Tabiatın Düzeni

A’LA:” Yaratıp uygun şekil veren; ﴾2﴿ “Ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren”﴾3﴿
KAF: Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik. ﴾6﴿
KAMER: “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”﴾49﴿” Ve bizim buyruğumuz tektir, göz açıp kapayıncaya kadar olup biter.”﴾50﴿
TABİATIN DÜZENİ AYETLERLE ile ilgili görsel sonucu
FURKAN: Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı indiren Allah aşkındır, cömerttir.﴾1﴿”O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allahtır.”(2) “Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır.”﴾45﴿ “Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz.”﴾46﴿ “Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O’dur.”﴾53﴿ “Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan (Allah) mübarektir, cömerttir.”﴾61﴿
FATIR: “Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır; her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte rabbiniz Allah budur, mülk Onundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınız ise bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar.”﴾13﴿
TAHA: “Mûsâ, “Bizim rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir” diye cevap verdi.”﴾50﴿
Ä°lgili resim
NEML:”Dağları görür, onların durduğunu sanırsın; oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.”﴾88﴿
İSRA:”Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık.”﴾12﴿
YUNUS:”Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O’dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.”﴾5﴿
HİCR: “Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik.”﴾16﴿” Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk.”﴾17﴿ “Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar.”﴾18﴿
ENAM: Sabahı aydınlatan O’dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alîm olan Allah’ın takdiridir.﴾96﴿
LOKMAN:”O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan (duracak şekilde) yarattı, sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz, gökten su indirip (bununla) yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik.”﴾10﴿ “Allah’ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını; her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı (buyruğuna) boyun eğdirdiğini ve Allah’ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin?”﴾29﴿
Ä°lgili resim
ZÜMER:”O, gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı; sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır; güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.”﴾5﴿
FUSSİLET: “Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu, orayı bereketli hale getirdi; gerekli besinlerini orada -bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere- uygun ölçülerle yarattı. (Bütün bunlar) dört devirde oldu.”﴾10﴿ Dahası O, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti; ardından ona ve arza, “İsteyerek veya istemeyerek (varlık sahnesine) gelin!” buyurdu. “İsteyerek geldik” dediler.﴾11﴿ Böylece onları iki evrede yedi gök olarak yarattı, her göğe işlevini ilham etti. Biz, yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah’ın takdiridir.﴾12﴿
ŞURA:”Gökleri ve yeri yaratan O’dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. O’na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür.”﴾11﴿
ZUHRUF:” Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O’dur.”
﴾10﴿ “Gökten ölçülü olarak su indiren de O’dur. Bununla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız.”﴾11﴿
CASİYE:”Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün, lutfettiği nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye denizi istifadenize veren Allahtır.”﴾12﴿
AHKAF: “Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler.”﴾3﴿
 Ä°lgili resim
ZARİYAT:”Alanları ayrılmış yıldız kümeleri ile dolu göğe andolsun ki siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz.”
﴾7-8﴿”Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır.”﴾20﴿”Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz?”﴾21﴿ “Rızkınız ve size vaad edilenler göktedir.”﴾22﴿ “Göğün ve yerin rabbine andolsun ki bu, tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek!”﴾23﴿
ENBİYA: “O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”﴾33﴿
MÜMİNUN:”Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter.”﴾18﴿
SECDE:”O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde O’nun katına çıkar.”﴾5﴿”İşte O, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilmektedir, izzeti sınırsız, rahmeti boldur.”﴾6﴿
MÜLK: “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?”﴾3﴿ “Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.”﴾4﴿ “Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.”﴾5﴿
Ä°lgili resim
NEBE: “Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da (yeri tutan) kazıklar yapmadık mı?”﴾6-7﴿
BAKARA: “Sana hilalleri soruyorlar. De ki: “Onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir; fakat erdemlilik kişinin Allah’a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin; Allah’a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz.”﴾189﴿
RAD: “Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allahtır; her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor; ayetleri de açıklıyor ki rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.”﴾2﴿
RAHMAN:”Güneş ve ay bir hesaba bağlı (olarak hareket ederler).”﴾5﴿” Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler.”
﴾6﴿ “Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız;”﴾7-8﴿ “O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.”﴾19﴿”(Ama) aralarında bir engel vardır; birbirlerine karışmazlar.”﴾20﴿ “Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?”﴾21﴿
 TABÄ°ATIN DÜZENÄ° AYETLERLE ile ilgili görsel sonucu
NUR:”Görmez misin ki, Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün; gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır, bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek.”﴾43﴿.  “Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir; gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır.”﴾44﴿.”Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor, Allah her şeye kadirdir.”﴾45﴿.”
HAC:”Görmüyor musun ki, Allah yeryüzündekileri ve Onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi! Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O’dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.”﴾65﴿
Yaratma bir süreçle gerçekleşmiştir. Allah cc. insanoğluna karşılıksız iyilikle, rahmetinin, kerem ve lütuf sahibi olduğunu ortaya koyarak insanın hidayetini iman etmesini ve şükür yolunu tutmasını istemektedir. İnsan yeryüzünde güzelce yaşaya bilmesi için bir dengenin üzerinde kurulu olduğunu gökden ve yerden içilebilecek sular çıkartması orada hayvanla doğayı daha faydalı kılan insanın güzelce nebatat ve meyve nimetlerinden yararlanmasını sağlayan odur. Kainat bir düzen içinde yaratıldığı gibi uzayda da bunun içinde yer almaktadır. gökyüzü korunmuş bir yapı ile denetim altındadır. gittikçe genişleme devam etmektedir. bunların hepsi bir düzenin bizzat ifadesidir. işte bunun tek sahibi yüceler yücesi alemlerin Rabbi olan Allahtır.
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın