Zekatın Verileceği Yerler

Zekat Kimlere Verilir:

“Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.”Tevbe Suresi : 60. bu ayette zekata hak kazananların sekiz sınıf olduğu açıklanmıştır.

Hz Peygamber (aleyhisselatu vesselam) Muaz bin Cebel’i  Yemene gönderirken ona şu emri vermiştir. Eğer onlar zekâtın farz olduğunu kabul ederek sana itaat ederlerse, Allah’ın kendilerine zekatı farz kıldığını ve zenginlerinden alıp fakirlere verileceğini onlara bildir.” Bu hadis zekâtın Müslümanların zenginlerinden alınıp fakirlerine harcanacağının delilidir. Zekat tek bir sınıfa verilmesinde bir sakınca yoktur.

Sekiz Sınıfın Açıklanması:

Zekata hak kazanan sekiz sınıf 1-fakirler 2-Miskinler 3-zekat işlerinde çalışanlar 4-kalpleri İslama ısındırılmak istenenler 5-köleler 6-borçlular 7-Allah yolunda Cihad edenler ve 8-yolculardır.

Fakirler:

Nisap miktarından az malı olan kimseye fakir denir? Hatta bu kişi sıhhatli olsa dilenci yahut meskeni ve iyi bir elbisesi bulunsa bile fakirdir.

Miskinler:

Hiçbir şey bulunmayıp dilenerek hayatını idame ettiren kimseye miskin denir? Hayatını idame ettirecek bir Kazancı bulunduğu halde elde ettiği Kazancı kendisine yetmeyen kişide Misket sınıfındadır? miskin hiçbir şeyi bulunmayıp dinlenmesi helal olan kişidir.

Zekat işlerinde çalışanlar:

Bunlar zekatları toplamak için görevlendirilen memurlardır. bu kişi zengin dahi olsa. zekattan ona ücret verilebilir.

Müellefe-i kulub:

Kalpleri İslama ısındırılmak istenen kimseler,  bunların bir kısmı müslümandır ama imanları zayıftır. imanlarını ve Müslümanlıklarını kuvvetlendirmek için Onlara zekat verilebilir Bunlar iki türlüdür müslüman olanlar kafir olanlar. kafirler de kendi arasında iki sınıfa ayrılırlar. Hz Peygamber kafirlerden bir toplumda kalpleri ısınsın İslam’a girsinler diye zekat vermiştir.

Hanefi ve Şafii illere göre kâfire zekat verilmez. İslam’ın ilk dönemlerinde Müslüman sayısı az olduğu için zekat verilmişti. Fakat Allahu Teala İslam ve Müslümanlar Üstün kıldı zaman kâfirlere zekat vermekten müstağni kılmıştır. Hz Peygamber (AS) müellefe-i Kulub’a zekat vermişlerdir.

Hz Ömer Şöyle buyurmuştur Biz İslam olduğu için bir şey veremeyiz dileyen iman etsin dileyen iman etmesin.

Köleler, cariyeler:

Bir bedel mukâbilinde azad edilmek üzere efendisi ile mukâvele yapmış bulunan köle ve câriyeye “Mükâteb” denir. Onları kölelikten ve cariyelikten kurtarıb, hürriyetlerine kavuşturmak için zekât verilir. borçlular garim: Borçlu olup nisap miktarı mala sahip olmayan veya insanlarda alacağı olup da alınması mümkün olmayan kimselere zekat verilebilir bazı ulama zümresine herhangi bir felakete yangın kaza gibi uğramış müminlere de dahil etmişlerdir.

 Allah Yolunda Cihad Edenler:

Bunlar maaşlı asker olmayıp Allah yolunda cihad eden gazilerdir. İmam ebu Hanife’ye göre Allah yolunda savaşların ancak fakir olmaları durumunda zekat hissesi verebilir. Hanbeli be hanefilere göre hacda Allah yolunda olmak demektir. Hac etmek isteyen kimselere zekat verilebilir. Dolayısıyla fakir olan bir kimse hac etmek isterse ona Hac ve Umre farzını yerine getirecek veya yerine getirmede kullanacak kadar zekat verilebilir.

Yolcular:

Yolcudan maksat malı memleketinde kalıp elinde bir şey bulunmayan garip kimsedir. Yolcu dediğimiz gibi vatanında zengin de olsa yolculuk esnasında muhtaç düşmüşse gideceği yere ulaşacak kadar zekat verilebilir.

Zekatın Bu Sınıflardan Başkasına Verilmesi :

Dört mezhep fakihlerinin büyük çoğunluğuna göre zekâtın Allahu Teala’nın, Kuran’da zikrettiği yerlerden başkasına verilmesi caiz değildir Mescit inşaatı, köprü, Çeşme, Nehir kanalları açma, yol yapımı, ölü kefenlenmesi, ölü Borcunu ödemek, misafirlere imkanlar sağlamak, sur yaptırmak, Cihat malzemesi hazırlamak, savaş gemileri inşa etmek, silah almak ve benzeri temlik söz konusu olmayan ibadetler ve Allah’a yaklaştırıcı yolları harcanması caiz değildir.

Hanefillerden bir kısım Allah yolunda ifadesini İlim öğrenmek manasını da katmışlardır.

Verilecek zekatın miktarı:

Ebu Hanife bir kimseye nisap miktarı zekat vermeyi kerih görmüştür bu miktarda 200 dirhemdir bunun altında olmak şartıyla herhangi bir miktarda zekat vermek caizdir yeterlidir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın