ZEKATIN FARZ OLUŞU CEZASI VE RÜKNÜ

Zekatın Farz Oluşu:

Zekat İslam’ın beş temel direğinden biri olup İslam’ın en önemli farzlarındandır. Hicret’in 2. yılında şevval ayında Ramazan orucu ve fitrenin farz oluşundan sonra farz kılınmıştır.

Zekatın farz oluşu kitap sünnet ve İcma ile sabittir.

Kitaptan delil: “Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.” Bakara: 110

“Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al! Bir de onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir.” Tevbe:103

“Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O’dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin; hasat günü de hakkını verin; fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” Enam: 141 ayetleri.

Sünnetten delil: Hz. peygamber (as) “İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Bunlardan biri de zekat vermektir.” Buhari- Müslim. Muaz bin Cebel Yemen Valisi olarak gönderilirken. Kendisine şöyle söylenmiştir: ” Onlara bildir ki, Allah Teala kendilerine zekatı farz kılmıştır. Zekat zenginlerden alınıp fakirlere verilir.” zekatın farz oluduğunu bildiren birçok hadis mevcuttur. Yaşamış bütün müçtehitler zekatın farz olduğunda icma etmişlerdir. Sahabe zekat vermeyenlerle savaşılması gerektiği hususunda ittifak etmişlerdir. Zekatın farz oluşunu inkar eden kafir ve mürted olur.

Zekat Vermemenin Cezası:

Zekatı vermeyen için hem dünyada hem de ahirette azap vardır. Ahiretteki azap yakıcı bir azaptır. Allah Teala şöyle buyuruyor. ”  Ey iman edenler! Bilin ki yahudi din bilginlerinin ve hıristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele! O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak: İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız; tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı!” Tevbe: 34 35.

Hz Peygamber (as) de şöyle buyurmuştur: “Allah Teala kime mal verir de bu malın zekatını o kişi ödemezse zekatını ödemediği mal, gözlerinin üzerinde simsiyah iki benek bulunan başı kel yılan gibi görünecek ve kıyamet gününde bu yılan görünümündeki mal onun boynuna çörek denecek ve adamın iki çenesini yakalayıp şöyle diyecek: “Ben senin malınım, ben senin biriktirdiğinim.”

Hz Peygamber (as) daha sonra Allah’ın fazlından verdiği malları vermekte cimrilik gösterenlerin kendileri için hayırlı olduğunu zannetme bilakis bu onlar için kötülüktür. Kıyamet gününde cimrilik yaparak vermedikleri o mallar boyunlarına halka yapılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Tirmizi

Kusur Ve İhmalinden Ötürü Ferde Uygulanacak Olan Dünyevi Ceza:

Bu ceza, zekatı kendisinden almak tahsil etmek ve zorla malının yarısını almak, tazir etmek ve zorla malının yarısını almaktır. Resulullah (as) Şöyle buyurmuştur: “Ecrini Allah’tan isteyerek malının zekatını ödeyene ecri verilir. Zekatını vermeyenin zekâtını ve devesinin yarısını, Rabbimiz Allah Tealanın bir alacağı olarak alırız. Zekattan hiçbir şey Muhammed’in aline helal değildir.” Ahmed,Nesei ve Ebu Davud

Eğer kişi farz oluşuna inanmadığın dan ötürü zekat vermezse kafir olup, Mürted gibi öldürülür. zekatın farz olduğunu İnkar Eden Allahu Teala’yı ve Resul’ünü yalanlamış olur. Dolayısıyla bu kişinin kafir olduğuna hükmedilir. İnkar sebebiyle zekat ödemeyen topluluklarla savaşılır. Hz Ebubekir döneminde de böyle yapılmıştır.

İttifakla bir kimse veya bir topluluk eğer zekat ödemezler ve devlete karşı savaş açarlarsa onlarla savaşmak devlet için vaciptir. Eğer zekatın farz olduğunu bilmemekten yahut cimrilikten ötürü ödemezlerse kafir olmaz, günahkar olurlar.

Zekatın Farz Olması Sebebi Ve Rüknü:

Zekatın sebebi nisap miktarı büyüyen artan bir mala sahip olmaktır. Ay takvimi ile bu malın üzerinden 1 yıl geçmesi şarttır. Nisap miktarı malın kullar tarafından talep edilen borcun dışında olması ve kişinin ihtiyaçlarından artmış bulunması fazla olması şartı vardır.

Mesela bir kimse nisap miktarı mala sahip olmasa ona zekat vermek gerekmez. Vakıf mallarına zekat vermek gerekmez.  Kişi teslim almaksızın ticaret için satın aldığı mala, teslim almadıkça zekat farz değildir.

Zekatın Rüknü:

Zekatın rüknü; Nisabın bir parçasını maldan çıkarıp mal sahibinin o kısmındaki mülkiyetini sona erdirmek süreti ile fakire temlik etmek, ona bunu teslim etmektir.

Kaynak: İslam Fıkıh Ansiklopedisi- Prof. Dr. Vehbi zuheyli (Eserinden istifade edilerek yazılmıştır.)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın