Talâk Suresi

Talâk Suresi

Talâk Suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 65. suredir. Mufassal (Kısa Sureler) Kısmı Beşinci sureler grubunun ikinci suresidir Bu surenin Medine’de indiği ittifakla kabul edilmiştir. Fakat ayet sayısı hakkında ihtilaf edilmiştir. Basri Mushaf’ta 11 ayet demiştir. Diğerler ulema ise 12 ayet-i kerimedir demiştir.

Talâk Suresi için aynı zamanda “Kısa Nisa suresi” adı verilmektedir. Buhari ve başkalarının rivayet ettiğine göre İbni Mesud bu süreye bu adı vermiştir.

Talâk Suresi Konusu:

Talâk sûresi Medine’de inmiş olup eşlerin durumları ile ilgili bazı şer’î hükümleri ele alır. Bunlar talâk-ı sünnî ve bunun nasıl olduğu, talâka terettüp eden iddet, nafaka, oturacak yer, emzirene verilecek ücret gibi talâka ait hükümlerle sûrede bulunan diğer hükümlerdir.

Bu mübarek sûre, başlangıçta talâk hükümlerini yani talâk-ı sünnî ile talâk-ı bid’î hükümlerini ele alır. Evlilik hayatının devam etmesi imkânsız hale geldiğinde, mü’minlere yolların en güzeline girmelerini emreder ve eşi, uygun bir zaman ve meşru bir şekilde boşamaya çağırır. Ki bu da, mü’minin, eşini cinsî münâsebette bulunmadan temiz olarak boşamasıdır. Sonra onu iddeti bitene kadar terkeder.

Bu ilâhî yönlendirmede erkeklere yavaş hareket etmeye ve evlilik bağlarını koparma hususunda acele etmemeye çağrı vardır. Çünkü boşa­mak, Allah’ın en sevmediği helaldir, Zorlayıcı zaruretler olmasaydı, boşa­mak mubah kılınmazdı. Çünkü bu, ailenin yıkılması demektir.

Bu sûre iddetin sona erme zamanının tespiti için onun sayılmasını emreder ki, soylar karışmasın ve boşanan hanımın müddeti uzayıp da bir za­rara uğramasın. Aynı zamanda sûre, Allah’ın koyduğu sınırlarda durmaya ve emirlerine isyan edilmemeye çağırır.

Yine bu sûre, iddetin hükümlerini ele alır. Yaşlılık veya hastalıktan dolayı hayızdan kesilen kadının iddetini açıklar. Aynı şekilde âdet görme­yen küçük kadınların ve gebe kadınların iddetini, yönlendirme ve yol gös­terme ile en güzel bir şekilde açıklar.

Bu şer’î hükümler açıklanırken, bazan teşvik, bazan da korkutma yo­luyla “Allah’tan korkma” ya davet tekrarlanmıştır ki, eşlerden biri diğerine zulmetmesin. Aynı zamanda bu arada oturacak yer ve nafaka ile ilgili hü­kümler de açıklanmıştır.

Sûre, Allah’ın çizdiği sınırları geçmekten sakındırarak sona erer. Allah’ın emirlerine karşı kibirlenip azgınlık gösteren milletleri ve bunların tattığı ceza ve helaki misal olarak getirir. Daha sonra yedi kat göğün ve ye­rin yaratılmasında Allah’ın kudretine işaret eder. Bütün bunlar, Âlemlerin Rabbinin birliğini gösteren delillerdir. [Safvetüt- Tefasir]

Talâk Suresi Nüzul Sebebi:

1.) Buhârî şöyle rivayet eder: Abdullah b. Ömer (r. anhumâ), karısı hayız halinde iken onu boşadı. Ömer (r.a.) bu durumu Rasulullah (s.a.v)’a bildirdi. Rasulullah (s.a.v) öfkelenerek şöyle buyurdu: “Ona dönsün, sonra temizleninceye kadar tutsun. Sonra kadın tekrar hayız görüp temizlensin. Eğer bundan sonra boşamayı düşünürse, onunla cima etmeden önce temiz olarak onu boşasın, İşte bu, Yüce Allah’ın emrettiği iddettir.”[Buhari, Tefsir 65/1; Müslim, Talâk 18/1]

2.) Enes’in (r.a.) şöyle dediği rivayet olunur; Rasulullah (sav) Hafsa’yı (ra) boşadı. O da ailesine geldi. Bunun üzerine Yüce Allah, “Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde boşayın” mea­lindeki âyeti indirdi. Rasulullah (s.a.v)’a denildi ki: Ona dön, çünkü o, çok oruç (tutan ve namaz kılan birisidir. O senin cennetteki eş ve hanımlarındandır.[Muhtasar-ı İbn Kesir, 3/512]

3.) Rivayet edildiğine göre, “Boşanmış kadınlar, kendi başlarına üç aybaşı hali (veya üç temizlik müddeti) beklesinler”[Bakara, 2/228] mealindeki âyet inin­ce, bir grub Sahâbî (r.anhum): “Ey Allah’ın Rasulü! Küçüklük veya yaşlılık­tan dolayı hayız görmeyen kadının iddeti nedir?” dedi. Bunun üzerine, “Ka­dınlarınız içinden iddetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bu­lunanlardan şüphe ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır” mealindeki âyet indi.[Ruhul-meani, 28/137]

Seyyid Abdulkadir Geylani Talak suresi hakkında: 

Ey gönül makamının yolunu sülük eden kimse o makam ilahi ilhamı algılayabilme makamıdır. O makam insanın asla tahayyül edemediği mesafededir. Muhakkak Allah Zahir veyahut gizli olan her şeye tecelli eder. O sayısı belli olmayan makdurata kadirdir, onun ilmi ezelidir nihayeti yoktur. İnsanı iade veya İbda, yaşatma veya öldürme ona aittir, o mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, ondan başka ilah yoktur, esma hüsna ona aittir, hamd dünya ve ahirette onadır. 

Talâk Suresi Meali :

Bismillâlıirrahmânirrahîm

1- Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yap­maları hâli bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zul­metmiş olur. Bilmezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkar verir.

2, 3- İddetlerini doldurduklarında onları ya güzel­ce tutun, veya onlardan uygun bir şekilde ayrılın. İçi­nizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, sizden Allah’a ve ahiret günü­ne inananlara verilen öğüttür. Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

4- Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bulunanlardan eğer şüphe ederseniz, onların iddeti üç aydır. Gebe olanların iddet ise, doğum yapmalarıdır. Kim Allah’tan korkarsa Al­lah ona işinde bir kolaylık verir,

5- İşte bu Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını büyütür.

6- Onları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir  bölümünde  oturtun,  onları  sıkıştırıp  (gitmelerini sağlamak için) zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hâmile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse onlara ücretlerini verin, ara­nızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer birbirinize güç­lük çıkarırsanız çocuğunu, başka bir kadın emzirecek-tir.

7- İmkânı geniş olan, nafakayı imkânlarına göre versin. Rızkı daralmış bulunan da nafakayı, Allah’ın kendisine verdiğinden versin. Allah hiç kimseye gücü­nün yettiğinden başkasını yüklemez. Allah, daima bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratır.

8- Rabbinin ve O’nun elçilerinin emrine karşı di­retmiş nice memleketler halkı vardır ki biz onları çetin bir hesaba çekmiş ve onları şaşkınlık verecek azaba çarptırmışızdır.

9- Böylece onlar da yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur.

10- Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey inanan akıl sahipleri! Allah’tan korkun. Allah size gerçekten bir vahy indirmiştir.

11- İman edip sâlih amel işleyenleri, karanlıklar­dan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir. Kim Allah’a inanır ve faydalı  iş yaparsa Allah onları, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere so­kar. Allah böyle kimselere, gerçekten güzel bir rızık vermiştir.

12- Yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratan Allah’tır. Allah’ın fermam bunlar arasından iner ki, Al­lah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle ku­şattığın bilesiniz.

Talâk Suresi’ni dinle

 

Talâk Suresi’nin Fazileti ve yararları:

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Talak Suresini (vird olarak) okursa, Allah’ın peygamberinin sünneti üzere vefat eder.”(Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/230-238; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/504)

  • 3 defa okuyan, hanımı ile güzel geçinir. Aynı durumda okuyan kadın ise beyi ile güzel geçinir.
  • Kötü kadının şerrinden korunmak için 7 kere okunur.
  • Her türlü hastalık, sihir ve büyü, borç ve fakirlikten kurtulmaya da bi-iznillah fayda verir.
  • Geçim sıkıntısından kurtulmak isteyen bir kişi, şunları yapmalıdır; Günahlarını affetmesi için Allah’u Teala’ya tövbe istiğfar eder, sadaka verir ve bir Cuma gecesi seher vakti kalkarak 100 defa istiğfar edip sabah namazını kıldıktan sonra işrak vaktine kadar bir kere Besmele ile beraber Talak Suresinin 7. ayetini okumaya devam etmelidir.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir