Yedi Harf

Kuranın Yedi Harf Üzerine Nazil Olması:

Yedi harfle kıraat birbirine karıştırılmış bazen her ikisinin aynı şey olduğu söylenirken bunların ayrı ayrı şeyler olduğu ve İhtiyaca cevap olarak ayrı ayrı menşelerden geldikleri de zikredilmektedir.

Yedi harf ve kıraat ayrı ayrı şeylerdir. Hz Peygamber hadisinde gelen yedi harften ne kastedildiği açıkça bilinmediğinden bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.

Bazıları Yedi harften zecr, Emir, helal, haram, muhkem, müteşabih,emsal gibi mana bazıları da yedi harfle yedi kıraattir demişlerdir. İslam bilginleri arasında revaç olan görüşlerden biri de Kuranı Kerim’in yedi harf üzerine nazil oluşundan maksat onun yedi Lehçe ve yedi lugat oluşudur.

“Şüphesiz bir Kuran yedi harf üzerine nazil olmuştur Size kolay geleni okuyun.”

Ubeyy b. Ka’b (ra)’dan rivayet edildiğine göre “Hz. Peygamber (as) Benu Gıfar suyunun yanında iken, ona Cibril (as) geldi ve Allah ümmetine, kuranı bir harf üzerine okumanı emrediyor, dedi. Hz. Peygamber (as)’da, Allah’tan mağfiret ve affımı isterim, ümmetim buna takat getiremez, dedi-Bu şekilde konuşmalar üç defa tekrar eder- Dördüncüde Cibril (as), Allah ümmetine Kuranı yedi harf üzerine okumanı emrediyor. Hangi harfi okurlarsa onda isabet ederler. (Sahihu’l-Buhâri, VI. 227; Sahihu Muslim, I. 562; Musnedu Ahmed, I. 299, 445)

İlk devirdeki, yedi harf meselesinin tipik bir örneğini, Hz. Ömer’le, Hişam b. Hakim arasında geçen hadise teşkil eder.”Hz. Ömer şöyle der; Hişam b. hakim furkan suresini, okuduğumuz şekilden başka türlü okuduğunu işittim. Çünkü Hz. Peygamber, bu sureyi bana okumuştu. Ona, okumasını bitirinceye kadar mühlet verdim, sonra onu elbisesinden yakalayıp, Peygambere getirdim.

Ya Resulullah, bundan furkan suresini, bize öğrettiğinden başka şekilde okuduğunu işittim, dedi. Peygamber ona oku dedi. O da evvelce benim işittiğim şekilde okudu. Bunun üzerine Peygamber, böyle nazil oldu dedi. Sonra bana oku dedi, ben de okudum. Bu böyle nazil oldu. Kuran yedi harf üzerine nazil olmuştur. Hangisi kolayınıza gelirse onu okuyun dedi. Sahihu’l-Buhari, VI. 227; Sahih Muslim; I. 560;

Bu rivayette Hz. Ömer’le, Hişamın Furkan sûresinin farklı okuduklarını müşahede ediyoruz. Bu okuyuş farkı, lafızların okunuşunda olduğu gibi, irab, hareke ve sükunlarda da olabilirdi. Resul ona son nazil olduğu şekilde okumuştu işte İtilaf buradan neşet etmektedir.
Yedi harf hakkında sarf edilen hadisler sağlamdır ve hatta Mütevatir derecesine kadar ulaşmıştır. Ekseri ilim ehli, yedi harften maksat, yakın manada olan muhtelif lafızlardır demişlerdir. Lafızlardaki bu değişiklik manaları değiştirmemiştir. Bu kuranın genelinde ve her kelimesinde vardır diye bir şey yoktur. Kuranın muayyen yerlerindedir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın