Sura Üfürülmesi

Sur Kelimesi Ne Manaya Gelir:

Sözlükte “seslenmek, ses çıkarmak; eğmek” manasındaki savr kökünden türeyen sûr “ses çıkaran eğri boynuz” anlamlarına gelir.”

Kuran-ı Kerimde Sur:

Kıyâmet saati geldiği an dört büyük melekten biri olan İsrâfil (a.s)’ın üfleyeceği bir araç. Kur’ân-ı Kerîm’de Sur’un nasıl bir şey olduğu açıklanmaz. Yalnız, “Sur’a üfürüldüğü gün, Allah’ın diledikleri bir yana göklerde olanlar da korku içinde kalırlar. Hepsi Allah’a boyun eğmiş olarak gelirler” (en-Neml, 27/87) âyeti Sur’un varlığına bir delildir. Bunun dışında Hz. Peygamber’den nakledilen bazı hadisler onun mahiyetini ayrıntılı bir şekilde açıklar.

Sur Nasıl Bir Yapıya Sahiptir:

Peygamber (s.a.s) “Yüce Allah gökleri yarattıktan sonra, Sur’u yarattı. Ve onu İsrâfil (a.s)’a verdi. İsrâfil ağzını Sur’a dayamış ve gözlerini de Arş’a dikmiştir. Sur’a üfürmesi için verilen emri beklemektedir”. Ebû Hüreyre diyor ki; ben, “Ey Allah’ın Rasûlü Sur nedir?” diye sordum. O da, “Boynuza benzeyen bir alettir” diye cevap verdi. Ben yine, “O nasıl bir şeydir” diye sordum. O da, “O, çok büyük bir şeydir. Beni hakkı tebliğ etmek üzere gönderen Yüce Allah’a yemin olsun ki, yerler ve gökler onun yanında küçük kalır. Hepsi onun içine sığabilir” diye cevap verdi…

Sura Kaç Kere Üfürülecek:

Sûra kaç defa üfürüleceği konusunda da çeşitli görüşler vardır.

1- Sadece Mâtürîdî’nin, Kur’an’da bir tek sesten söz edilmesine (Yâsîn 36/49, 53) dayanan görüşü ile sûra yalnızca bir defa üfürüleceği şeklindedir.

2- Sûra iki defa üfürüleceğini söyleyen alimlerin çoğunluğu, Yâsîn sûresinde (36/49) önce kıyametin kopmasını ifade eden korkunç bir ses, arkasından yeniden diriltme ve inşâ için sûra üflenmesi olacaktır.

3- Sûra üç defa üfürüleceğini iddia edenler çeşitli sûrelerde yer alan nefh-i sûr âyetlerini birleştirmişler ve Ebû Hüreyre’den rivayet edilen uzun bir hadiste üç üfleyişten söz edilmesine dayanmışlardır

Sura İki Defa Üfürülecek Diyenler:

İlkinde Allah’ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde olan her şey dehşetinden sarsılacak (nefha-i feza‘=korku üfürüşü) ve her şey yıkılıp ölecek ve kıyamet kopacak (nefha-i sâik=ölüm üfürüşü), ikincisinde de insanlar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere Rablerine koşacaklardır (nefha-i kıyâm=kalkış üfürüşü) (en-Neml 27/87; Yâsîn 36/51; ez-Zümer 39/68; elHâkka 69/13-16). İsrâfil’in sûra iki defa üfürmesi arasında geçecek zaman ise kesin olarak bilinmemektedir demektedirler.

Sura  Üç Kez Üfürülüş Olacak Diyenler:

Birinci üfürüşte korku ve dehşetten bütün yaratıklar sarsılacak. İkinci üfürülüşte bütün kainat alt üst olup, bütün canlılar ölecek. Allah yeni bir düzen (ahiret yurdu) kurup hesap günü gelince, üçüncü bir üfürülüşle bütün ölülerin ruhlan bedenlerine girerek yeniden dirilecekler. Ve ardından hesap, kitap, mizan, şefaat, sırat, Cennet, Cehennem… kıyamet olayları olacak.

“O gün güneş dürülür, yıldızlar kararıp dökülür, dağlar yürütülür, en değer verilen on aylık develer terkedilir, denizler kaynatılır” (et-Tekvir, 81/1-4,6);

Kur’ân-ı Kerim Sur’un üfürülüşü anında yaşanacak dehşeti, Tekvir, İnfitar, İnşikak ve daha başka sürelerde genişçe haber vermektedir.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları, 2002- Şamil İslam Ansiklopedisi

50% LikesVS
50% Dislikes