Yasin 58. Ayet Tefsiri ve Sırları

Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim Ayetinin Tefsiri ve Sırları

Yasin Suresi 58. Ayetin Arapçası:

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَح۪يمٍ

Yasin Suresi 58. Ayetin Türkçe Okunuşu:

Selâmun kavlen min rabbin rahîm(in)

 
Yasin Suresi 58. Ayet Meali:

Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır.

Yasin Suresi 58. Ayet Tefsiri
İbn Kesir Tefsiri

Cennet Ashabı
Allah Teâlâ cennet ehlini haber vererek onların kıyamet günü Arasat’tan ayrıldıklarında, cennet bahçelerinde konaklayacaklarını haber veriyor. Onlar başkalarından farklı olarak, içinde bulundukları nimet ve yüce kurtuluşla meşgul olup oyalanacaklardır. Hasan el-Basri ve İsmâîl İbn Ebu Hâlid ( ra ) ifadesinin, cehennem ehlinin uğradığı azap meşguliyeti anlamına geldiğini bildirmişlerdir. Mücâhid ise bunun, nimetler içerisinde hayrette kalırlar anlamına geldiğini belirtir ki, Katâde de böyle demiştir. İbn Abbas ise ( O^S”U ) kelimesine, sevinirler anlamını vermiştir. Abdullah İbn Mes’ûd, İbn Abbâs, Saîd İbn Müseyyeb, İkrime, Hasan, Katâde, A’meş, Süleyman et-Temîmî ve Ev-zâî «Muhakkak ki bugün cennet ashabı sevinç ve mutluluk dolu bir meşguliyet içindedirler.» kavli hakkında şöyle demişlerdir: Onların meşgalesi bakirelerin parmağına gümüşten yüzükler takmaktır. Kendisine nakledilen bir rivayette de İbn Abbâs; onların meşgalesi, çalgı dinlemeleridir, demiştir. Ebu Hatim ise der ki: Bu, dinleyen kişinin karıştırması olmalıdır, çünkü burada kastedilen, bakirelere gümüşten yüzükler takmaktır.

«Onlar ve eşleri» Mücâhid, bunların helâlleri demek olduğunu bildirir. «Gölgeliklerde» ağaçların gölgesinde «tahtlar üzerinde yaslanmışlardır.» İbn Abbâs, Mücâhid, İkrime, Muhammed İbn Kâ’b, Hasan, Katâde, Süddî ve Husayî (Ra) kelimesinin, çadırdan örtülerin altındaki tahtlar anlamına geldiğini bildirirler. Ben derim ki: Onun dünyadaki benzeri köşklerin altındaki sedirlerdir. Allah en iyisini bilendir.

«Orada meyveler onlarındır.» Her türden meyveler. «Ve her istedikleri kendilerinindir.» Her türlü zevklerden neyi isterlerse onu hemen yanlarında bulurlar.

İbn Ebu Hatim dedi ki: Bize Muhammed İbn Avf… Küreyb’den nakletti ki; o, Üsâme İbn Zeyd’in şöyle dediğini duymuş: Rasûlullah (s.a.) buyurdu ki: Dikkat edin cennete ayak sıvamak isteyen var mı? Çünkü cennetin bir benzeri yoktur. Kâbe’nin Rabbına andolsun ki; o, bütünüyle parlayan bir nur, salınan bir çiçek, sağlam bir kasır, akan bir ırmak, olgun bir meyve, güzel, çok güzel bir eş, pek çok hülleler, ebedî bir makam, selâmet dolu bir diyar, yemyeşil meyveler, nimetler, yüce ve paha biçilmez mevkilerdir. Onlar dediler ki: Evet ey Allah’ın Resulü, biz oraya paça sıvayanlarız. Rasûlullah (s.a.) buyurdu ki; İnşallah, deyin. Orada bulunanlar da İnşallah dediler. İbn Mâce, Sünen’inin Zühd kitabında aynı bu rivayeti Velîd İbn Müslim kanalıyla Muhammed İbn Muhâcir’den nakleder.

«Rahîm Rablarından bir de; selâm, sözü.» İbn Cüreyc der ki: İbn Abbâs, bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: Allah’ın zatı cennet ehli için selâmettir. İbn Abbâs’ın söylediği bu rivayet Allah Teâlâ’nın şu kavli gibidir: «O’na kavuştukları gün, onların sağlık temennileri; Selam’dır.» (Ahzâb, 44). Bu hususta İbn Ebu Hatim burada bir hadis nakleder ki bunun isnadının üzerinde durulması gerekir. O der ki: Bize Mûsâ İbn Yûsuf… Câbir İbn Abdullah’tan nakletti ki; Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: Cennet ehli nimetler içerisinde bulunduğu bir sırada, anîden üzerlerinde bir nur parıldar. Başlarını kaldırırlar ki; üstlerinden Rabları onları gözetliyor: Ey cennet ehli, selâm olsun size, buyurur.

İşte «Rahîm Rablarından bir de: selâm, sözü.» kavlinin anlamı budur.

Rasûlullah buyurur ki: Rab Teâlâ onlara, onlar da Rablarına bakarlar. O’na bakmaya devam ettikleri sürece cennet nimetlerinden hiç birine iltifat etmezler. Nihayet Allah Teâlâ onların gözüne görünmez olur, ama nuru ve bereketi hem onların üzerinde hem de yurtlarının üzerinde devam eder. Bu hadisi İbn Mâce Sünen’inin Sünnet kitabında Muhammed İbn Abdülmelik kanalıyla Ebu Şevârib’den nakleder, İbn Cerîr Taberî der ki: Bize Yûnus İbn Abd’ül-A’la… Süleyman İbn Humeyd’den nakletti ki; o, Muhammed İbn Kâ’b el-Kurazî’nin Ömer İbn Abdül Azîz’in şöyle dediğini duydum, demiştir: Allah Teâlâ cennet ve cehennem ehlinin işini bitirdikten sonra, bulutlardan gölgeliklerle beraberlerinde melekler olduğu halde gelip cennet ehline selâm verir. Onlar da selâmını iade ederler. Kâ’b el-Kurazî dedi ki: Bu, Allah’ın kitabında da vardır. Nitekim Allah «Rahîm Rablarından bir de; selâm, sözü.» buyuruyor. O esnada Hak Teâlâ buyurur ki: Benden dileyin. Onlar; Rabbımız, biz Senden ne dileyelim? derler.

Allah Teâlâ buyurur ki:

Hayır, Benden dileyin. Onlar; Rabbımız, Senden hoşnutluğunu dileriz, derler. Allah Teâlâ buyurur ki: Benim hoşnutluğum sizi şerefli yurduma yerleştirmemdir. Onlar derler ki; Senden ne isteyebiliriz? İzzet’in, Celâl’in ve yüce mevkiin hakkı için, Sen bize insanların ve cinlerin rızkını paylaştırmış olsan, biz onları yedirip, içirip, giydirip hizmetlerini tamamlasak bu bizim hiç bir şeyimizi eksiltmez. Allah Teâlâ buyurur ki: Doğrusu katımda daha çoğu vardır. Ve O böyle de yapar. Nihayet meclisinde onlar otururlar, dedi. Sonra devam etti: Nihayet kendilerine melekler tarafından taşman Allah’ın hediyeleri getirilir. Sonra buna benzer bir şeyler nakletti. Bu haber gariptir, ama onu İbn Cerîr muhtelif yollarla irat etmiştir.

Geylani Tefsiri:

O zaman onlara Cenâb-ı Hak canibinden şöyle seslenilecek: Rahim olan Rabden bir kelam olarak :سلام قولا من رب رحيم
“selam!” Kendilerini rahmetinin sonsuzluğu ile tevhid üzere besleyip büyüten, terbiye eden, şefkat gösteren; onlar Hakk’a teveccühe engel olan mâniaları ve meşguliyetleri bertaraf ettikten, onunla istikrar bulmaya, onun tecellisine engel teşkil eden alâkaları kestikten sonra, onları vahdet-i zât mertebesine ulaştıran, zât-i ilâhiyye tarafından “sizlere selam olsun, merhaba” denir.

Yasin Suresi 58. Ayet Tefsiri Ve Sırları 

Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim : سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

Ebced değeri : 818

Okurken başta 1 kez Besmele çekilmesi yeterlidir.

Yasin suresi 58. Ayettir

Bu Ayet 16 harf ve dört kelimeden meydana gelmiştir.

On altı harfin 7 yedisi 1 bir kez, 9 dokuz harfi ise tekrarlanmıştır.

a-) Bir kez geçen harfler (Sin Kaf Vav Nun Be Ha Ye).

b-) Tekrar edilmiş harfler ise Elif o harfi iki kez, lam iki, Ra 0 iki, Mim harfi ise üç kez tekrar edilmiştir.

Neye tekabül eder :

Bir kez geçen harfler : Sin kaf vav nun be ha ve ye harfleri yedi gezegene, Tekrar edilmiş olan harfler : elif lam ra ve mim harfleri ise dokuz feleğe bağlıdır. Bu Ayeti Kerimede altı 6 adet nokta olup, noktanın üçü yukarıda Kaf Nun n K üçü ise Be Ye p aşağıdadır.

Kaf harfindeki iki nokta : Ateş ile havaya,

Ye harfindeki iki nokta : Toprak ile suya bağlıdır.

Nun harfindeki nokta : Güneşe,

be harfindeki nokta : Kamere bağlıdır.

Bu Ayetin harflerinde de dört anasır mevcuttur.

Beş ateş, dört toprak, iki hava ve beş adette su harfi vardır.

Bu ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yasin’i baştan başlayıp, bu ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.

Faydaları :

“Yasin Suresi’’ Kur’an’ı Kerim’in ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayeti Yasin Suresinin kalbidir. ‘’Yasin Suresi’’ni 1 defa okuyana 10 hatim sevabı olduğuna göre ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini 1 defa okuyana 10 hatim sevabı verilir.

Bu ayetin devamlı okunan zikir haline getirilmesi ile her kötülükten korunmaya vesile olur. 

Ayeti yemek yerken okunursa yenen yemek cennet yemeği gibi olur. Bu ayetin devamlı okunan zikir haline getirilmesi İnsanın cennet hayatına hazırlanmasına neden olacağı gibi dünyada iken cennet hayatı yaşamasına vesile olur. cennetin her kapısından ismi çağrılacaktır. Bu ayetinin her okunmasın da cennete bir ağaç dikilmesine vesile olur. Cennet diyarında okuyan için köşk yapılmasına vesile olur.

Ayetinin devamlı okunması ruhun tesliminin imanla olmasına sebep olur. Ruhunun doymasına ve huzurlu olmasına vesile olur.

Ayetinin devamlı okunması insanın Esmaül Hüsna’nın sırlarına vakıf olmasına vesile olur. Ayrıca devamlı okumak size hatim sevabı kazanmanıza vesile olur.

Ayetinin devamlı okunması kamil olma hasletine kavuşursunuz. Bu ayetin mükafatını idrakten akıl aciz kalır. Yani sevabın Rahmeti kadar sonsuzdur. 

Ayetinin devamlı okunması insanın sıkıntılarının yok olmasına vesile olur. İlimi edep alınmasına vesile olur. Lisanınız etkili olur ve hatip olmanıza vesile olur.

Ayetinin devamlı okunması insanın sırrı eşyaya vakıf olmasına vesile olur. 

Ayetinin devamlı okunması hastanın şifa bulmasına vesile olur.

Hangi hastalıklara veya nelere fayda sağlar :

1-) Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta; bir bardak suya 818 ( سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ )defa okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya daha fazla devam edilirse Allah’ın izniyle şifa bulur.

2-) Her türlü dilek için: Yasin suresini okurken “Selâmün kavlen mir rabbir rahîm سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ” Ayeti okunduğunda 818 defa tekrar edip, 18 de bir ve her 100 defada bir kere aşağıdaki dua okunur:

Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da’vâti ve yâ kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe da’vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadilem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıke ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

3-) Rızkı dar ve kâr’ıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir kimse cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra iki rekat hacet namazı kılınır sonra kıbleye karşı oturup Besmele-i şerifi okuduktan sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresi okunur daha sonra Yasin suresi okunmaya başlanır ”Selâmün kavlen mir rabbir rahîm سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ” Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip, Yasin’i bitirdikten sonra aşağıdaki dua okunur.

“Allâhümme innî eselüke bi haggı hâzihis sûretiş şerîfeti ve bi hakki “سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ”Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzugnî rizgan halâlen dayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve bilâid deyne allâhümmec alnî mineş şâkirîyn”.

Bu tertip üzere Yasin suresini iki kez daha okuyup 3 defa okumayı tamamladıktan sonra 3 defa salavati şerife getirilirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan kurtulur. Rızkı bollaşır ve karı kısmeti çoğalır geniş olur. (kenzül havas 1,2 cilt-316 sf./19.sıralama)

4-) Muradını dua ve istirham ederse duası kabul olur

Bir kimse “Selamün kavlem mir Rabbir Rahim” ayeti kerimesini mükemmel bir taharet ve tam bir itikat ile sabaha karşı abdestli olarak kıbleye müteveccihen oturarak 1479 defa okursa ve sonra Cenabı Hakk’dan muradını dua ve istirham ederse duası kabul olup isteği ne ise hasıl olur. (kenzül havas-1,2 cilt-315.sf/18.sıra)

5-) Bu ayet-i kerimeyi Vird edinen kimse her türlü maddi ve manevi, ruhani ve sari hastalıklardan emin olur. Utanacağı, sıkılacağı bir hale giriftar olmaz.

6-) Düşmanları kendisine zarar veremedikleri gibi iyilikleri de dokunur.

7-) Bu ayet-i kerimeyi hasta olan veya ruhani bir maraza müptela bir kimse kendisi okuyamazsa başkası tarafından bir bardak suya 818 defa okunup üflenerek içirmek ve buna yedi gün veya daha fazla devam etmek suretiyle şifa elde edilebilir.

8.) Hayırlı işler için kullanmak gayesiyle 786 kere besmele 613 kere de bu ayeti kerimeyi okursanız karşınızdakinin gönlünü yumuşatırsınız. o kişi siz ne isterseniz yapar.

9-) “Selâmün kavlen mir rabbir rahiym” ayet-i kerimesi 818 defa, salavat-ı şerife 130 defa, Fatiha-i Şerife 3 defa okunduktan sonra”Ey Rabbim” diye duada bulunan kulun dilek ve muradı gerçekleşir. Bu Ayetler, iksir-i Azamdır, her derde devadır,sıkıntılardan selamet, şifa için de iksirdir.

10-) Sevdiğinize kavuşmak için;

Bir cuma sabahı sabaha karşı 1479 kez ” Selamün kavlem mir rabbir rahıym” dedikten sonra kuşluk vakti 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp 1001 kere ya vedüd, 1001 kere ali imran suresinin 9. ayetini “Rabbenâ inneke câmi’u n-nâsi li-yawmin lâ raybe fîhi innallâhe làyuhlifu-l-mî’âd” okuyup niyetinizi söyleyin.

En kısa zamanda bir araya gelirsiniz..

Bu mübarek ayeti kerimenin faziletleri o kadar çoktur ki okuyanların çeşitli hacetleri Allah izni ile giderilir inanarak okuyanlara çabuk zuhur eder;

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın