Zamanda Yolculuk Yapılabilir Mi?

Zamanda Yolculuk:

Bu Konuda söylenecek çok şey var bizim olayı dini verilerle değerlendirmemiz. Fizikle uğraşanların bunu fizik kanunlarına göre açıklaması, bunun deney ve sonuç ilişkilerinin elle tutulur gözle görülür sonuçlar vermesi vermesi gerekir.

Einstein bu işin ilk teorisini ortaya atan kişi olarak görülmekte, arkasından Stephen Hawking, gelmekte bu konuda çalışma yapan birçok bilim adamı mevcuttur. En son İranlı bir bilim adamı zaman makinasını yaptığını dünyaya açıklayınca zamanda yolculuk konusu gündeme oturdu.

Her ne kadar üzerine filimler yapılmış olsa da senaryolarda ortaya koyulan görsellik ve akışat gibi kolay bir süreçin işlemediği aşikardır.biraz daha karmaşıktır. Bilim insanlarının hepsi zamanda yolculuğun mümkün olduğuna inanmaz. Hatta bazıları için böyle bir şeyi denemek ölümcül olacaktır demektedir.

Burada Zaman kavramını iyi anlamak gerekir diye düşünüyorum. Şöyle ki dünyada yaşanan zamanda geri veya ileri gitme olayı araştırıldığında ne hikmetse bu zaman yolculuğu uzayla ilişkilendiriliyor. Zaman orada daha yavaş akması sonucu birçok teoriyi uzayla bağlantılı olmasını sağlamaktadır.

Peki Zaman Ne demektir?

Ebû Hüreyre (ö. 58/677) Hz. Peygamber’in: “Cahiliye dönemi insanları ‘Bizi gece ve gündüzden başkası helak etmiyor. Bizi helak eden, öldüren ve bize hayat veren odur’ diyor ve dehre (Zamana) sövüyorlardı. Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır: Ademoğlu dehre (zamana) söverek bana eziyet veriyor. Halbuki dehr (Zaman) benim, iş benim elimdedir. Geceyi ve gündüzü ben evirip çeviririm.” buyurduğunu rivayet etmektedir. Kurtubî, Buhârî ve Müslim’de benzer şekilde rivayet edilen bu hadisin, Muvatta’da “Sizden herhangi bir kimse sakın zaman kahrolsun demesin. Çünkü Allah dehrin kendisidir.”

Zaman başı boş bırakılmış bir yapı değildir. zamanın sahibi, onun içinde bulunanların Rabbi ve ona yön veren çeşitli yollar belirleyen ve yörüngeler tayin eden bir gücün karşısında karadelikler, solucan ve koridorlardan bahserek Allah’ın güç ve kudretinden kurtulmak isteyenlere Rabbim seslenmektedir. “Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin! Ama (tarafımızdan verilmiş) bir güç olmadıkça geçemezsiniz.” Rahman 33

Her şeyin kontrol altında olduğu unutulmamalı, Zamanda yolculuk mümkün mü burada bir kaç örnekle sizi fazla yormadan bir paylaşım yapalım;

 “Kuşkusuz rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonrada (yarattığı) arşa hakim olan, her işi yöneten Allah’tır.” ﴾Yunus:3﴿

﴾Enam:59﴿ “Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları Ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”

“Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de neler yaptığınızı bilen; sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye (her) sabah sizi dirilten O’dur. Sonra dönüşünüz yine O’nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir.”﴾Enam:60﴿

“Göklerin ve yerin anahtarları Onundur.” Şura:12﴿

“O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde Onun katına çıkar.”﴾Secde:5﴿ semaya yükseldikçe zaman yavaşlamakta olduğu anlaşılmaktadır.

“Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.”(Meâric:4).

“De ki: “Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kadirsin.”Ali İmran:26﴿

Dünya hayatında 1000 yıl semada 1 gün olarak,  sema ile sidretül müntehada ise 1 gün, 50,000 yıl  olarak değerlendirilmektedir. Hz. Peygamber (sav) Miraç hadisesinde yatak soğumadan bu zamanı kat etmesi zamanın daraltılması kapıların aşılması çeşitli hadiselere şahid olunması, farklı mekanları ziyaret edip  farklı kişilerle görüşmesi, tüm zamanları gezmesi ve dünyaya yatağına dönmesi zamanda bir yolculuktur.

309 yıl mağarada kalan yedi uyurlar uyandıklarında ” Onlar mağaralarında üç yüzyıl kaldılar, buna dokuz yıl da ilâve ettiler.”﴾Kehf:25﴿“İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar; içlerinden biri, “Ne kadar kaldınız?” dedi. (Diğerleri) “Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık” dediler; ve eklediler, “Kaldığınız müddeti rabbiniz daha iyi bilir…”(Kehf:19) Mağarada zaman ve  boyut farklılığa uğramıştır zamanın akışı mağara dışında normal  şekilde devam etmiştir. Bu Allah’ın güç ve kudretinin bir nişanesidir. Zamanda yolculuk için kullanılan ikinci örnek de bu gösterilmektedir.

Hz. Hızır (as) için herkes Zaman yolcusu tabirini kolayca kullanmaktadır. İnsan Dünya hayatında beş boyutlu yaşamın tabakalarında birinci boyutta hayatını sürdürmektedir. Hızır as. ikinci boyuttan birinci boyuta geçiş yapabilen bir yapıya sahiptir. yukarıda kullandığımız ayetleri tekrar gözden geçirirsek gaybın anahtarları ve mülkün tasarrufu Allah’ın yanında da o dilediğine verir ve alır. Hızır as kendisine verilen anahtar sayesinde boyuttan boyuta geçiş yapabilmekte ve  zaman mefhumu yukarıda bahsettiğimiz gibi işlediğinden birçok yerde görünme olayını gerçekleştirebilir.

Bu yapı tasarruf sahibi velilere de verilmiştir. Zamanda yolculuk boyutunda birinci boyutta olan velilerden tayyi mekan hali olanlar olaylara müdahale edebililer Hızır as. gibi yalnız unutulmaması gereken şudur. Her şey onun izniyle olur.

Esma binti Umeys anlatıyor:
«Hz. Peygamber (sav) Uz. Ali (ra)’ın dizlerine (veya kucağına) yaşlanıp uyumuştu. Bu yüzden Hz. Ali (ra) ikindi namazını kılamamıştı. Hz. Peygamber (sav) uyandıktan sonra bu durumu öğrenmiş ve güneşin zaman olarak geri gelmesi için dua etmiştir.Bunun üzerine vakitler birlikte güneş geri geldi, ㎐. Ali (ra) ikindi namazını kıldıktan sonra tekrar battı.” Tahvil,Taberani,Hakim,Beyhaki,Buhari

Burada zikredilecek daha fazla hadis rivayeti yazabilirdik  yazının uzaması okumasını etkiliyor. Mesele gelecekten verilen haberler, İstanbul’un fethi, Kıbrıs’ın alınması, Şam hakkında hadisler, Kıyamete kadar gelecek yönetici komutanların 300 küsür olduğu rivayet edilen hadisler gibi…

El An: Zamanda ve zaman içinde kısa zamanda bir yerden başka bir yere gidip gelme olayı vardır. Dini olaylar ve haberler bunu teyit etmektedir. Bu olaylar ancak Allah’ın izniyledir. Bunun için Kitaptan bir ilim ve Esmalar anahtardır. Dünya boyutunda belirli yerlerde meleklerin koruması altında kapılar mevcuttur. Buralardan ancak mülkün sahibinin izniyle geçişler olabilir.

İnsanlar velev ki zaman makinesi bulsalar bile ileri tarih ve geçmişe cismaniyetle gidip istemedikleri bir olayın düzeltilmesini sağlamak gibi bir müdahale yapamayacaklardır. Sadece görüntü alabilme imkanına sahip olabilirler. Buda Allah’ın izniyle olacaktır.

Ruhun hızı cismani yapıda olunca yavaşlamaktadır. Ruhun hızı şuan hiç bir teknoloji ile ölçümlenip test edilemez. Ruh uyku esnasında gördüğü bir rüyada veya yakaza halinde bulunduğu ortama çok hızlı bir şekilde gidebilir farklı alemlerde dolaşabilir cennet ve cehennem yıldızlar ve gezegenlere kıtalar arasında gidip gelebilir bunlar saniyeler içinde gerçekleşmektedir. Gittiği yerlerde yese içse macera yaşasa bile gerisin geri bedeni dönecektir. zamanın küçük bir dilimde seneler geçirebilir. Geri döndüğünde bu yaşadıklarının fazla bir zaman almadığını görecektir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın