Zilzal Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Zilzal Suresi Genel :

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 99. Suredir. Mufassal sureler kısmının 13. Grubundaki Beşinci  ve son suredir.  Sekiz ayettir. Medine’de nazil olmuştur.

Zilzal Suresi Hakkında:

Surenin dehşetli bir sarsıntı haberi ile başlaması ve sonrasında çizilen dehşetli tablo birkaç bölümde ortaya konulmaktadır. Hesap, tartı, mükafat ve Ceza…

Zilzal suresi Beyyine suresi ile bir ilişkisi vardır. Hatta sürenin devamı gibidir. Beyyine suresinin sonlarında kıyamet gününde kafirlerin çarptırılacağı cezadan ve müminlere verilecek olan mükafattan bahsedilirken, Zilzal suresinde, bize o günden, o gün meydana gelecek olaylardan, o günkü hesap ve amellere karşılık verme kuralından bahsetmek üzere gelir.

Zilzal Suresinin Nüzul Sebebi.:

7-Kim Zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür

8-Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür

Said b. Cübeyr (ra. ‘den rivayet olunmuştur. O der ki:”و يطعمو ن الطعام  ٠٠٠٠على حبه٠٠٠” ayeti kerimesi nazil olduğu zaman, bazı Müslümanlar, az bir şey verdikleri zaman, bundan dolayı sevap kazanamayacaklarına diğer bazıları ise, “Allah cehennem ateşini büyük günahlar için vadetmiştir, diyerek, yalan söylemek, harama bakmak, gıybet etme vb. gibi küçük günahlardan ötürü kınanmayacaklarını zannediyorlardı. Bunun üzerine Allah  ayet-i kerimelerini inzal buyurdu.

Said b. Cübeyr (r. a. ) der ki: “Allah Teala bu âyeti kerimeyi inzal buyurarak, bir yandan; az, kısa zamanda çoğa vesile olur diye, Müslümanları az demeden vermeye teşvik ederken, diğer yandan da, küçük günahlara kısa zamanda çoğalır, dolayısıyla büyük günahlara dönüşür diye, onları küçük günahları işlemekten sakındırmıştır. İbn Kesir Tefsir IV. 841

Zilzal Suresinin Meali:

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

1- Yer o dehşetli Sarsıntı ile sarsıldığı zaman;

2- Yer bütün ağırlıklarını çıkardığı zaman

3- Ve insan” ne oluyor?” dediği zaman

4- İşte o gün yer bütün haberlerini anlatacaktır

5- Çünkü Rabbin kendisine vahiy etmiştir

6- Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görecek

7- Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görecek

Zilzal Suresini Dinleyin:

Zilzal Suresinin Fazileti:

İbn Kesîr, ez-Zelzele sûresinin tefsirine şu sözlerle başlar:

“Tirmizî’nin kendi senediyle, Îmam Ahmed b. Hanbel’in de Abdullah b. Amr’dan rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir:

Bir adam Rasûlullah (s.a)’e gelip: Ey Allah’ın Rasûlü! Bana okut, dedi. Rasûlullah ona: “(Ha Mim) ile başlayan sûrelerden üçünü oku” dedi. Bunun üzerine o adam: Yaşım ilerledi kalbim sıkıştı, dilim ağırlaştı, dedi. Rasûlullah: “(Elif Lam Ra) ile başlayan sûrelerden oku” buyurdu. Buna o adam önceki sözlerinin aynısını söyleyerek karşılık verince Rasûlullah: “Tesbîh ile başlayan sûrelerden üçünü oku” buyurdu. O adam yine önceki sözlerinin aynısını tekrarlayıp: Ey Peygamber! Bana sözleri az, mânası çok bir sûre okut, dedi. Bunun üzerine Rasûlullah ona, ez-Zelzele sûresini sonuna kadar okuttu. O adam dedi ki: Seni hak ile peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, o sûreye asla bir şey ilâve etmem. Sonra adam dönüp gitti.

Rasûlullah: “Adamcağız kurtuluşa erdi, adamcağız kurtuluşa erdi” buyurdu. Sonra da: “O adamı bana getirin” dedi. Bunun üzerine o adam geldi. Rasûlullah ona: “Bana kurban bayramı emredildi. Allah onu bu ümmete bayram kıldı.” dedi. Adam: Söyle bakalım, âriyet olarak aldığım bir dişi  hayvandan başka bir şey bulamazsam onu kurban edeyim mi? dedi. Rasūlullah (s.a): “Hayır, fakat sen saçından alır tırnaklarını keser, bıyıklarını kısaltır, eteğini traş edersin. İşte bunlarla senin kurbanın Allah katında tamamdır.” Bunlarla sana kurban sevabı verilir. Ebû Dâvûd ve Nesai bu hadisi Ebû Abdurrahman’dan rivayet ederler…

Yine Tirmizi’nin İbn Abbas’tan rivayetine göre Rasûlullah (s.a) söyle buyurmuştur: “‘ez-Zelzele Kur’anın yarısına, el-İhlas Kur’anın üçte birine, el-Kâfirûn ise Kur’ân’ın dörtte birine denktir.” Sonra da Tirmizi, “Bu hadis gariptir. Onu yalnız Yemân b. Mugîre kanalıyla biliyoruz” der. Yine Tirmizi’nin Enes b. Malik’ten rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a) ashabından bir adama şöyle demiştir:

“Ey falanca! Sen evlendin mi!” O adam: Hayır, Ey Allah’ın Rasûlü. Allah’a andolsun ki evlenmedim ve evlenecek bir şeyim de yok, der.

Peygamber (s.a): “Sen el-İhlas süresini biliyormusun?” buyurur.

Adam: Evet, der.

Peygamber (s.a): “O Kur’anın üçte biridir” karşılığını verir ve sorar: “Sen en-Nasr süresini bilmiyor musun?”

Adam: Evet, cevabını verir.

Resulullah(s.a):”O Kuranın dörtte biridir” karşılığını verir ve sorar: “Sen el-Kâfirûn sûresini bilmiyor musun?”

Adam: Evet, cevabını verir.

Rasûlullah da: “O Kur’anın dörtte biridir. buyurup: “Sen ez-Zelzele sûresini bilmiyor musun?” diye tekrar sorar.

Adam: Evet der.

Rasûlullah (s.a): “O Kuranın dörtte biridir. Sen evlen” buyurur.

Sonra Tirmizî şöyle der: “Bu hasen bir hadistir.” Son üç hadisin üçünü de sadece Tirmizî rivayet etmiştir. Onun dışında Kütübü Sitte sahiplerinden hiçbiri bu hadisleri rivayet etmemiştir.”

 

Zilzal Suresinin Havası:

Düşmanların şerrinden korunmak ve onlara galip gelmek için 41 kere okunur.

Bir kimse çok çok Zilzal suresini namaz içerisinde okumayı adet haline getirirse, Allah’u Teala o kimseye dünya servetini ihsan edeceği gibi korktuklarından da emin ve uzak kılar.

40 defa okuyan, düşmanını helak eder.

Bir kimse Cuma gecesi iki rekat namaz kılar ve onda Fatiha ve 15 kere Zilzal suresini okursa, Allah’u Teala onu kabir azabından ve kıyamet sıkıntılarından emin kılar denilmektedir….

Şeyh Abdulkadir Geylani:

Ey hak yönüne yönelmiş olan kimse! Amellerinin karşılığını en güzel bir şekilde alman için daima salih amel işlemeli, fasit, bozuk ve çürük amellerden uzak durmalısın. İşlediğin amellerinde İhlasını ve huşu’unu daima arttırmalısın. Yine; Bu ayetlerin manalarını her hal ve amelinde gözünün önünden hiçbir zaman ayırmamalısın. Bütün amellerinde kamil bir zikre ve gerçek akıllığa ancak bu şekilde nail olabilirsin. 

Allahu Teala Bizleri bu ayetleri iyice düşünüp anlayan ve onların gereklerine sımsıkı sarılın onlardan eylesin…. Amin Geylani Tefsiri: sayfa:500

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın