Takva Hakkında Hadisler

Bismillahirrahmanirrahim

Takva Ne Demektir:

Arapça kökenli bir kelimedir. Kısaca takva;kalbi, Allah’tan uzaklaştıran her şeyden korumak suretiyle cemali tecellilerin yansıması haline gelmektir. 

Hz. Ali (r.a.)de; “Takva, günahlara devam etmeyi ve yaptığı ibadetlerle aldanmayı bırakmaktır” demiştir. Hasan el-Basri, “Takva, Allah’tan başkasını Allah’a tercih etmemen ve bütün işlerin Allah’ın kudretinde olduğunu bilmendir” demiştir.

İbrahim b. Edhem, “Takva, mahlukatın, senin lisanında; meleklerin, senin işlerinde ve Arş meleklerinin de senin sırrın da (gönlünde) bir kusur bulamamasıdır.” demiştir.

 Takva İle İlgili Hadisler:

İbni Mes’ud ra’den rivayet edildiğine göre Nebi sav şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.” Müslim, Zikir 72. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 72; İbni Mâce, Dua 2


Ebû Hureyre  ra’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sav  şöyle buyurdu:

“Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve yardımı terk etmez. Her Müslümanın, diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takva buradadır. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.”   Tirmizî, Birr 18


Enes radıyallahu anh şöyle dedi:

Bir adam Peygamber aleyhisselâm’a gelerek:

– Yâ Resûlallah! Yolculuğa çıkıyorum; bana dua et, dedi. Resûl-i Ekrem de:

– “Allah sana takva nasib etsin” buyurdu. Adam tekrar:

– Bana dua et, deyince:

– “Allah günahını bağışlasın” buyurdu. O yine:

– Bana dua et, deyince de:

– “Bulunduğun her yerde, kolayca hayır yapmanı sağlasın” buyurdu. Tirmizî, Daavât 45.


Ebû Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sav’e:

– İnsanları cennete en fazla götürecek şey nedir? diye soruldu. 

Resûlullah sav:

– “Allah’a saygı (takvâ) ve güzel ahlâktır” buyurdu.

– İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir? diye sorulunca da:

– “Ağız ve cinsel organdır” buyurdu. Tirmizî, Birr 62. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 29


Zeyd İbni Erkam’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sav şöyle dua ederdi:

 “Allâhumme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-buhli ve’l-heremi ve azâbi’l-kabr. Allâhumme âti nefsî takvâhâ, ve zekkihâ ente hayrü men zekkâhâ, ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhumme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfa‘ ve min kalbin lâ yahşa‘ ve min nefsin lâ teşba‘ ve min da‘vetin lâ yüstecâbü lehâ: Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle; onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah’ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.” Müslim, Zikir 73.


Ebû Hureyre ra’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sav şöyle buyurdu:

“Zandan sakınınız. Çünkü zan (yersiz itham), sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin, ayıplarını araştırmayın, birbirinize karşı öğünüp böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, kin tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Allah’ın size emrettiği gibi kardeş olun.

Müslüman Müslümanın kardeşidir: Ona haksızlık etmez, onu yardımsız bırakmaz, küçük görmez. (Göğsüne işaret ederek) Takva buradadır, takva buradadır!”

“Kişiye, Müslüman kardeşini hor görmesi kötülük olarak yeter. Müslümanın her şeyi, kanı, namusu ve malı Müslümana haramdır.”

“Şüphesiz ki Allah, sizin bedenlerinize, görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize kıymet verir.”

Bir rivayette (Müslim, Birr 30), şöyle buyrulur: “Birbirinize haset etmeyin, kin tutmayın. Başkalarının ayıplarını araştırmayın, konuştuklarını dinlemeyin, müşteri kızıştırmayın. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.”

Bir rivayette (Müslim, Birr 30′ un ikinci rivayetinde), şöyle buyrulur:

“Birbirinizle alakayı kesmeyin! Birbirinize sırt dönmeyin! Birbirinize kin tutmayın! Haset etmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun!”

Bir rivayette de (Müslim, Birr 32) şöyle buyrulur: “Birbirinizle alakayı kesmeyin! Biriniz bir başkasının satış pazarlığı üzerine satış yapmasın!”

Müslim, bu rivayetlerin tamamını (Birr 28-34), (Buhârî de büyük bir kısmını) rivayet etmiştir. Arapça kökenli bir kelimedir. Kısaca takva;kalbi, Allah’tan uzaklaştıran her şeyden korumak suretiyle cemali tecellilerin yansıması haline gelmektir. 


Ebû Tarîf Adî İbni Hâtim et-Tâî ra, Resûlullah sav’i şöyle buyururken dinledim demiştir:

“Bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da (yemininin) zıddını takvaya daha uygun bulan kimse, (yemininden vazgeçip) takvaya yönelsin!” Müslim, Eymân 15


İbni Ömer ra’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sav yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince üç kere tekbir getirir sonra da şöyle dua ederdi:

“Bunu bizim hizmetimize vereni tespih ve takdis ederiz; yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.”

Ey Allah’ım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz.

Ey Allah’ım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et!

Ey Allah’ım! Seferde yardımcı, geride çoluk çocuğu koruyucu sensin.

Ey Allah’ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım.”

Râvi diyor ki, Hz. Peygamber yolculuktan döndüğünde de aynı sözleri söyler ve onlara şu cümleleri de eklerdi:

“Biz yolculuktan dönen, tövbe eden, kulluk yapan ve Rabbimiz’e hamd eden kişileriz.”

Müslim, Hac 425. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihad 72; Tirmizî, Daavât 45-46


Ebû Hureyre  ra’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sav şöyle buyurdu:

“Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah’ın kulları, böylelikle kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez ve onu hakir görmez. –Peygamberimiz üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki– Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, bir kimseye şer olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı, başka Müslümana haramdır.” 

Müslim, Birr 32. Ayrıca bk. Buhârî, Edeb 57; Ebû Dâvûd, Edeb 47; Tirmizî, Birr 24; İbni Mâce, Duâ 5  (Müslim rivayeti dışındakiler, Enes İbni Mâlik’ten gelmiştir)

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın