Takva Hakkında Ayetler

Bismillahirrahmanirrahim

Takva Ne Demektir:

Arapça kökenli bir kelimedir. Kısaca takva;kalbi, Allah’tan uzaklaştıran her şeyden korumak suretiyle cemali tecellilerin yansıması haline gelmektir. 

Hz. Ali (r.a.)de; “Takva, günahlara devam etmeyi ve yaptığı ibadetlerle aldanmayı bırakmaktır” demiştir. Hasan el-Basri, “Takva, Allah’tan başkasını Allah’a tercih etmemen ve bütün işlerin Allah’ın kudretinde olduğunu bilmendir” demiştir.

İbrahim b. Edhem, “Takva, mahlukatın, senin lisanında; meleklerin, senin işlerinde ve Arş meleklerinin de senin sırrın da (gönlünde) bir kusur bulamamasıdır.” demiştir.


 Takva İle İlgili Ayetler:

Bakara Suresi, 66. ayet: 

Bunu, hem çağdaşlarına, hem sonra gelecek olanlara ‘ibret verici bir ceza’, takva sahipleri için de bir öğüt kıldık.

Bakara Suresi, 197. ayet: 

Hürmetli ay hürmetli aya ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa, siz de ona yaptığı saldırının aynıyle saldırın da ileri gitmeye Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.

Bakara Suresi, 203. ayet: 

Bir de sayılı günlerde Allah’ı zikredin (tekbir alın). Bunlardan kim iki gün içinde (Mina’dan) dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Ama bu, takva sahipleri içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki, siz ancak O’nun huzuruna varıp toplanacaksınız.

Bakara Suresi, 212. ayet: 

Dünya hayatı, inkar edenler için bezendi. (Onlar), iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki takva sahibi olan o müminler, kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Bakara Suresi, 237. ayet: 

Eğer onları, kendilerine dokunmadan önce boşar ve mehri de kesmiş bulunursanız, o zaman borç, o kestiğiniz miktarın yarısıdır. Ancak kadınlar veya nikah akdini elinde bulunduran kimse bağışlarsa başka. Ey erkekler! sizin bağışlamanız ise takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın şüphesiz ki Allah, her ne yaparsanız hakkıyla görür.


Maide Suresi, 2. ayet: 

Ey iman edenler! Allah’ın alametlerine, haram aya, kurbanlık hediyelere, gerdanlıklarına ve Rablerinden lutuf ve rıza bekleyerek Kabe’ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescidi Haram’dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.

Maide Suresi, 8. ayet: 

Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.


Araf Suresi, 26. ayet: 

Ey Ademoğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan, takva elbisesidir. İşte bu(nlar), Allah’ın ayetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar.


Tevbe Suresi, 108. ayet: 

O mescit içinde sen kesinlikle namaza durma. Ta ilk gününde temeli takva üzerine kurulan mescit elbette içinde namaz kılmana daha layıktır. Onun içinde günahlarından arınmayı seven kişiler vardır. Allah da arınmış, ak pak olmuş olanları sever.


Yusuf Suresi, 57. ayet: 

İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır.


Ra’d Suresi, 35. ayet: 

Müttakilere vaad olunan cennetin misali şöyledir: Altından ırmaklar akar durur, yemişleri süreklidir, gölgeleri de. İşte bu, takva yolunu tutanların akıbetidir. Kafirlerin akıbeti de ateştir.


Nahl Suresi, 30. ayet: 

(Kötülüklerden) sakınanlara: Rabbiniz ne indirdi? denildiğinde, «Hayır (indirdi)» derler. Bu dünyada güzel davrananlara, güzel mükâfat vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takvâ sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir! 

Nahl Suresi, 31. ayet: 

(O yurt,) girecekleri, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar için orada kendilerine diledikleri her şey vardır. İşte Allah, takvâ sahiplerini böyle mükâfatlandırır.


Meryem Suresi, 13. ayet: 

Hem de katımızdan bir merhamet ve (günahlardan) paklık verdik, o çok takva sahibi idi.

Meryem Suresi, 18. ayet: 

Demişti ki: “Gerçekten ben, senden Rahman (olan Allah)’a sığınırım. Eğer takva sahibi isen (bana yaklaşma).”

Meryem Suresi, 63. ayet: 

İşte kullarımızdan takva sahibi olanlara vereceğimiz cennet budur.

Meryem Suresi, 85. ayet: 

O gün, takva sahiplerini, heyet olarak Rahman’ın huzuruna toplayacağız.


Taha Suresi, 132. ayet: 

(Ey Muhammed!) Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akibet takva sahiplerinindir.


Enbiya Suresi, 48. ayet: 

Yemin olsun ki, Musa ve Harun’a eğriyi doğrudan ayıran kitabı, takva sahibleri için bir ışık ve öğüt olarak verdik.


Hac Suresi, 32. ayet: 

Bu böyledir; kim Allah’ın nişanelerine, kurbanlıklarına saygı gösterirse, şüphesiz o kalblerin takvasındandır.

Hac Suresi, 37. ayet: 

Elbette onların etleri ve kanları Allah’a ulaşmayacaktır. Ancak O’na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah’ı tekbir ile yüceltesiniz. (Ey Muhammed!) Vazifelerini güzelce yapan iyilik sevenleri müjdele.


Nur Suresi, 34. ayet: 

Andolsun ki biz size açık açık bildiren ayetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.


Furkan Suresi, 15. ayet:

De ki: Bu mu daha iyi, yoksa takva sahiplerine vaad olunan ebedilik cenneti mi? Çünkü orası, onlar için bir mükafattır ve bir varış yeridir.

Furkan Suresi, 74. ayet: 

Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl” derler.


Kasas Suresi, 83. ayet: 

İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.


Ahzâb Suresi, 32. ayet:

Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer takva ile korunacaksanız, konuşurken kırıtmayın da kalbinde bir hastalık bulunan kimse tamaha düşmesin. Güzel ve dosdoğru söz söyleyin.


Sad Suresi, 28,ayet:

Yoksa, iman edip de salih amel işleyenleri biz, o yeryüzündeki bozguncular gibi yapar mıyız? Yoksa o takva sahiplerini azgın günahkarlar gibi yapar mıyız?


Zuhruf suresi, 35. ayet:

Daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Zuhruf suresi, 68,69. ayetler:

 Allah, takva sahiplerine şöyle nida eder: “Ey ayetlerimize iman edip müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz.


Zümer Suresi, 61. ayet: 

Allah, takvâ sahiplerini esenliğe kavuşturup kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar.


Muhammed Suresi, 17. ayet: 

Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) hidayetlerini artırmış ve takvalarını vermiştir.


Fetih Suresi, 26. ayet: 

O zaman inkar edenler, kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir.


Hucurat Suresi, 3. ayet: 

Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah’ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.

Hucurat Suresi, 13. ayet: 

Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.

Hucurat Suresi, 15,16. ayetler:

Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.


Kamer Suresi, 54. ayet:

Takva sahipleri cennetlerde, nur içindedirler.


Mücadele Suresi, 9. ayet: 

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı düşmanlığı ve Peygamber’e karşı gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvayı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah’tan korkun.


Hâkka Suresi,  48. ayet:

O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür.


Mürselât  Suresi, 41. ayet:

Kuşkusuz takva sahipleri gölgeler altında ve pınar başlarındadır.


Nebe Suresi,  31. ayet:

Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.


Şems Suresi, 8. ayet:

Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,


Müddesir Suresi, 56. ayet: 

Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya (kendisine karşı gelmekten sakınılmaya) ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır.


Alak Suresi, 12. ayet: 

Ya da takvayı emrettiyse

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın