki ordu birbirini görünce ardına döndü ve: Ben sizden uzağım, ben sizin göremediklerinizi (melekleri) görüyorum, ben Allah’tan korkuyorum; Allah’ın azabı şiddetlidir, dedi.” Enfâl: 48

Tirmizi ve Nesi Ebû Said El-Hudri’den merfu olarak rivayet etmişlerdir: «Medine’de Müslüman olan bir cin taifesi vardır. Bu Havam’dan bir şey görürseniz ona üç kere hakikati tebliğ ediniz, şayet karşı gelirlerse o zaman öldürünüz».

Bu hususta Kadı Ebu Ya’lanın fikri: Şeytanlar kendi kendilerine şekillerini değiştiremezler. Buna güç ve takatları yoktur. Ne var ki Allah onlara bazı kelimeleri ve işleri öğretmiştir. 0 kelimeleri söylediklerinde ve yahut o işleri yaptıklarında Allah onları bir halden diğer bir hale veyahut bir şekilden başka bir şekle sokar, Bunları görenler de cinlerin kendi kendilerine tebdil-i kıyafet yaptıklarını sanırlar. Oysa onların bir halden diğer hale çeviren kendileri değil, Allahtır… Çünkü kendi kendilerine bunu yapamazlar.

Böyle bir şey yapmaya kalktıklarında bünyeleri parça parça olur ve hayat denilen bir şey kalmaz. Öyleyse böyle bir şey yapmalarına da imkan yoktur.

Şeytanın Suraka bin Malik’in şekline girdiği, Cebrail’in Dihye’nin kılığına büründüğü meselesine gelince, yukarıdaki yorumunuza haml edilir.

Allah onu bir sözü söylemeye muktedir kılmıştır ve o bu sözü söyleyince o kılığa kolayca girebilmiştir.-Tabi bu da Allah’ın izni ve inayetiyle olmuştur.

İmam Şafii’nin “cinleri gördüğünü iddia eden kimsenin şehadeti iptal ederiz.Çünkü Cenabı Hakkın “O ve kabilesi sizleri onları göremediğiniz yerden görürler kavline aykırıdır.” demiştir. 

İnsanoğlu çamurdan yaratılmış ve ona bir ruh verilmiştir. Cin ise dumansız bir ateşten yaratılmıştır. Ona da bilemediğimiz şekilde bir yapı ile şekillendirilmiştir. Asli suretiyle hiç kimse cinleri göremez. Peygamberler bundan müstesna tutulmuştur.

Birçok kavmin maymuna ve fareye dönüştürüldüğünü ve insanlıktan çıktığı bizi hatırlatılmaktadır. Allah Teala en iyisini bilendir.

Kaynak  : Ahkam’l Mercan fi Ahkami’l Can, İmam Şibli yararlanarak hazırlanmıştır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın