Tavaf

Tavafın çeşitleri ve hükmü:

Hacda meşru tavafların sayısı üç’tür: Kudüm tavafı, ifada tavafı ve Veda tavafı. Bu Kabe’de yapılan son tavaftır.

Kudüm Tavafı:

Bu tavaf, Arafat’ta vakfeden önce Mekke’ye giren hacılar için fakihlerin cumhuruna göre sünnettir. İfrad veya kıran haccı yapması sonucu değiştirmez. Mekkeliler için kudüm tavafı yoktur.

Buna göre 3 kişiden kudüm tavafı düşer: Mekke’li olan ve Mekke’li hükmünde olan yani mikat sınırları içerisinde ikamet eden kimse afaki de olsa Umre veya temettü Haccı yapan ve doğrudan Arafat’ta vakfe yapmak isteyen kimse.

Hanefilere göre kıran haccı yapan kimse umre fiillerini bitirdikten, yani umre tavafı ve Safa ile Merve arasında sa’yden sonra kudüm tavafını yerine getirir.

İfada Veya Ziyaret Tavafı:

Fakihlerin ittifakı ile bu bir rükündür. Hac ancak bununla tamamlanır. Çünkü “Kabe’yi çok tavaf etsinler” Hac 29 ayetinin hükmü açıktır. İbni  Abdülberr: “Bu Haccın farzlarındandır, bu konuda alimler tam bir görüş birliği içindedirler.” der. Bu tavaf mutlaka yapılması lazım gelen bir tavaftır. Bunu yapmayan bir yere gidemez. Hem hac iki ibadetten biridir. Tıpkı umre gibi tavaf da bir rükündür.Ziyaret tavafını terk eden bir kimse ne zaman mümkün olursa o vakit ihramlı olarak ülkesinden geri gelir. Başka türlü çözümü yoktur.

Hz. Ayşe şöyle anlatır: Hz. Peygamber (as) ile birlikte haccettik. Kurban Bayramı günü dönmüştük. Safiyye adet gördü. Peygamber (a.s) Onunla beraber olmak isteyince, ey Allah’ın resulü o adetli dedim. “Peki şimdi o bizi tutacak mı?” diye sordu. Dediler ki: “Ey Allah’ın resulü! Kurban Bayramı günü ifada tavafını eda etti.” Bunun üzerine: “Haydi, çıkınız buyurdu.” Buhari Müslim Neylü’l Evtar.

Şâfiî ve Hanbelîler ile Ebu Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, ziyaret tavafının bayramın ilk üç gününde yapılması vacip değil, sünnettir. Mazeretsiz olarak daha sonra yapılması mekruh ise de ceza gerekmez. Tavafın, bayramın ilk günü yapılması ise daha faziletlidir.

Veda tavafı:

Mekke’den çıkmak isteyen herkesin yerine getirmek zorunda olduğu bir tavaftır. Veda tavafı aybaşı veya lohusa olan kadınlar için vacip değildir. Veda tavafı diğer mezheplere göre vacip olup bunu yerine getirmeyen kişi kurban kesmek zorundadır. Bu tavafı yapmayı unutan kişi seferilik mesafesinden geri dönüp veda tavafını yapsa bu tavafın vucubu düşer.  Burada bu tavafın özür sahibinden düşmesi başkasından düşmesinden farklıdır. Bir de tavafının yalnızca adetli kadından düşmesi onun başkalarına vacip olduğunun da delilidir.

Veda Tavafının Şartları:

Veda tavafının vücubunun, sıhhatinin veya cevazının şartları vardır. Vücubunun en önemli şartlarından ikisi şunlardır.

1- Hacının afaki olması. Mekkeli ve Mekkeli hükmünde olanlara Veda tavafı gerekmez.

2- Aybaşı ve lohusalıktan temizlik. Buna göre adetli ve lohusa olan kadınlara vacip değildir. Bu yüzden bunu terk etmekten dolayı onlara kurban da gerekmez. Bu tavafın vacip olması için abdestsizlik ve cünüplükten temizlik şart koşulmamıştır. Çünkü bu tavaf abdestsizliği ve cünüplüğü gidermeleri mümkün olduğu için abdestsiz ve cünüp kimseye de vaciptir.

Ä°lgili resimVeda Tavafının Sıhhatinin Şartları:

1- Niyet: Bu da bir ibadet olduğundan mutlaka bunun adına niyet gerekir.

2- Ziyaret tavafından sonra olması. Buna göre eğer Arafat’tan döndükten sonra hiç bir şeye veya nafileye niyet ederek ya da veda tavafına niyette bulunarak tavaf etse bu, veda değil ziyaret tavafı yerine geçer. Çünkü vakit onun vaktidir. Veda tavafı ise onun üzerine kurulmuştur.

Veda Tavafının Vakti:

Kişi hac ile ilgili bütün ibadetleri bitirdikten ve Mekke’den sefere çıkmaya niyet ettikten sonra yani Mekke’den çıkarken yaptığı son iş Kabe’ye veda etmek olur. Kişi bir vesileyle gidemeden Mekke’de kalsa gideceği zaman en son yapacağı tavaf Veda  tavafı olmalıdır.

Veda Tavafının Yeri:

Kabe’nin çevresidir. Bu tavafın Başka türlüsü zaten olmaz. Veda tavafının yedi şavtla bitirdikten sonra. Hz Peygamber (As) yaptığı gibi iki rekat namaz kılar Veda tavafı yapan kişi sonunda mültezemde hacer-i Esved’in olduğu yerde durması ona iltizam etmesi müstehaptır. Bu da göğsünü ve yüzünü ona yapıştırmak ve Sağ elini kapı tarafından sol elini de hacerül esved cihetine koymak şeklinde olur. Bu şekilde Hazreti Peygamber’in yaptığı gibi yüce ve Aziz Allah’a dua eder sonra hatim’e gelir. Burası Altınoluk tarafıdır sonra zemzem suyu içer ve hacerul esvedi istilam eder ve öper.

Tavafın Şartları Ve Vacipleri:

1- Tavaf Niyeti. Bu hususta aslolan temelde tavaf niyetinin bulunmasıdır. Tavaf anında niyetin belirlenmesi esas değildir.

2- Gücü yerinde olanın yaya olarak da affetmesi. Ancak özürlü olursa binek üzerinde yapabilir.

3- Tavafın yeri: Mescidi haramda Kabe’nin çevresinde olması gerekir.

4- Tavafın zamanı: İfada tavafının zamanı kurban gününün 2. fecrinden itibaren başlar. Bundan önce caiz değildir. Başlangıç itibariyle böyle olmakla birlikte sonu için farz olarak belirlenmiş bir zaman yoktur. Aksine bütün geceler ve günler Onun için farz vaktidir. Bunu kurban gününden sonra ertelenmiş olsa da bir şey gerekmez.

5- Tavafın farz olan miktarı. Bu miktar, şavtların çoğundan ibarettir Bu da üç şavt ve dördüncü şavtın ekserisi yani dört şavttır. şavtları yediye tamamlamak ise farz değil vaciptir.

tavafta remel ile ilgili görsel sonucuAdetli Kadının Tavafı:

Bir kadın ihramdan önce adet görür veya lohusa olursa ihram için gusül abdesti alır, ihrama girer ve normal haccının yaptığını yapar. Ne var ki temizleninceye kadar Kabe’yi tavaf edemez. Kadın ihramdan sonra adet görür veya lohusa olursa gusül abdesti alması gerekmez. Ama kan mahallini çok sık kontrol etmesi ve dışarı çıkmaması için gerekli tedbirleri alması gerekir. Sonra da tavaf dışında diğer Hac ibadetlerini yerine getirir.

Buna göre böyle bir kadın kudüm tavafından ve onun kazasından sorumlu değildir. Temettü haccına niyet eden bir kadın adet görürse Kabe’yi tavaf etmeyeceği gibi. Umre’den vazgeçer ve hac için Telbiye getirir. Bu şekilde cumhura göre kıran haccı yapmış olur. Kadın Arafat’ta vakfeden ve ziyaret tavafından sonra adet görürse. Mekke’den beldesine döner ve Veda tavafı hususunda hiçbir sorumluluk altına girmez.

Adet ve lohusalık süresi dolmadan Mekke’den ayrılmak zorunda kalan kadın ifade tavafını yapmamış olan bir kadın gusül abdesti alır ve vücudundaki ilgili kısmı iyice kontrol eder gerekli tedbirde kusur etmez, sonra ifada tavafı olarak Kabe’yi 7  şavtla tavaf eder ve daha sonra da Safa ile Merve arasında 7 sa’y’ı yapar.

Ama Bütün bunlardan sonra büyükbaş bedene kurban kesmek mecburiyetindedir. Bu o takdirde haramlığına rağmen tavafın sıhhatine ve deve kurban edilmesi gerektiğine hükmeden hanefilerin görüşüne uygun bir uygulama olur.

Tavafın Sünnetleri:

1-Necâsetten tahâret. Bedende, ihramda veya elbisede namaza engel pislik bulunmaması.

2- Tavafın başında ve her şavtta Hacer-i esvedi istilam etme: Şayet ona sağ veya avuçlarının içiyle dokunmak, birde onu öptmek imkanı bulamazsa bunu bir çubuk veya benzeri şeyler yapar. Eğer buna da imkan yoksa uzaktan selamlama yapar.

3- Dua: Burada sınırlama yoktur dilediğince dua eder. Tabii hadislerde gelen duaları tercih etmesi en uygun olanıdır. 4- Erkeklerin ve çocukların remel yapması: ilk üç şavtta kadın hariç erkek ve çocukların remel yapmaları hızlı adımlarla yürümeleri. Hanefi ve Şafilere göre bu, peşinden gelen her bir tavafta sünnettir.

5- İmam Malik dışında cumhura göre ıztıba: Yani ridanın ortasını sağ omuzun altından geçirip, iki ucunu da sol omuzun üstüne gelecek şekilde ayarlayıp sağ omuzu açık tutmak sünnettir. Kadınlar ne remel, nede ıztıba yaparlar.

6- Muvâlât yani tavafın bütün şavtlarını ara vermeden peş peşe yapmak: Tavaf esnasında farz namaz için ikamet yapılması veya abdestin bozulması gibi, tavafa devam etmeyi engelleyen bir durum ortaya çıkarsa, tavaf olduğu yerde bırakılır, kalan kısmı sonra tamamlanır.
7- Erkeklerin mümkün olduğu kadar Kâbe’ye yakın; kadınların ise erkekler arasına karışıp sıkışmayacak bir uzaklıktan tavaf etmeleri.
Tavafın sünnetlerinin mazeretsiz terki mekruhtur. Sünnetlerin terkedilmesi durumunda maddî bir ceza gerekmez.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın