Yasin Suresinin Fazileti

Yasin Suresinin Fazileti

Yâsin sûresi, ilk ayetinde bulunan yâ ve sin harflerinden dolayı bu ismi almıştır. Bununla berâber “Azime”, “Muimme”, “Müdafi’ai ka-diye” ve “Kalbu’l-Kur’an” isimleri de kullanılmıştır. Kalbu’l-Kur’an, Kur’an’ın kalbi, Müdafi’a-i kadiye, sahibinden (onu okuyan ve onunla amel eden kişilerden) her türlü fenalığı defeden, Muimme, sahibine dünya ve âhiretin hayatını kazandıran, ondan dünya ve âhiretin korkularını gideren ve Azime ise, sahibi Allah’ın yanında şerefli olarak zikredilen demektir.

Sure, usûl ilminin ana noktalarını, âlimler arasında muteber olan meseleleri, en güzel bir şekilde takrir ettiğinden ötürü, Sahih-i Buhari’de sekerat halinde olan ölüler üzerine okunsun diye varid olan emrin nedenini ortaya koyar.

Ebu Nasr, «Etîbane» isimli kitabında Hz. Aişe’den şöyle rivayet ediyor. Buyurdular:“Allah’ın Kitabı’nda bir sure vardır. Ona Allah katında el-azime adı verilmektedir. Onu okuyan, Allah katında şerefli olan kişi adını almaktadır. Onu okuyan bir kimse Kıyamet Günü’nde Revi ve Mudar kabilelerinin fertlerinden daha fazlası hakkında şefaat edecektir. Bu sure Yasin Suresi’dir.” (Bk. Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, 13/400.)

Yâsin sûresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir. Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir. Hz. Muhammed (s.a.s)’in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır. Bu hadislerden bazıları şöyledir: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar” (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’n, 7; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân, 21).

“Yâsin, Kur’ân’ın kalbidir. Allah’ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz” (Ebû Davud Cenâiz 20;İbn Mace, Cenâiz 4;İbn Hanbel, Müsned V,26,27).

“Kim geceleyin Allah rızasını gözeterek Yâsîn Sûresi’ni okursa, bağışlanır.”(İbn Hibban-C.sağîr: 2/128)

Borç altından kalkıp kurtulmak için yedi gece üç adet yasin okunması Allah’ın yardımıyla o borçdan kurtulmaya vesileler halk olur inş. Esaretten kurtulmaya vesile olur.

يس * وَالْقُرْاٰنِ الْحَكٖيمِ

Her sabah namazından sonra besmele çekip “yasin vel kuranil hâkim “ 83 kere okumaya devam edene bazı sırlar açılır.

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحٖيمٍ

Her gün vird olarak çekmeyi adet haline getirene düşman şerrinden eminlik gelir, kaza ve belalardan emin ve mahfuz olur.

Her gün 120 kere okunması halinde Ruhsal hastalıklar karşında bir şifadır.

Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin son 2 ayeti yani (82 nci)  ayet-i Kerim 1001 kere okundumu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah’ın izni ile).

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).”

Meali:cBir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.

Bir maksat ve matlubun husulü için mükerrer “ yasin” okumak tecrübe olunmuştur ki faide verir.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın