Tarık Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Tarık Suresi Hakkında:

Kuran-ı Kerim’deki sıralamaya göre 86. suredir. Mufassal sureler kısmının On birinci grubundaki ikinci suredir. 17 ayetten oluşur ve Mekke’de nazil olmuştur. 

Tarık Ne Demektir:

Tarık, şiddetle vurmak anlamına gelen Tarık kelimesinden alınmış olup “vuran” demektir. 

Tarık Suresi Konusu:

Bu mübarek sure, iki bölümden oluşur. Birinci bölümde;  içinde parlak yıldızlar bulunan göğe yemin ederek başlar. Bu yıldızlar, insanların, kara ve denizin karanlıklarında yollarını bulmaları için, geceleyin yollarını aydınlatmak maksadıyla doğar: 

“Gökyüzüne ve sabah yıldızına yemin ederim. Tarık’ın ne olduğu sana söylendi mi? O, delen yıldızdır. Hiçbir nefis yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın”

İnsanı ve onun amelini korumakla görevli meleklerin varlığını açıklar. Sonra bu sure, Alemlerin Rabbi olan Allah, insanın yok olduktan sonra onu tekrar diriltebileceğine dair deliller getirir  ve İnsanın yaratılışına bir göz atması istenir. Bu da öldükten sonra dirilme ve haşre iman konusu demektir. Ahirette sırların ortaya çıkacağını, perdelerin açılacağını haber verir. Orada insanın ne yardımcısı, ne de bir destekçisi vardır “Sırların ortaya döküleceği gün, insan için ne bir güç, ne de bir yardımcı vardır.”

İkinci bölümde  Hz. Peygamber (a.s.)’in sonsuz mucizesi olan Kuranın ciddiyetini ve onun hakla batılı birbirinden ayırt edici özellikte olduğunu açıklar ve suçlu kafirleri elem verici azapla korkutur: “Dönüşü olan göğe, yarılan yere yemin ederim ki, Kur’an ayırıcı bir sözdür.

O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar, ben de bir tuzak kuruyorum. Kafirlere mühlet ver ve onları biraz hallerine bırak.”  Ayrıca bu dine hile kurmada kafirlerin tutumunu açıklar ve onlara uyarı yapılır.  

Tarık Suresi Nüzul Sebebi:

Rivayet olunduğuna göre, Ebu Talib, Hz. Peygamber (s.a.v)’e gelir, Hz. Peygamber de ona, ekmek ve süt ikram eder. Tam o bunları yerken, gökten bir yıldız kayar, Önce su, sonra da ateşle dopdolu olur. Ebu Talib bundan son derece korkar ve “Bu ne?” diye sorunca, Hz. Peygamber (s.a.v), “Bu kendisiyle şeytanların taşlandığı bir yıldız olup, Allah’ın ayetlerinden bir ayettir” der. Ebu Talib buna şaşınca, bu sure nazil olur.

5- İnsan düşünsün neden yaratıldı!?

İbn Ebî Hâtim’in İkrime’den rivayetle tahric ettiği bir habere göre bu ayet-i kerime Ebu’l-Eşedd b. Kelede el-Cumahi hakkında nazil olmuştur. Bir deri üzerinde durur ve:

“Kim beni buradan kımıldatabilirse ona şöyle şöyle mükafat var.” der ve güçlü kuvvetli olmakla övünür, sonra şöyle devam edermiş:

“Muhammed, cehennem bekçilerinin 19 olduğunu iddia ediyor. Ben yalnız başıma onlardan onuna yeterim, kalan dokuzunun da siz hakkından gelirsiniz.” üzerine nazil olmuş.

Tarık Suresi Meali:

1.Göğe ve Tarık’a andolsun.

2. Tarık’ın ne olduğunu sen ne bileceksin?

3.O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.

4.Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.

5.Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.

6.Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.

7.Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.

8.Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.

9.Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!

10.(O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.

11.Yağmurlu göğe andolsun,

12.Yarık yarık çatlamış yere andolsun.

13.Şüphesiz o Kur’an, hak ile batılı ayırt eden bir sözdür.

14.O, boş bir söz değildir.

15.Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,

16.Ben de bir tuzak kurarım.

17.Artık sen inkarcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!

Tarık Suresini İzle:

Tarık Suresinin Fazileti Ve Yararları:

Kim Tarık suresini okursa, Allah Teala ona gökteki yıldızların adedinin on katı sevap verir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Tarık Suresi, hastalık anında doktordan aldığınız bir ilacı aldıktan sonra okunursa, alınan ilacın çabucak tesir etmesine ve tehlike meydana getirmemesine vesile olur.

Uyumak üzere yatağına uzanan kimse Tarık Suresini okuduktan sonra yatağına uzanır uykuya dalarsa, ihtilam olmaktan korunmuş olur.

Görünmeyen Cin ve Şeytandan  Korunmak ve Tehlikelerden uzak olmak için Tarık Suresi düzenli olarak her gün 3 defa okunur.

Her gün evinde Tarık suresini okuyan kimsenin maddi manevi zarardan korunur,

Tarık Suresi okumak insanın gönlüne bir ferahlık verir.

Resulullah (Sav) buyurdu ki: “Her kim (sevabını umarak) Tarık suresini okursa, Allahu Teala, gökte ki bütün yıldızların sayısınca kendisine on hasene verir.”

Rivayet Edildi ki: Herhangi bir ilaç aldıktan sonra bu sure okunursa, alınan ilacın tesir etmesine sebep olur.

Sabah namazından sonra 

Allah’tan tüm samimiyetle istenen ve helal dairesi içinde olan her istekler için tarif edildiği üzere zikredilirse, kabul görür denilmektedir.

66 kere “Yâ Allah celle celalühü” lâfza-i Celâl’ini ve ardında da 1 kere (7 kere okunması daha etkili olur) “Tarık süresi”ni okuyanı herkes sever. Bu zikre devam eden eşler arasında da sevgi devamlı olur.

Bir gün peygamberimizle sahabelerin arasından şöyle bir konuşma geçmiştir; Nesai Cabir Abdullah’tan şöyle dediğini rivayet etti : Muaz akşam namazını kıldırırken Bakara ve Nisa surelerini okudu.

Peygamberimiz (S.a.v): Sen fitneye düşürücü müsün Muaz! Tarık ve Şems surelerini okuman sana yetmiyor mu ? buyurmuştur .

Bir şeyi kaybolan veya çalınan kimse,malın çalındığı veya kaybolduğu yerin kapısında durarak (40) defa Tarık Suresini okursa!, Allah’ın izniyle mal en kısa zamanda bulunur veya rüyasında kendisine nerede olduğu gösterilir. (Kitabü’l Fevaid,Sh.25)

Abdülkadir Geylani Tarık Suresi Hakkında:

Ey yüce Allah’a tevekkül eden ve her şeyden kesilerek halis bir  azimetle Ona doğru yönelen Kul! Bütün işlerinde yüce Allah’a havale etmen gerekir.  Öyle ki o işlerinin aşama aşama hasıl olmasına iltifat etmeyi bir an bile aklına getirmemelisin.

Yine Onu bütün İhtiyaç ve meşgalelerinde sana yeten, sana kafi bir yardımcı vekil ittihaz edin. Hasılı yüce Allah’ta fani ol, sana bütün işlerinde yeter. Çünkü her şey Allah iledir, Allah’tandır ve Allah’ tadır. Üstelik sen, sen değilsin, Bilakis sen O’sun dahası O da O’dur. Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.  Onun vechi dışında her şey helak olucudur. Hüküm O’na aittir ve yine O’na döndürüleceksiniz.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın